reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 1 lutego 2016r.

z działalności prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Działdowskiego za rok 2015

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Działdowskiego na podstawie art. 38b ust. 3 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 871) składa sprawozdanie z realizacji prac Komisji za rok 2015. Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisja obradowała czterokrotnie w dniach 30 stycznia, 28 kwietnia, 29 września i 9 grudnia 2015 roku. Tematyka posiedzeń obejmowała zadania z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Pierwsze posiedzenie Komisji w 2015 r. odbyło się dnia 30 stycznia, na którym rozpatrzono informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie bezpieczeństwa budowlanego w powiecie działdowskim w 2014 roku. Z analizy przedstawionej informacji wynika, że zagrożenia budowlane mieszkańców powiatu działdowskiego dotyczyły przede wszystkim obiektów, które są w złym stanie technicznym. Największe ryzyko wystąpienia zagrożeń i usterek w obiektach budowlanych dotyczyły okresu zimowego ze względu na możliwość wystąpienia nadmiernego obciążenia konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem i lodem. Obiektami podwyższonego ryzyka były również obiekty wielkopowierzchniowe i inne budynki o dużych i płaskich powierzchniach dachów o lekkiej konstrukcji ze względu na przebywanie w nich znacznej liczby osób (np. obiekty handlowe, sale sportowe, itp.), a także hale przemysłowe o konstrukcji lekkiej i dużych powierzchniach dachu. Potencjalne zagrożenia budowlane na terenie powiatu działdowskiego występowały w obiektach wielkopowierzchniowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (budynki o pow. zabudowy powyżej 2000 m2 i inne obiekty o pow. dachu powyżej 1000 m2). Na terenie powiatu znajduje się 31 takich obiektów, 2 hale widowiskowo - sportowe (w Lidzbarku i w Działdowie) oraz budynek główny szpitala. Stwierdzono, że właściciele i zarządcy właściwie wywiązują się z nałożonych obowiązków. Odnotowano sporadyczne przypadki łamania przepisów w tym zakresie.

W okresie zimowym w zakresie powstania zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego corocznie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi kontrolę pod kątem bezpieczeństwa dzieci korzystających z placów zabaw i innych miejsc rekreacyjnych. W czasie trwania kontroli poza sporadycznymi przypadkami nie stwierdzono urządzeń stalowych w złym stanie technicznym.

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie zaakceptowali wyżej wymieniona informację.

W dalszej części posiedzenia rozpatrzono informację w sprawie działalności Powiatowej Straży Rybackiej za rok 2014. Powiatowa Społeczna Straż Rybacka w Lidzbarku skupia w swoich szeregach 15 strażników. Strażnicy w 2014 r. przepracowali społecznie od 90 do 540 godzin. Patrole odbywały się w różnych porach dnia, skupiały się głównie na: zatrzymaniu kłusowników, zabraniu sprzętu kłusowniczego, obserwacji wód, kontroli wędkarzy i ochrony środowiska. W patrolach brali udział: strażnicy SSR Lidzbark, SRR Działdowo, współpracując z PSR w Olsztynie, PSR N - Miasto, OPZW Ciechanów, Policja Lidzbark, Działdowo, Straż Wel Park, Straż Leśna Lidzbark. Ujawniono nielegalne wysypiska śmieci, wycinanie drzew, niszczenie linii brzegowej jezior.

Powiatowa Straż Rybacka w 2014 r. skontrolowała następujące wody: J. Lidzbarskie, J. Zwórzno, J. Wlecz, J. Piaseczno, J. Piaseczenko, J. Hartowiec, J. Zarybinek, J. Gronowo, J. Tarczyńskie, J. Grądy, J. Neliwa, J. Jeleń, rzeka Wkra, rzeka Wel, Łowisko Myślęta. W 2014 r. skontrolowano 1870 wędkarzy oraz 32 podmioty gospodarcze. Zatrzymano 8 kłusowników oraz ukarano 89 sprawców wykroczeń (pouczono 12), zarekwirowano 24 szt. sieci rybackich, 21 szt. żak, 2 szt. przestawy węgorzowej, a także 68 szt. innego sprzętu (łodzie, pontony itp.)

Informacje w sprawie działalności Straży Miejskiej w Działdowie za 2014 r. przedstawił Komendant Straży Miejskiej. Straż Miejska w 2014 r. odbyła 271 służb, w trakcie których wystawiano jeden lub 2 patrole w czasie ośmiogodzinnego dnia pracy. Straż Miejska posiada na swoim wyposażeniu 2 samochody, fotoradar oraz 12 kamer monitoringu miejskiego. Działa na terenie Gminy - Miasto Działdowo i jest Wydziałem Urzędu Miasta Działdowo. W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 6 strażników. Straż Miejska zajmuje się ochroną mienia i porządku w mieście, dba o egzekwowanie przepisów w ramach posiadanych kompetencji (zawartych w ustawie o strażach gminnych i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji). W roku 2014 za naruszenie przepisów prawnych wystawiono 513 mandatów na kwotę 56 300 zł, w tym za wykroczenia przeciw bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 295 mandatów na kwotę 34 950 zł oraz wykroczenia związane z łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 72 mandaty na łączną kwotę 7200 zł. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego wystawiono 56 mandatów na łączną kwotę 5650 zł. Straż Miejska podejmuje interwencje indywidualnych zgłoszeń od mieszkańców. Odnotowano 451 zgłoszeń, które dotyczyły wykroczeń drogowych, awarii oświetlenia, stanu dróg oraz różnych zagrożeń dotyczących porządku i spokoju w miejscach publicznych, spraw porządkowych dotyczących pozbywania się odpadów komunalnych niezgodnych z ustawą lub przepisami prawa miejscowego, a także spraw dotyczących padłych zwierząt w pasie drogowym.

Straż Miejska ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Działdowie, KP PSP i Aresztem Śledczym oraz innymi podmiotami w zakresie swoich kompetencji. Organizowane są wspólne patrole w ramach akcji prewencyjnych m.in. Akcja Znicz, Uroczystości Religijnych, Urodziny Działdowa, disco Polo Summer Day, przegląd kapeli dancingowych itp.

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęli informację jednogłośnie.

Na kolejnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznano się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie o stanie bezpieczeństwa i porządku oraz zagrożeń w ruchu drogowym na terenie powiatu działdowskiego za rok 2014. Stwierdzono m.in. że w 2014 r. dynamika przestępczości na terenie powiatu działdowskiego spadła w porównaniu do 2013 r. do 92,7 %. Wzrosła wykrywalność ogólna przestępstw w porównaniu z 2013 r. z 68,7 % do 75,6 %. W 2014 r. podkreślono, iż największą uciążliwością dla społeczności lokalnej są: kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem oraz przestępstwa rozbójnicze. Zanotowano wzrost wykrywalności bójek i pobić, w porównaniu do roku 2013 - 40 %, a obecnie kształtuje się na poziomie ok. 100 %. Przestępstwa narkotykowe kształtowały się na tym samym poziomie w stosunku do roku ubiegłego i stanowią wciąż duży problem na terenie naszego powiatu. Zmniejszyła się liczba służb patrolowych i obchodowych na terenie powiatu. Kształtuje się ona na poziomie 6234 patroli i związana jest z poleceniem Komendanta Głównego Policji, zgodnie z którym zwiększono służby drogowe, które nie są wliczane do służb prewencyjnych. Powyższa sytuacja odzwierciedla swoje odbicie w liczbie nałożonych mandatów, które w porównaniu do 2013 roku kształtowały się na poziomie 3999. Nastąpił zatem wzrost nałożonych mandatów o ponad tysiąc w stosunku do roku ubiegłego . Zmniejszyła się ilość czynów kryminalnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu, nastąpił natomiast wzrost czynności wyjaśniających prowadzonych w sprawach o wykroczenia. Zmniejszyła się również liczba osób zatrzymanych. Poczynając od 2012 r. statystyki wskazują na zmniejszenie zatrzymanych. Utrzymują się one na poziomie 496 osób i pochodzą głównie z interwencji domowych, do wytrzeźwienia oraz do wyjaśnienia, bądź na polecenie sądu lub prokuratora.

W kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 r. odnotowano 487 kolizji i 55 wypadków, w których 6 osób zostało zabitych, a 81 odniosło obrażenia. Zaobserwowano spadek kolizji i wypadków w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano na terenie Miasta Działdowo, na co mogły mieć wpływ remonty na głównych ciągach komunikacyjnych. Największą ilość wypadków odnotowano na drodze wojewódzkiej 544 (39) oraz kolizji (383). Podkreślono, że przewiduje się umieszczenie wysepek spowolniających, co w konsekwencji spowoduje ograniczenia ilości wypadków i kolizji na powyższych trasach. W przestępstwach i wykroczeniach związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu nastąpił wyraźny spadek przestępstw na korzyść postępowań o wykroczeniach drogowych. Prewencyjnie zorganizowano akcję "Trzeźwy poranek," podczas której na 200 skontrolowanych kierowców nie zanotowano żadnej osoby pod wpływem alkoholu. Ponadto odnotowano szeroki odzew społeczny związany z alarmowaniem o nietrzeźwych kierowcach.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zaakceptowała przedłożoną informację.

Informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie działdowskim za rok 2014 przedstawił Powiaty Lekarz Weterynarii w Działdowie. Zwrócił uwagę, iż w 2014 roku główne działania Inspekcji Weterynaryjnej ukierunkowane były na poprawę stwierdzanych w 2013 r. środków przeciwbakteryjnych w wodzie pitnej dla drobiu; następnie na utrzymanie braku obecności niedozwolonego przetworzonego białka zwierzęcego w paszy dla zwierząt gospodarskich; utrzymanie braku zakażeń pałeczkami Salmonella stad drobiu hodowlanego, towarowego i rzeźnego oraz poprawę warunków weterynaryjnych w podmiotach sektora spożywczego. Przeprowadzone badania wskazywały na brak wyników dodatnich w kierunku obecności środków przeciwbakteryjnych w wodzie do picia zarówno dla drobiu, jak też dla trzody chlewnej, nie stwierdzano również obecności przetworzonego białka zwierzęcego w paszy dla zwierząt gospodarskich, nie notowano zakażeń pałeczkami Samonellla stad drobiu hodowlanego i towarowego, natomiast w drobiu rzeźnym odnotowano 1 przypadek zakażeń pałeczkami Samonella.

Odnośnie nadzoru nad ochroną zdrowia zwierząt zarejestrowano 18 przypadków braku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. W powiecie działdowskim nie zarejestrowano białaczki oraz brucelozy od 2010 r. Zwierzęta badane były również pod kątem pryszczycy oraz Afrykańskiego Pomoru Świń. W 2014 r. na terenie powiatu działdowskiego stwierdzono 9 ognisk włośnicy u dzika oraz wykryto 2 zachorowania na gorączkę krów. W zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego zwrócono uwagę na liczne przypadki stwierdzenia bakterii w surowym mięsie. Podkreślono, że poprawa bezpieczeństwa żywności i stanu sanitarnego w sektorze spożywczym jest jednym z podstawowych celów Inspekcji Weterynaryjnej. W tym celu Inspekcja będzie prowadzić kontrole okresowe, jak również prowadzić nadzór w sektorze produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym w szczególności egzekwować wymogi dot. nadzoru właścicielskiego (prawidłowa realizacja wykonania harmonogramu pobierania próbek właścicielskich, system HACCP).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła informację jednogłośnie.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Działdowie w 2014 r. przedstawiła Komendant Straży Gminnej. Straż Gminna funkcjonuje na terenie Gminy Iłowo-Osada i Działdowo w strukturach Urzędu Gminy w Działdowie. Jednym z podstawowych zadań Straży Gminnej jest monitoring miejsc, w których wyrzucane są odpady komunalne. Strażnicy zanotowali 200 interwencji związanych z nieprawidłowościami w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ścieków, niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów. Straż Gminna w 2014 r. prowadziła m.in. akcje "Estetyczna Zagroda" w ramach, której sprawdzała posiadanie przez mieszkańców pojemników do gromadzenia odpadów oraz "Mój przyjaciel pies", która miała na celu kontrolę szczepień przeciwko wściekliźnie oraz warunków przetrzymywania zwierząt. W ramach akcji "Wagarowicz" oraz "Bezpieczne wakacje" specjalnym nadzorem straży objęte są place zabaw i boiska, tereny szkolne, i przyszkolne oraz miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży. Kontynuowana jest współpraca z gminnymi szkołami w zakresie prowadzenia tematycznych pogadanek na temat przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Straż Gminna współpracuje również z Powiatową Komendą Policji w Działdowie w zakresie wymiany bieżących informacji o występujących na terenie zagrożeniach, prawidłowej realizacji zadań i innej pomocy.

Komisja zaaprobowała przedłożoną informację.

Kolejne posiedzenie Komisji, które odbyło się dnia 29 września, rozpoczęło się od oceny bezpieczeństwa wypoczynku letniego przebywających turystów na terenie gminy Lidzbark w 2015 r. Referując powyższe zagadnienie prelegent wskazał, że Komisariat Policji w Lidzbarku przed rozpoczęciem wakacji objął 6 szkół akcją "Bezpieczne Lato na Warmii i Mazurach". Odbyło się 16 spotkań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku. W lipcu i w sierpniu odbyło się 20 dodatkowych pieszych patroli na terenach przywodnych i kąpieliskach. Kontrolowano dodatkowo strzeżone kąpielisko, kąpieliska niestrzeżone i dzikie. W ciągu wakacji odbyły się 4 interwencje na wodach i terenach przywodnych. Prowadzone były stałe rozpoznania miejsc zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze prowadzili działania prewencyjne i kontrolę w miejscach grupowania się nieletnich, w których mogło występować lub występowało zagrożenie alkoholizmem lub innymi patologiami. Przeprowadzono działanie pk. "Chrońmy Dzieci przed Alkoholem", podczas którego skontrolowane zostały wybrane sklepy pod kątem dostępu alkoholu nieletnim. Skontrolowane zostały miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży oraz skontrolowane zostały pod względem technicznym autokary przewożące dzieci. Ponadto w okresie wakacji wraz z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Działdowie zorganizowane zostały na terenach ośrodków wczasowych 4 spotkania z zakresu bezpiecznego wypoczynku.

W okresie wakacyjnym hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe i kolonie w gminie Lidzbark przyjęły ok. 10 tyś. turystów, a plażę miejską w Lidzbarku odwiedziło ok. 20 tyś. turystów. Plaża była strzeżona od 26 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. w godzinach od 1000 do 1800 przez 11 ratowników. Na wyposażeniu WOPR znajdował się następujący sprzęt: ratowniczy: 2 łodzie motorowe Merkury, Deska BLS, apteczka R-0, bojki SP, zestaw ABC, koła ratunkowe, pas "węgorz", fantom, kajak ratowniczy, kamizelki ratunkowe. W rejestrze działań ratowniczych odnotowano 9 zdarzeń dotyczących wypadków na wodzie wynikających z braku zdrowego rozsądku, czy przecenienia swoich umiejętności.

W trakcie przebywania grup i wycieczek były prowadzone przez międzynarodowego instruktora ratownictwa medycznego oraz ratownika WOPR warsztaty pierwszej pomocy i ratownictwa - organizowane przez MOSiR i MGOK. Ratownicy WOPR przeprowadzali pogadanki dot. bezpiecznego wypoczynku nad wodą pod nazwą "Pływam bezpiecznie i odpowiedzialnie". Ponadto angażowali się w naukę pływania dla dzieci. Wszelkie imprezy sportowe i rekreacyjne na wodach były zabezpieczone, stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania przez organizatorów. Na wsiach organizowano festyny sportowo -rekreacyjne połączone z pogadankami nt. bezpieczeństwa pożarowego, udzielania pierwszej pomocy. W centrum miasta miała miejsce akcja prowadzona przez uczniów Gimnazjum z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej "Bądź bezpieczny na drodze". Ponadto Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska i ochrona zabezpieczała imprezy o zasięgu regionalnym i organizowane lokalnie.

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęli przedłożoną informację.

W kolejnym punkcie posiedzenia Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2014. Z przedstawionej informacji wynika, że KP PSP w 2014 r. odnotowała 570 zdarzeń. W porównaniu do 2013 r. nastąpił spadek ilości zdarzeń o ok. 15 %. W 2014 r. powstało 188 pożarów, 360 miejscowych zagrożeń i 22 alarmy fałszywe.

W 2014 r. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu działdowskiego brały udział w likwidacji 188 pożarów. Według wielkości 163 pożarów zakwalifikowano jako małe, 17 zaliczono do pożarów średnich, 8 pożarów zakwalifikowano jako pożary duże. W porównaniu do 2013 r. w 2014 r. nastąpił spadek ilości pożarów o 7 %. Największe spadki ilości pożarów odnotowano na terenie miasta Działdowo (spadek o 23 %), gminy Płośnica (spadek o 16 %) i Lidzbark (spadek o 14 %). Największy wzrost ilości pożarów odnotowano na terenie gminy Rybno (wzrost o 36 %. Na terenie powiatu działdowskiego w 2014 r. miało miejsce 360 różnego rodzaju zdarzeń nie związanych z likwidacją pożarów. Według ich wielkości 36 zaliczono do zdarzeń małych, w 318 przypadkach były to zagrożenia o charakterze lokalnym i 6 zdarzeń o średniej wielkości. Spadek ilości miejscowych zagrożeń miał miejsce na terenie całego powiatu. Największy spadek nastąpił w granicach administracyjnych gmin: Płośnica (spadek o 44 %) i Iłowo - Osada (spadek o 42 %). W stosunku do lat 2013-2014 r. nastąpił spadek ilości miejscowych zagrożeń o 20 %. W 2014 r. w likwidacji pożarów i skutków miejscowych zagrożeń udział brało 1876 strażaków z OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, 728 strażaków z pozostałych jednostek OSP, 1544 strażaków z jednostek Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie. W sumie w likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń brało udział ogółem 966 zastępów Straży Pożarnej, w tym 4151 strażaków.

W 2014 r. odnotowano 22 fałszywe zgłoszenia o zdarzeniu, w przypadku 19 zgłoszeń były to zgłoszenia w tzw. dobrej wierze, oznacza to, że zgłaszający był przekonany, że zagrożenie występowało.

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w 2014 r. w działaniach ratowniczych współpracowała z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Energetycznym, Pogotowiem Gazowym, Strażą Miejską, służbami leśnymi i służbami sanitarnymi.

W okresie I półrocza 2015 r. odnotowano ogółem 735 zdarzeń. Jednostki Straży Pożarnej brały udział w likwidacji 173 pożarów, z czego najwięcej pożarów miało miejsce w mieście Działdowo (51 pożarów), najmniej odnotowano pożarów w gminie Iłowo-Osada (15 pożarów).

Na terenie powiatu w 2015 r. zaistniało 538 miejscowych zagrożeń. Najwięcej miejscowych zagrożeń miało miejsce na terenie miasta i gminy Lidzbark (145 miejscowych zagrożeń), a najmniej miało miejsce na terenie gminy Iłowo-Osada (63 miejscowych zagrożeń) i gminy Płośnica (63). Stwierdzono 24 przypadki fałszywych zgłoszeń o zdarzeniu, z czego 3 pochodziły z instalacji sygnalizacji alarmowych połączonych do KP PSP.

Na terenie powiatu działdowskiego funkcjonuje 41 jednostek OSP, w tym 7 jednostek, które są skupione w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Brak jest jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w południowej części naszego powiatu. Jednostki skupione w KRSG posiadają dobre wyszkolenie z zakresu ratownictwa medycznego, ratownictwa wysokościowego i ratownictwa wodnego. Do 2017 r. mają być przeprowadzone szkolenia z zakresu ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego i chemiczno-ekologicznego. W dalszej części omawianej problematyki odniesiono się do działań kontrolno - rozpoznawczych prowadzonych przez KP PSP. Komenda przeprowadziła kilkadziesiąt kontroli podstawowych i sprawdzających obiektów użyteczności publicznej, kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kontroli obiektów zamieszkania zbiorowego. Podkreślono, że w obiektach skontrolowanych było mniej pożarów, w porównaniu do obiektów nieskontrolowanych. Podsumowując informację KP PSP o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Komisja jednoznacznie uznała, że sukcesywnie zwiększa się poziom wyszkolenia i skuteczności działań ratowniczo - gaśniczych w powiecie działdowskim.

Komisja przyjęła przedłożone sprawozdanie jednogłośnie.

W drugim punkcie przedmiotowych obrad posiedzenia Komisji rozpatrzono informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie działdowskim za 2014 rok. Prelegent wskazał że Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Dla oceny stanu sanitarnego najważniejsze znaczenia mają te czynniki, które poprzez oddziaływanie mogą mieć istotne znaczenie dla zdrowia ludzi, tj. żywność, której zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne wywołują negatywne skutki zdrowotne; woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, która może być źródłem groźnych zakażeń lub zatruć; środowisko pracy, w którym występują czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia; stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych, podmiotów leczniczych, placówek nauczania i wychowania i innych obiektów użyteczności publicznej. Nadrzędnym celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny jest organem administracji zespolonej w powiecie, co przekłada się na ścisłą współpracę z innymi służbami i inspekcjami pozostającymi pod zwierzchnictwem Starosty Działdowskiego. Do podstawowych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie należy: ? bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny nad obszarami życia istotnymi dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu działdowskiego w dziedzinach: higieny środowiska; higieny pracy; higieny procesów nauczania i wychowania; higieny wypoczynku i rekreacji; warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku; warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne ? działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych ? organizowanie działań oświatowo-zdrowotnych nakierowanych na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, w oparciu o Narodowy Program Zdrowia.

Na podstawie analizy wskaźników zapadalności na wybrane choroby zakaźne uznano, że ogólna sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie działdowskim jest dobra i względnie stabilna. Nie zarejestrowano zachorowań na dur brzuszny, czerwonkę, wzw typu A, błonicę, wściekliznę u ludzi, poliomyelitis oraz na odrę. Nie odnotowano epidemiologicznego występowania chorób, zaś zaobserwowano wzrost na niektóre choroby zakaźne, który miał charakter sezonowy. W 2014 r. ogólna liczba zachorowań na choroby zakaźne była porównywalna z liczbą zachorowań w 2013 r. (odp. 864-851 przypadków). W 2014 r. z powodu choroby zakaźnej zmarła 1 osoba (w 2013 r. - 2 osoby). W celu ustalenia źródła i dróg szerzenia się zakażeń, przeprowadzono 180 dochodzeń epidemiologicznych (w 2013 r. - 224).

W 2014 r. odnotowano nieznaczny wzrost liczby bakteryjnych zatruć i zakażeń pokarmowych. Przeważały zatrucia wywołane odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella (31 zachorowań, w 2013 r. - 30). Głównym źródłem zatruć pokarmowych były potrawy z jaj. Stwierdzono 1 ognisko zatrucia pokarmowego w środowisku domowym, natomiast nie zarejestrowano żadnego zbiorowego zatrucia pokarmowego.

W zakresie chorób odzwierzęcych w 2014 r. zanotowano 24 przypadki zachorowań na boreliozę (w 2013 r. - 17). Najbardziej narażeni na zachorowanie byli pracownicy zatrudnieni w leśnictwie, myśliwi oraz osoby zbierające runo leśne. Z wywiadów epidemiologicznych wynika, że najwięcej ukłuć przez zakażone kleszcze miało miejsce na terenie gmin Działdowo i Lidzbark.

W zakresie higieny komunalnej w powiecie działdowskim funkcjonują 23 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym 2 wodociągi miejskie. Wszystkie ujęcia wody pitnej są oparte na wodach podziemnych. W celu zaopatrzenia epidemiologicznego wszystkie urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę były pod stałym nadzorem sanitarnym. W 2014 r. pobrano 144 próbki, w których oznaczono wszystkie wymagane parametry niezbędne do oceny jakości wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi. Ogółem w celu uzyskania poprawy jakości wody produkowanej przez wodociągi publiczne, w 2014 r. wystawiono 4 decyzje administracyjne, 3 wyegzekwowano.

W zakresie nadzoru sanitarnego obiektów żywności i żywienia w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej znajduje się 620 obiektów, w tym: 23 zakłady produkcji żywności, 384 obiektów obrotu żywnością, 54 zakłady żywienia zbiorowego otwarte, 80 zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, 12 miejsc obroty przedmiotami użytku i 27 środków transportu żywności. W nadzorowanych obiektach przeprowadzono 1012 kontroli sanitarnych, w tym 99 kontroli interwencyjnych. W celu usunięcia nieprawidłowości wydano 186 decyzji administracyjnych. Za nieprzestrzeganie wymagań sanitarno - higienicznych na osoby odpowiedzialne nałożono 35 mandatów na kwotę 7600 zł. Urszula Aurast zwróciła uwagę na poprawę stanu nadzorowanych obiektów.

W zakresie nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny pracy pilnowano ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy. W 2014 r. w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie znajdowało się 238 zakładów, w których zatrudnionych było 7246 pracowników. W 2014 r. nadzorem sanitarnym objęto 63,8 % zewidencjonowanych zakładów. Przeprowadzono 167 kontroli sanitarnych w 152 obiektach. Do najczęściej występujących uchybień w zakładach pracy należały: brak aktualnych badań i pomiarów szkodliwych w środowisku pracy, brak lub nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego, brak rejestru czynników szkodliwych, brak aktualnych spisów i kart charakterystyki niezbędnych substancji i przekroczenia dopuszczalnych normatywów higienicznych natężenia hałasu i drgań mechanicznych. W wyniku przeprowadzonych badań oraz pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustalono, że w warunkach przekroczeń NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) i NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) pracowały 124 osoby w 13 zakładach pracy. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2014 r. ustalono, że w 6 zakładach pracy w procesie pracy występowały czynniki rakotwórcze.

W zakresie nadzoru nad niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz prekursorami narkotyków ustalono, że 151 zakładów stosuje w produkcji niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym 15 zakładów stosuje prekursory narkotyków (kwas siarkowy, aceton i toulen).

Nie wydano żadnej decyzji dot. stwierdzenia choroby zawodowej, czy o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Wpłynęło 1 zgłoszenie dot. podejrzenia choroby zawodowej, postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone. Ogółem w 2014 r. przeprowadzono 8 postępowań w sprawach chorób zawodowych, w tym 7 dla innych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w kraju. W przypadku zachorowań na choroby zawodowe zaobserwowano trend spadkowy. Liczba rozpoznanych chorób zawodowych zmniejszyła się z 8 przypadków w 2008 r. do 1 w latach 2011, 2012 i 2013.

W zakresie higieny dzieci i młodzieży Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje stan sanitarny obiektów oświatowo - wychowawczych, ocenia warunki realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, warunki do utrzymania higieny osobistej, warunki realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, warunki do utrzymania higieny osobistej, warunki realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz sprawuje nadzór nad dożywianiem uczniów i higieną procesów nauczania. W 2014 r. pod nadzorem PSSE w Działdowie znajdowało się 65 stałych placówek nauczania i wychowania. W 2014 r. skontrolowano wszystkie placówki stałe oraz 54 turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 179 kontroli wydając 22 decyzje merytoryczne. Stwierdzono, że pomimo podejmowanych wysiłków, ciągle utrzymuje się wysoki odsetek placówek nauczania i wychowania niespełniających wymogów w zakresie natężenia sztucznego oświetlenia (ok. 62 % ocenionych obiektów).

Stwierdzono, że w 2014 r. uzyskano poprawę stanu sanitarnego placówek nauczania i wychowania.

W zakresie organizacji i koordynacji działalności oświatowo-zdrowotnej Państwowa Inspekcja Sanitarna upowszechniała informację na temat zdrowego stylu życia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz ochrony zdrowia. Służyły temu min. realizowane programy prozdrowotne, akcje i kampanie informacyjno-edukacyjne, szkolenia, imprezy plenerowe oraz informacje upowszechniane za pośrednictwem mediów lokalnych. W 2014 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie kontynuowała i inicjowała następujące programy z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia: profilaktyki chorób zakaźnych oraz zakażeń pokarmowych, w zakresie zapobiegania HIV/AIDS, profilaktyka zakażeń WZW C, zapobieganie wściekliźnie, propagowanie szczepień ochronnych, profilaktyka chorób odkleszczowych, zapobieganie zatruciom grzybami. Propagowanie zdrowego stylu życia realizowano poprzez następujące programy: Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoni w Polsce, "Moje dziecko idzie do szkoły" i kampanię "Zdrowe Wakacje". Profilaktykę chorób niezakaźnych realizowano poprzez programy: "Wybierz życie - pierwszy krok", oraz kształtowanie prozdrowotnych nawyków "Trzymaj Formę".

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawioną informację.

Ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się dnia 9 grudnia 2015 roku na którym omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ochrony środowiska w powiecie działdowskim oraz zapoznano się z informacją dotyczącą przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2015/2016. Przyjęto plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok.

Informację o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Działdowskim przedstawiła Pani Irena Kozłowska Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Referując powyższe zagadnienie wskazano, że Starosta Działdowski sprawuje pieczę bezpieczeństwa nad ochroną środowiska w Powiecie Działdowskim. Wydaje zezwolenia, koncesje i pozwolenia dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności gospodarczej. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie min. sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska, wydaje pozwolenia w zakresie poboru wód podziemnych, wydaje pozwolenia w zakresie odprowadzania ścieków do odbiorników (do wód lub do ziemi), wydaje koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, wydaje decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, wydaje pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydaje pozwolenia wodnoprawne. Zwrócono uwagę na kwestię poboru wód podziemnych i powierzchniowych. W 2013 r. całkowity pobór wody powierzchniowej i podziemnej w województwie Warmińsko - Mazurskim był niski w porównaniu do poboru wody w Polsce (1,3 % poboru krajowego), plasując nasze województwo na 13 miejscu w kraju. Podstawowym źródłem zaopatrzenia gospodarki oraz mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego są wody podziemne, z czego 87,5 % wykorzystywanych było na potrzeby komunalne. Wody posiadające zbyt duże ilości żelaza i manganu są uzdatniane. Na pobór wód podziemnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wnioskodawcami są Gminy lub PGK-i, które przedkładają dokumentację hydrogeologiczną wykonaną przez hydrogeologa. Pobiera się wodę tylko ze studni głębinowych, których głębokość wynosi od 40 do 80 metrów. Wody w Powiecie Działdowskim są w większości dostatecznie chronione warstwami nieprzepuszczalnymi lub trudno przepuszczalnymi. Czas przenikania zanieczyszczeń wynosi powyżej 25 lat. Wyjątkiem jest wieś Narzym, w którym czas przenikania zanieczyszczeń wyliczono do 17 lat i gdzie w planie zagospodarowania przestrzennego ustanowiono strefę ochrony pośredniej. Wody powierzchniowe pobierane były głównie do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie, do uzupełniania stawów rybnych, do celów chłodniczych w gorzelniach. Temperatura wód wychłodzonych w gorzelniach może sięgać do 35 stopni Celsjusza. Największym zagrożeniem są deficyty wody powierzchniowej, które mogą zrujnować gospodarkę rybacką.

Na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 r. zewidencjonowano 253 oczyszczalni ścieków. W oczyszczalnie ścieków wyposażone są wszystkie miasta naszego regionu, a także wiele mniejszych miejscowości. W naszym powiecie gminne oczyszczalnie znajdują się w Działdowie, Lidzbarku, Rybnie, Iłowie, Płośnicy, Uzdowie, Pożarach i Kramarzewie. Najnowsza oczyszczalnia znajduje się w Gąsiorowie, na terenie Gminy Działdowo. Oczyszczone ścieki odprowadzane do odbiorników posiadają dobre parametry, spełniają wymogi określone w rozporządzeniu ściekowym. Stwierdza się brak zagrożeń dla środowiska i ludzi ze strony tego rodzaju zanieczyszczeń punktowych wprowadzanych do wód lub do ziemi.

W 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kompleksowo zbadał 42 rzeki, w tym Drwęcę, Iławkę, Wałpuszę, Pisę, Ełk, Węgorapę, Elbląg, Burzankę - pod kątem 30 wskaźników. Rzeki Powiatu Działdowskiego nie były objęte badaniami. Stan ekologiczny i chemiczny rzeki najbliżej położonej, tj. Drwęcy określono jako dobry (II klasa jakości). W 2014 r. WIOŚ kompleksowo zbadał 26 jezior województwa. Jeziora naszego powiatu nie były objęte badaniami. W przypadku Jezior: Kołowin, Jegocin i Majcz Wielki stwierdzono bardzo dobry stan ekologiczny (I klasa jakości), natomiast 4 jeziora posiadały II klasę jakości, w tym min. Jezioro Kownatki w gminie Kozłowo. Stan pozostałych jezior oceniono jako zły.

W zakresie monitoringu hałasu komunikacyjnego zbadano 3 miasta - Działdowo, Pasłęka i Orzysz. W Działdowie monitoring prowadzono wiosną i jesienią w 3 punktach: przy ul. Męczenników, Leśnej i Polnej. Wyniki były pozytywne, brak było przekroczeń długookresowego poziomu hałasu. Interwencje WIOŚ w zakresie hałasu dotyczyły przede wszystkim drobnych zakładów rzemieślniczych oraz obiektów handlowych i usługowych zlokalizowanych w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Niekorzystny wpływ hałasu środowiskowego na stan zdrowia ludzi eliminowany jest poprzez stosowanie zabezpieczeń akustyczno-budowlanych, właściwą lokalizację obiektów, reorganizację ruchu samochodów w miastach i ograniczenie prędkości pojazdów. Na wszystkich jeziorach Powiatu Działdowskiego obowiązuje strefa ciszy, zakaz jest używania łodzi z silnikami spalinowymi.

W zakresie ochrony powietrza nie normuje się niemiłych zapachów substancji do powietrza. Zgonie z obowiązującymi przepisami rozwiezione nawozy naturalne należy przykryć glebą w ciągu 24 godzin. Substancje szkodliwe dla człowieka emitowane są do atmosfery wskutek procesów naturalnych i działalności człowieka. Zanieczyszczenia szczególnie szkodliwe dla ludzi , takie jak pył zawieszony PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pire, dwutlenek siarki powstają głównie w procesach spalania paliw stałych (węgiel kamienny oraz drewno). Głównym źródłem tych zanieczyszczeń są paleniska przemysłowe, paleniska domowe oraz małe lokalne kotłownie. Emisje powoduje także transport samochodowy. Większe stężenia zanieczyszczeń notuje się w sezonie grzewczym, w okresie niskich temperatur, w trakcie pogody wyżowej.

Przed rokiem 2010 badania jakości powietrza prowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz WIOŚ. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2010 r. przestały istnieć wszystkie stanowiska pomiarowe należące do SANEPIDÓW, w tym stanowisko pomiarowe na budynku SANEPIDU w Działdowie. WIOŚ uznawał jego usytuowanie za niemiarodajne. Obecnie badaniem jakości powietrza zajmuje się wyłącznie WIOŚ. Stacje pomiarowe rozstawione są proporcjonalnie w 7 miastach: Olsztyn, Elbląg, Gołdap, Mrągowo, Ostróda, Iława i Nidzica. W związku z rozszerzeniem przez jedną z Hut Szkła asortymentu produkcji butelek ze szkła opalowego powstał w powietrzu nowy rodzaj zanieczyszczeń związków fluoru. W Hucie tej więc zainstalowano specjalny system neutralizacji i odpylania gazów, nad wanną szklarską wykonano odrębny emitor E30 do neutralizacji gazów odlotowych stosowany jest wodorotlenek wapnia, żeby zneutralizować związki fluoru. Analiza danych za rok 2014 wskazywała, że jakość powietrza w województwie Warmińsko-Mazurskim jest na ogół dobra. Zanieczyszczenia gazowe charakteryzują się niskimi wartościami stężeń w stosunku do poziomów dopuszczalnych. Jedyne minimalne zagrożenie wystąpienia przekroczeń może dotyczyć tlenków azotu z uwagi na rozwijający się transport kołowy. Niebezpieczeństwo pogorszenia się jakości powietrza dotyczy głównie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM 10 (paleniska i transport). Stwierdzono, że znacznie lepsze warunki zdrowotne pod względem jakości powietrza są na obszarach zaopatrywanych w energię cieplną z centralnych ciepłowni lub zmodernizowanych kotłowni lokalnych, z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych. Wyniki różnego rodzaju analiz oraz wyniki pochodzące ze stacji pomiarowych wskazują, że południowo-zachodnia i zachodnia część województwa są narażone na gorszą jakość powietrza atmosferycznego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła informację nie wnosząc uwag.

Informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Działdowskiego w sezonie 2015/2016 przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie. Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie utrzymuje drogi powiatowe zgodnie z "Planem Zimowego Utrzymywania Dróg Powiatowych na rok 2016" zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Działdowskiego nr 86/15 z dnia 7 października 2015 r. W Planie tym przyjęto dwa standardy odśnieżania. Standard 2 obejmuje miasto Działdowo (ul. Leśną i Księżodworską), oraz miasto Lidzbark (ul. Jeleńską, Żeromskiego i 3 Maja) o łącznej długości 6,035 km dróg. Standard 5 obejmuje pozostałe drogi powiatowe o długości 310,546 km. Zaplanowano wykonanie 10 % mieszanki piaskowo-solnej w ilości 2300 ton (230 ton soli i 2070 ton piasku) W drodze przetargu nieograniczonego zostały zabezpieczone nośniki do piaskarek i pługów odśnieżonych tj.: 6 nośników do pługopiaskarek samochodowych, 1 ciągnik z pługiem lekkim i piaskarką, 1 pług lekki, 6 nośników do pługów średnich samochodowych, 2 nośniki do pługów średnich ciągnikowych, 7 ładowarek ciężkich do odśnieżania, 1 nośnik do pługa ciężkiego, 2 ładowarki do załadunku mieszanki piaskowo-solnej. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg posiada własny pług wirnikowy ZIŁ i ciągnik ZETOR z własnym pługiem. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych prowadzone będą od godziny 4:00 do 20:00, a śliskość zimowa będzie zwalczana na łącznej długości 54 km.

Z doręczonej informacji o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich wynika, że zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 zostały objęte wszystkie drogi wojewódzkie na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy. Utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich w powiecie działdowskim obejmuje drogi: - Nr 538 Radzyń Chełmiński - Rozdroże (Hartowiec - Wierzbowo) - Nr 541 Lubawa - Lidzbark (gr. pow. - Zieluń), (Lidzbark) - Nr 542 Rychnowo - Działdowo (gr. pow. - Działdowo), (Działdowo) - Nr 544 Brodnica - Lidzbark - Działdowo - Mława - Ostrołęka (Działdowo - Lidzbark) - Nr 545 Działdowo - Nidzica - Jedwabno (miasto Działdowo) Ze względu na występujący ruch na drogach zostały one podzielone na standardy zimowego utrzymania. Standaryzacja została dokonana na podstawie Uchwały Nr 55/290/06/II Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 października 2006 r. Zwalczanie śliskości będzie prowadzone przy użyciu mieszanek piaskowo - solnych i piasku w miejscach wyznaczonych przez Rejon. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg w Powiecie Działdowskim za pośrednictwem Obwodu Drogowego w Lidzbarku z siedzibą w Działdowie. Planuje się przeprowadzenie prac przy zimowym utrzymaniu dróg w godzinach od 400 do 2200. Wydłużenie czasu pracy będzie zależało od warunków atmosferycznych panujących na drogach. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy będzie dysponować następującym sprzętem: piaskarko-solarką z pługiem, pługiem czołowym, ładowarkami, równiarkami, piastami (do chodników) i spycharką. Głównym Wykonawcą Zimowego Utrzymania Dróg w powiecie Działdowskim będzie Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie posiadający dwie bazy składowe w Lidzbarku i Działdowie.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Starosta Działdowski


Marian Janicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama