reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz.1399, poz. 1593, z 2015 r., poz. 87,
poz. 122, poz. 1045, poz.1269, poz. 1688, poz. 1793), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Bartoszyce i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Ustala się, iż w ramach opłaty odbierana będzie każda ilości odpadów komunalnych wyprodukowana przez mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości.

§ 3.

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) papier i tektura w tym opakowania, gazety czasopisma, itd.,

c) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale,

d) szkła i odpady ze szkła

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogrodów i parków,

f) popiół

g) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, idt.)

h) zużyte baterie i akumulatory

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe

k) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe

l) zużyte opony

m) opakowania po środkach ochrony roślin

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z:

a) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie;

b) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:

- przy obudowach zbiorczych - minimum raz w tygodniu,

- przy obudowach indywidualnych - raz na dwa tygodnie;

2. W zakresie selektywnego odbierania odpadów komunalnych:

a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma), opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkła i odpady ze szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji, (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogrodów i parków), popiół:

- nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie;

- w zabudowie wielorodzinnej:

- obudowy zbiorcze - minimum raz w tygodniu,

- obudowy indywidualne - raz na dwa tygodnie;

b) przeterminowane leki:

- samodzielnie do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach;

c) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe):

- samodzielnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

d) zużyte baterie i akumulatory:

- samodzielnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

e) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

- odbierane minimum raz na trzy miesiące oraz samodzielnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

f) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin:

- samodzielnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

§ 4.

1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane
w sposób selektywny odpady komunalne w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informacje dotyczące lokalizacji, dni i godzin otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce, tablicy ogłoszeń
w siedzibie urzędu.

§ 5.

Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
na terenie Miasta Bartoszyce oraz prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów, reklamacja winna być złożona w Urzędzie Miasta Bartoszyce niezwłocznie w jednej z poniższych form:

a) pisemnej,

b) telefonicznej,

c) mailowej,

d) ustnej

2. Dane kontaktowe do składania reklamacji w sposób określony w ust.1 znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce w zakładce Gospodarka Odpadami.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której przychodzi, jej adres
do korespondencji, nr telefonu oraz określenie przypadków i terminów niewłaściwego świadczenia usług.

4. Reklamacja wniesiona pisemnie powinna być podpisana przez wnoszącego.

§ 6.

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych:

1. Odpady komunalne zmieszane i ulegające biodegradacji odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Bartoszyce będą przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Odpady komunalne będą zagospodarowane w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.2013 r. poz. 1399 z póź. zm), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach( tj. Dz. U. z 2013r. poz.21 z póź. zm).

§ 7.

Traci moc uchwała NR XXVI/200/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 26 kwietnia 2013 r., poz. 1724).

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Leonard Boiwko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama