reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-567/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIV/121/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1515)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 3 i § 8 ust. 5 uchwały Nr XIV/121/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.


Uzasadnienie

Rada Miasta Działdowo na sesji w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIV/121/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.W dniu 07 grudnia 2015 r. powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Kolegium Izby), celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. zawiadomiono Miasto Działdowo, iż uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 grudnia 2015 r..Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Miasta Działdowo nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowe. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Upoważnieniem ustawowym wyznaczającym kompetencje do podjęcia przedmiotowej uchwały był art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Art. 90 ust. 4 stwierdza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Wymienione artykuły wyznaczają kompetencje organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przy udzielaniu dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, które sprowadzają się do regulowania trybu udzielania i rozliczania tych dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz ustalenia terminów i sposobu rozliczenia tych dotacji. W § 3 ust. 1 badanej uchwały Rada Miasta postanowiła, ze w przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, ustalonych w budżecie lub przewidzianych na utrzymanie ucznia w miejskich przedszkolach i szkołach, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych. W ust. 2 tego paragrafu, postanowiono, że dotacja obliczana w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, za czas od początku roku do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę-Miasto Działdowo na dany rok budżetowy, zostanie wyrównana po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy - począwszy od transzy tego samego roku budżetowego. W oparciu o powołane wyżej przepisy art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, że Radzie Miasta Działdowo przysługuje kompetencja do ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji. Natomiast podstawa obliczania dotacji została uregulowana w art. 80 ust. 2, ust. 2b, i ust. 3, art..90 ust. 1b, ust. 1c, ust. 2b, ust. 2d oraz ust. 3 ustawy o systemie oświaty.Zdaniem Kolegium Izby zapisy powołanego wyżej § 3 badanej uchwały przekraczają ustawowy zakres kompetencji dla Rady Miasta Działdowo do ustalania trybu udzielania i rozliczania tych dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz ustalenia terminów i sposobu rozliczenia tych dotacji. W ocenie Kolegium Izby § 3 przedmiotowej uchwały narusza art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty poprzez, regulowanie spraw (zasad udzielania dotacji) do regulowania, których nie upoważnia Rady Miasta Działdowo, ten przepis.W § 8 ust. 5 Rada Miasta postanowiła, że w ramach dokumentacji okazywanej przez placówkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych. W ocenie Kolegium Izby, uprawnienia osób dokonujących kontroli zostały określone, w art. 90 ust. 3e i ust. 3f ustawy os systemie oświaty. Z treści art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty wynika, że osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. W przepisie tym nie ma natomiast mowy o obowiązku sporządzania przez kontrolowanego kopii dokumentów objętych kontrolą i poświadczania ich za zgodność z oryginałem. Rada Miasta Działdowo w § 8 ust. 5 nałożyła na kontrolowanego dodatkowe, nieprzewidziane w ustawie obowiązki. Żądanie sporządzania odpisów i poświadczania ich za zgodność z oryginałem wykracza poza regulację ustawową zawartą w art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty /por. Wyrok NSA sygn.. II GSK 953/14 z dnia 11 czerwca 2015 r., w Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych/.Kolegium Izby stwierdza, że określając w § 8 ust. 5 przedmiotowej uchwały, sposób postepowania kontrolujących w zakresie pozyskiwania dokumentacji, potwierdzającej prawidłowość wydatkowania i rozliczenia o otrzymanej dotacji, Rada Miasta Działdowo w sposób istotny naruszyła art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Według utrwalonej linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, upoważnienie ustawowe podlega zawsze ścisłej, literalnej wykładni; domniemywanie objęcia upoważnieniem materii w nim niewymienionych w drodze np. wykładni celowościowej nie może zasadniczo wchodzić w rachubę (orzeczenie TK z 5 listopada 1986 r., U5/86).W piśmiennictwie do istotnych wad uchwały, skutkujących stwierdzeniem jej nieważności, zalicza się między innymi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał, naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały, naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego poprzez wadliwą ich interpretację oraz przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny 2001/1-2, s. 102).Mając na uwadze, iż zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97).Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama