reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-572/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 1 pkt 4 uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton o 2 osiach z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2.413,- zł i w części dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi 3, oraz § 1 pkt 6 w części dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych dla przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton o liczbie osi 3, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Kisielicach na sesji w dniu 25 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XI/69/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.W dniu 07 grudnia 2015 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. zawiadomiono Gminę Kisielice, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (zwanym dalej: Kolegium Izby) w dniu 30 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Kisielice nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w zw. z pkt 3 lit. d) tiret pierwszy Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r., poz. 735) rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć, od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, kwoty 2.396,41 zł.Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stwierdza, iż radzie gminy przysługuje kompetencja do określenia w drodze uchwały wysokości stawek podatku od środków transportowych z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Rada Miejska w Kisielicach w § 1 pkt 4 badanej uchwały określiła stawkę podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton o 2 osiach z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2.413,- zł, podczas gdy zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., górna stawka podatku od środków transportowych dla danej kategorii opodatkowania wynosi 2.396,41 zł.Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że określenie stawki podatku od przedmiotowych środków transportowych w wysokości 2.413,- zł w § 1 pkt 4 badanej uchwały w sposób istotny narusza art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z pkt 3 lit. d tiret pierwszy Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.Kolegium Izby stwierdza również, że Rada Miejska w Kisielicach w § 1 pkt 4 uchwały Nr XI/69/2015 określiła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy "od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia".Należy zauważyć, że Rada Miejska w Kisielicach w § 1 pkt 4 badanej uchwały nie określiła stawek podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi większej niż 3.Rada Miejska w Kisielicach, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w związku z załącznikiem Nr 2 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (MP z 2015 r., poz. 1029), powinna określić stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tak, aby stawki te zostały również określone dla kategorii tych pojazdów o liczbie osi trzy i więcej zarówno dla osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne jak i innych systemów zawieszenia osi jezdnych. Ustalenie przez Radę Miejską w Kisielicach stawki podatku od środków transportowych dla kategorii nieprzewidzianej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w sposób istotny narusza art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz 1045).W § 1 pkt 6 uchwały Nr XI/69/2015 Rada Miejska w Kisielicach określiła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy "od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia".Kolegium Izby stwierdza, że Rada Miejska w Kisielicach w § 1 pkt 6 uchwały Nr XI/69/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. nie określiła stawek podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów dla ww. pojazdów o liczbie osi większej niż 3.Rada Miejska w Kisielicach, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w związku z załącznikiem Nr 3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r., powinna określić stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tak, aby stawki te zostały również określone dla kategorii tych pojazdów o liczbie osi trzy i więcej zarówno dla osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne jak i innych systemów zawieszenia osi jezdnych. Ustalenie przez Radę Miejską w Kisielicach stawki podatku od środków transportowych dla kategorii nieprzewidzianej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w sposób istotny narusza art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.W piśmiennictwie do istotnych wad uchwały, skutkujących stwierdzeniem jej nieważności, zalicza się między innymi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał, naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały, naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego poprzez wadliwą ich interpretację oraz przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny 2001/1-2, s. 102).Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama