reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-89/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVII.93.2015 Rady Gminy Prostki z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII.93.2015 Rady Gminy Prostki z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Uzasadnienie

Rada Gminy Prostki na sesji w dniu 10 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr XVII.93.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.W dniu 30 grudnia 2015 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. zawiadomiono Gminę Prostki, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 22 stycznia 2016 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Prostki nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby. Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), rada gminy określa w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych. Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Rada Gminy Prostki w § 1 badanej uchwały zapisała, iż § 4 uchwały nr XVI.85.2015 Rady Gminy Prostki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych otrzymuje brzmienie "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku".W § 2 badanej uchwały organ stanowiący stwierdził natomiast, iż "W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI.85.2015 Rady Gminy Prostki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych, po słowach - "trzy osie" dodaje się słowo "i więcej"."W § 4 badanej uchwały zawarto zapis, iż uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, jednakże podjęcie przez organ stanowiący uchwały w sprawie podatku od środków transportowych musi być równoznaczne z prawidłową publikacją takiej uchwały. W razie niespełnienia wymogu, obowiązywać będą stawki z roku poprzedzającego rok podatkowy. Pogląd taki znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych zgodnie, z którym podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku obejmuje zarówno sam fakt jej glosowania przez radę, jak i jej należytą publikację. Dopiero spełnienie obu tych warunków stanowi, że dany akt normatywny wszedł do porządku i obrotu prawnego, zaś naruszenie zasad prawidłowej legislacji i zakazu niedziałania prawa wstecz stanowi istotne naruszenie prawa (wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2014 r. II FSK 1677/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 r. III SA/Wa 3310/12). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Natomiast art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że akt prawa miejscowego, jakim jest przedmiotowa uchwała (ma ona charakter generalny i abstrakcyjny) może wejść w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub w terminie dłuższym, jeżeli termin dłuższy byłby określony w tej uchwale. Rada Gminy Prostki w badanej uchwale wprowadziła stawki podatku od środków transportowych dla nowej kategorii podatkowej, która nie była uwzględniona w zmienianej uchwale i tym samym nałożyła na podatników nowe obciążenia podatkowe. Z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że podatek od środków transportowych ma charakter roczny, tak więc uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych nie może wejść w życie w trakcie roku podatkowego. Badana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 grudnia 2015 r. pod poz. 5260, więc jej zapisy weszłyby w życie w dniu 14 stycznia 2016 r., czyli w trakcie roku podatkowego, co jest sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji. Należy przy tym zauważyć, iż nie znajduje tu zastosowania przepis art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, gdyż nie wystąpiły szczególne okoliczności uzasadniające krótszy termin do wejścia w życie uchwały niż termin czternastu dni od dnia jej ogłoszenia, a Rada Gminy Prostki miała możliwość podjęcia przedmiotowej uchwały w sposób zgodny z prawem.Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama