reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Janowo

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ,lit "e" ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 885 ze zm), w związku z oraz art. 121, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 317 519,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 8 844 019,05 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 473 500,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 448 579,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 8 731 990,31 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 716 589,05 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 692 550,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r, stanowi załącznik nr 3 i nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 131 060,31 zostanie pokryty z:

1) wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 512 025,65 zł, rozchody w wysokości 380 965,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 200 000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 38 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z czego:

a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 500,00 zł

b) Zwalczanie narkomanii 1 500,00 zł

§ 7. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 188 650,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony (Dz.U. z 2013r poz. 1232):

1. dochody 8 000,00 zł

2. wydatki 8 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne ze stosunku pracy,

b) zmian w wydatkach inwestycyjnych nie powodujących zmian planu rzeczowego tych inwestycji.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 18 897,00 zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Rezerwy celowe wynoszą 30 035,46 zł, z czego:

a) na wynagrodzenia i pochodne oraz wypłaty o charakterze jednorazowym (odprawa emerytalna, dodatki z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela) - 8 005,46 zł,

b) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 22 030,00 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady


Bożena Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zalacznik-3


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

zalacznik-3a


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zalacznik-4


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

zalacznik-4a


Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4b.pdf

zalacznik-4b


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zalacznik-5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zalacznik-6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zalacznik-7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama