reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-1/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 7 stycznia 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Lelkowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm./ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm./

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Lelkowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.


Uzasadnienie

Rada Gminy Lelkowo na sesji w dniu 4 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr IX/54/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.W dniu 10 grudnia 2015 r. uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 04 stycznia 2016 r. zawiadomiono Gminę Lelkowo, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 07 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki, której sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Lelkowo nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium.Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdza, że Rada Gminy Lelkowo w § 1 postanowiła, zwolnić z podatku od nieruchomości:1) grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności z zakresu- kultury,- pomocy społecznej,- ochrony przeciwpożarowej,- zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie ścieków,2) budynki gospodarcze gospodarstw rolnych przekazanych za rentę lub emeryturę.Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Z art. 2 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wynika, że ilekroć w tej ustawie mowa o rozporządzeniu Rady - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999). Natomiast z art. 1 lit. d powołanego wyżej rozporządzenia Rady wynika, że "program pomocowy" oznacza każde działanie, na którego podstawie, bez dalszego wprowadzania w życie wymaganych środków, można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstw określonych w ustawie w sposób ogólny i abstrakcyjny oraz każde działanie, na którego podstawie pomoc, która nie jest związana z konkretnym projektem, może zostać przyznana jednemu lub kilku przedsiębiorstwom na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej kwocie. Mając na uwadze powyższe Kolegium Izby stwierdza, że uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Lelkowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r., co najmniej w części dotyczącej gruntów, budynków, budowli zajętych na prowadzenie działalności z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wypełnia przesłanki programu pomocowego określone wyżej powołanymi przepisami prawa, wobec czego projekt tej uchwały powinien być zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97).Tym samym, zaniechanie zgłoszenia projektu przedmiotowej uchwały Prezesowi UOKiK narusza w sposób istotny art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i uzasadnia orzeczenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama