reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-2/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 7 stycznia 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 3 ust. 4 i 5, § 4 oraz § 5 ust. 4 uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.


Uzasadnienie

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na sesji w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/101/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.W dniu 11 grudnia 2015 r. powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Kolegium Izby), celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. zawiadomiono Gminę Nowe Miasto Lubawskie, iż uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 07 stycznia 2016 r..Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowe. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Upoważnieniem ustawowym wyznaczającym kompetencje do podjęcia przedmiotowej uchwały był art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).W zgodzie z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Art. 90 ust. 4 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Wymienione wyżej przepisy, wyznaczają kompetencje organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przy udzielaniu dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, które sprowadzają się do regulowania trybu udzielania i rozliczania tych dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz ustalenia terminów i sposobu rozliczenia tych dotacji. W § 3 ust. 4 badanej uchwały rada gminy postanowiła, że oddziały przedszkolne prowadzone w publicznej szkole podstawowej otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianych na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w publicznych szkołach podstawowych, pomniejszonych o stanowiące dochody budżety gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 11. W ust. 5, tego paragrafu rada gminy zapisała, że oddziały przedszkolne prowadzone w niepublicznej szkole podstawowej otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 75% ustalonych wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w publicznych szkołach podstawowych, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, z zastrzeżeniem ust. 8 i 11. W przyjętym na potrzeby uchwały słowniczku /§ 2 pkt 5 uchwały/ przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej, należy rozumieć oddział przedszkolny, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, prowadzonym w publicznej szkole podstawowej przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Oznacza to, że cała zawartość normatywna art. 6, będzie miała zastosowanie także do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ocenie Kolegium Izby, przywołany wyżej przepis wprost reguluje, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości /odpowiednio/ ustalonej przez gminę, wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Ustawodawca prawnie zrównał oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przedszkolami, a zatem na ucznia oddziału przedszkolnego dotacja powinna być kalkulowana, tak jak na ucznia przedszkola. Wychowanie przedszkolne według ustawy o systemie oświaty jest realizowane alternatywnie w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, oraz gdy chodzi o dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dopóki nie nastąpi ich planowane przekształcenie w przedszkola. W oparciu o powołane wyżej przepisy art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, rada gminy posiada kompetencje do ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji. Natomiast podstawa obliczania dotacji została uregulowana w art. 80 ust. 2, ust. 2b, i ust. 3, art..90 ust. 1b, ust. 1c, ust. 2b, ust. 2d oraz ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Organ stanowiący upoważniony został jedynie do uszczegółowiania zasad udzielania dotacji, poprzez określenie w sposób techniczny przekazywania i rozliczania dotacji. Uchwała nie może modyfikować ustawowych zasad udzielania dotacji. Cytowane wyżej przepisy nie dają uprawnienia radzie gminy do wskazania w uchwale dodatkowych kryteriów, czy tez zmiany zasad obliczania wysokości dotacji.Zdaniem Kolegium Izby zapisy powołanego wyżej § 3 ust. 4 i 5 badanej uchwały w stopniu istotnym przekraczają ustawowy zakres kompetencji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie do ustalania trybu udzielania i rozliczania tych dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz ustalenia terminów i sposobu rozliczenia tych dotacji. W § 4 przedmiotowej uchwały, rada gminy postanowiła, że w przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego wysokości wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w prowadzonych przez Gminę szkołach lub przedszkolach, ulegają również zmianie kwoty dotacji należne podmiotom, którym datacje ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych. W § 5 ust. 4 badanej uchwały, rada gminy zapisała, że na wniosek osób prowadzących placówki, o których mowa w § 1 Wójt może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.W ocenie Kolegium Izby § 4 i § 5 ust. 4 przedmiotowej uchwały narusza w sposób istotny art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty poprzez, regulowanie spraw, do których nie upoważniają rady gminy te przepisy. Według utrwalonej linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, upoważnienie ustawowe podlega zawsze ścisłej, literalnej wykładni; domniemywanie objęcia upoważnieniem materii w nim niewymienionych w drodze np. wykładni celowościowej nie może zasadniczo wchodzić w rachubę (orzeczenie TK z 5 listopada 1986 r., U5/86).W piśmiennictwie do istotnych wad uchwały, skutkujących stwierdzeniem jej nieważności, zalicza się między innymi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał, naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały, naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego poprzez wadliwą ich interpretację oraz przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny 2001/1-2, s. 102).Mając na uwadze, iż zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97).Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama