Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0102-5/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 7 stycznia 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Banie Mazurskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 5 ust. 6 i § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Banie Mazurskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.


Uzasadnienie

Rada Gminy Banie Mazurskie na sesji w 14 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/82/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Banie Mazurskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.W dniu 21 grudnia 2015 r. powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 04 stycznia 2016 r. zawiadomiono Gminę Banie Mazurskie, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Iżby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 07 stycznia 2016 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Banie Mazurskie nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Orzekanie, o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Upoważnieniem ustawowym wyznaczającym kompetencje do podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), zgodnie z którymi organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-1c i art.80 ust.2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.W badanej uchwale Rada Gminy Banie Mazurskie postanowiła:- w § 5 ust. 6, że miesięczną kwotę dotacji oblicza się na podstawie informacji miesięcznej, zaokrągla się ją do pełnych złotych i wpłaca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rocznej, z uwzględnieniem korekt …,- w § 9 ust. 1 pkt 1, że kontroler ma prawo do swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli.Stosownie do art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Oznacza to, że na podstawie zacytowanego przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) ma prawo i obowiązek:- ustalenia trybu udzielania dotacji,- ustalenia trybu rozliczania dotacji,- ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.Odnosząc się do powyższych unormowań przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdza, że Rada Gminy Banie Mazurskie w ramach kompetencji wynikających z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie posiada uprawnień do określania zasad udzielania dotacji, tj. do - zaokrąglania kwot dotacji do pełnych złotych. Podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia w uchwale budżetowej miasta z uwzględnieniem oświatowej subwencji ogólnej i powinna odpowiadać faktycznej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji.W jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny w W-wie stwierdził, że "użyte w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty określenia rozliczenie dotacji należy rozumieć jako czynności z zakresu księgowości, rachunkowości o charakterze materialno-technicznym". Natomiast "tryb udzielania i rozliczania" -oznacza reguły i terminy zgłaszania korekty danych stanowiących podstawę naliczenia dotacji. Chodzi więc o ilość uczniów jako podstawę udzielenia dotacji, wyrok NSA w W-wie, sygn. akt II GSK 1609/11.W ocenie Kolegium Izby nadając taką treść § 9 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Banie Mazurskie przekroczyła uprawnienia do określenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, wynikające z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, gdyż upoważniła kontrolującego do swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki w tym również do wstępu do obiektów i pomieszczeń nie związanych z przedmiotem kontroli.Zgodnie z przepisem art. 80 ust. 3e i ust 3f oraz art. 90 ust. 3e i ust. 3f ustawy o systemie oświaty, organy jednostek samorządu terytorialnego, mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych jednostek. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 90 ust. 2a ww. ustawy - dodatkowo wglądu do list obecności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ww. ustawy, oraz ich weryfikacji.Według utrwalonej linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, upoważnienie ustawowe podlega zawsze ścisłej, literalnej wykładni; domniemywanie objęcia upoważnieniem materii w nim niewymienionych w drodze np. wykładni celowościowej nie może zasadniczo wchodzić w rachubę (orzeczenie TK z 5 listopada 1986r., U5/86).W piśmiennictwie oraz orzecznictwie do istotnych wad uchwały, skutkujących stwierdzeniem jej nieważności, zalicza się między innymi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał, naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały, naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego poprzez wadliwą ich interpretację oraz przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny 2001/1-2, s. 102) - np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt: II SA/Wr/1459/97).Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1997 r.: "Do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze zobowiązań publicznoprawnych nie stosuje się zasady, "co nie jest zakazane jest dozwolone", lecz regułę "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje" " (sygn. akt. III SA 534/96, M.Podat. 1997/12/374). Jednocześnie normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły. Zakazane jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych, co podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK2000/5/141). Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe