| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-74/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 1 pkt 1 "b" i pkt 1 "d" oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/135/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.W dniu 05 stycznia 2015 r. powyższą uchwałę przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. zawiadomiono Miasto Lidzbark Warmiński, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Kolegium Izby) w 22 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Miasta Lidzbark Warmiński nie wziął udziału w posiedzeniu Kolegium Izby.Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim w § 3 pkt 1 badanej uchwały postanowiła, że "podmiot ubiegający się o pomoc de minimis na okres roku kalendarzowego, zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego:a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zmieniony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) - w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem."Ponadto w § 3 pkt 2 badanej uchwały Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim postanowiła, że podmiot, który nie przedłożył do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym ubiega się o pomoc de minimis, dokumentów, o których mowa w ust. 1 badanej uchwały, bądź rozpoczął działalność w ciągu roku, czy też zmienił rodzaj działalności na działalność spełniającą wymogi w § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy oraz lit. c) tiret pierwszy, pkt 2 lit. b) tiret pierwszy oraz pkt 3 tiret pierwszy, badanej uchwały - może ubiegać się o pomoc de minimis, z tym, że pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 badanej uchwały, stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot złożył dokumenty, o których mowa w pkt 1 badanej uchwały.Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 tego przepisu oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Stosownie do art. 20 b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadkach, o których mowa m. in. w art. 7 ust. 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielenie pomocy publicznej, to powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.Zasady udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy dla przedsiębiorców uregulowane zostały między innymi w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późn. zm.), rozporządzeniach Komisji Europejskiej, w tym w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) oraz w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim nie posiada natomiast uprawnień do określania zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości czy też określania warunków, jakie podatnik musi spełnić by takie zwolnienie uzyskać, nie posiada również kompetencji do stanowienia o negatywnych konsekwencjach dla podatnika, który nie zastosował się do określonych zasad określonych uchwałą. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis również nie przyznaje Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim kompetencji do stanowienia przepisów w powołanym wyżej zakresie, gdyż każdy podatnik nabywa zwolnienie z mocy samej uchwały, po spełnieniu warunków zawartych w powołanych wyżej przepisach dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis. Niedopuszczalne są zatem postanowienia uchwały warunkujące udzielenie zwolnienia w zależności od spełnienia warunków określonych w samej uchwale organu stanowiącego.Kolegium Izby stwierdza, że postanowienia § 3 ust. 1 i ust. 2 przedmiotowej uchwały przekraczają ustawowy zakres upoważnienia, udzielonego organowi stanowiącemu gminy w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do wprowadzania w podatku od nieruchomości wyłącznie zwolnień przedmiotowych.W samej ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w art. 37 ust. 1 ustawodawca określił już m.in., że "Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis." oraz w ust. 7, że o czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi." Ponadto Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło:Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 9 pkt 1 c ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) oraz art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), rada gminy określa w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 20 a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim w § 1 pkt 1 b oraz § 1 pkt 1 d badanej uchwały ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta:- w § 1 pkt 1 b od gruntów, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni, oraz - w § 1 pkt 1 d od gruntów, niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami planu budowlanego - 3,00 zł od 1m2 powierzchni.W § 6 badanej uchwały zawarto zapis, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.W ocenie Kolegium Izby, zgodnie z art. 20 a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, przy czym podjęcie uchwały oznacza także jej prawidłową publikację. W razie nie spełnienia tych wymogów obowiązywać będą stawki z roku poprzedzającego rok podatkowy. Pogląd taki znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie, z którym podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku obejmuje zarówno sam fakt jej głosowania przez radę, jak i jej należytą publikację. Dopiero spełnienie obu tych warunków stanowi, że dany akt normatywny wszedł do porządku i obrotu prawnego, zaś naruszenie zasad prawidłowej legislacji i zakazu niedziałania prawa wstecz stanowi istotne naruszenie prawa (wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2014 r. II FSK 1677/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 r. III SA/Wa 3310/12).Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1484 ze zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Natomiast art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.Kolegium Izby stwierdza, że akt prawa miejscowego, jakim jest przedmiotowa uchwała (ma charakter generalny i abstrakcyjny) może wejść w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub w terminie dłuższym, jeżeli termin dłuższy byłby określony w tej uchwale. Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim w badanej uchwale wprowadziła nowe stawki podatku od nieruchomości, dla nowych kategorii podatkowych, a tym samym nałożyła na podatników nowe obciążenia podatkowe. Podatek od nieruchomości ma charakter roczny, tak, więc uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nie może wejść w życie w trakcie roku podatkowego. Badana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 4 stycznia 2016 r., pod poz. 59, więc weszła w życie w trakcie roku podatkowego, co jest sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji. Należy przy tym zauważyć, iż nie znajduje tu zastosowania przepis art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, gdyż nie wystąpiły szczególne okoliczności uzasadniające krótszy termin do wejścia w życie uchwały niż termin 14 dni od dnia jej ogłoszenia, a Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim miała możliwość podjęcia przedmiotowej uchwały w sposób zgodny z prawem.Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »