| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych - 3 zł,

2) jezdni do 50% szerokości- 4 zł,

3) jezdni powyżej 50% szerokości- 6 zł,

4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt. 1-3 - 2 zł.

2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1 w odniesieniu do obiektów
i urządzeń infrastruktury "ostatniej mili" ustala się następujące stawki opłat:

1) jezdni do 50 % szerokości- 0,05 zł,

2) jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia- 0,08 zł,

3) poza jezdnią- 0,04 zł.

3. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną
w myśl art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
(t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 243 ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym,
w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni - 80 zł,

2) w chodniku i ścieżce rowerowej - 60 zł,

3) w pozostałych elementach pasa drogowego - 40 zł,

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 w odniesieniu do obiektów
i urządzeń "ostatniej mili" ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonej infrastruktury:

1) w poprzek drogi - 5 zł,

2) wzdłuż drogi w jezdni - 1,50 zł,

3) wzdłuż drogi poza jezdnią - 0,50 zł,

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 5zł.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 :

1) powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 2 zł,

2) powierzchni reklamy - 2 zł,

3) powierzchni reklamy przenośnej, ustawianej w pasie drogowym - 1 zł.

2. Za zajęcie pasa, o którym mowa w odniesieniu do obiektów budowlanych "ostatniej mili" ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 :

1) jezdni do 50 % szerokości- 0,05 zł,

2) jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia- 0,08 zł

3) poza jezdnią- 0,04 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 4 ustala się następującą stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 - 0,50 zł.

§ 6. Traci moc uchwała nr XX/172/04 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marcin Deja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »