| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Purda

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Purda uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.708.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 27.214.906,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.494.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.433.474,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.356.974,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.076.500 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.066.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 975.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4..

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 275.431,88 z przeznaczeniem na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.004.000 zł, rozchody w wysokości 2.279.431,88 zł, stanowią załącznik nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.390.000 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 614.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi: 29.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 71.000 zł, z tego:- 71.000 zł na zarządzanie kryzysowe,

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 397.433,34 zł , w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 397.433,34 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Purda


Jolanta Wilga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »