reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/101/2016 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Kętrzyn jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20c, art. 20e, art. 20za ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) - Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez gminę Kętrzyn.

§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kętrzyn.

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz publicznej szkoły,

4) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których gmina Kętrzyn jest organem prowadzącym,

5) dyrektorze - dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kętrzyn.

§ 3. 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kętrzyn do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na dany rok szkolny odbywa się w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 marca danego roku na wniosek rodziców.

2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kętrzyn do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega w pierwszej kolejności na przyjęciu dzieci realizujących obowiązek przedszkolny, dzieci z rodzin spełniających kryteria ustawowe określone w art. 20c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

3. Wniosek składany jest przez rodziców w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym .

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez dyrektora przedszkola, szkoły przy pomocy powołanej przez niego Komisji Rekrutacyjnej.

6. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, o którym mowa w ust. 2 Komisja Rekrutacyjna przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym mogą wziąć udział rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Kętrzyn, o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe określone w § 4.

§ 4. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych.

1) dzieci oczekujące na przyjęcie z poprzedniego roku- 5 pkt

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej placówki- 10 pkt

3) oboje rodziców pracujących- 10 pkt

2. O przyjęciu do przedszkola/ oddziału przedszkolnego decyduje liczba punktów, o której mowa w ust 1.

3. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego należy dostarczyć do placówki razem z wnioskiem w terminie określonym w § 3 ust. 1.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego oraz kolejność na rezerwowej liście oczekujących na miejsce w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.

5. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

§ 5. 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego rodzice zobowiązani są do zawarcia umowy z dyrektorem w sprawie korzystania z usług przedszkola/ oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny w terminie do końca czerwca danego roku.

2. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.

§ 6. 1. Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny, zamieszkali na terenie gminy Kętrzyn w obwodach tych szkół zapisywani są z urzędu do końca czerwca danego roku.

2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny , zamieszkałych poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do ostatniego dnia sierpnia danego roku w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

1) miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły- 5 pkt

2) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole- 10 pkt

3) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego/ szkoły podstawowej w Gminie Wiejskiej Kętrzyn - 5 pkt

3. W celu wykazania spełniania kryteriów określonych w § 6 ust. 2, pkt 2,3,4 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata.

4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama