reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 3 lutego 2016r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Miejskiej na 2017 rok.

2. Przedmiotem konsultacji będzie wyłonienie w drodze głosowania projektu do realizacji w 2017r. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3. Zgłoszone projekty muszą dotyczyć zadań własnych Gminy Miejskiej i mieć charakter inwestycji jednorocznych.

4. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2017r., przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła 300.000,00 zł.

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej Lidzbark Warmiński.

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór formularza do zgłaszania propozycji projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wzór listy osób popierających propozycję projektów inwestycyjnych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Upoważnia się Burmistrza do określenia, w drodze zarządzenia miejsca wyłożenia kart i złożenia kart wypełnionych oraz określenia terminów głosowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 3 lutego 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Określa się zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

2. Budżet Obywatelski należy rozumieć jako część wydatków z ogólnego budżetu gminy, przeznaczonych na projekty wskazane przez mieszkańców w drodze głosowania.

3. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców i dotyczyć zadań własnych gminy miejskiej.

4. Projekty dotyczące zadań inwestycyjnych muszą być zlokalizowane na terenach będących wyłączną własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, z wyłączeniem m.in. terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów należących do innych podmiotów, własności indywidualnej.

5. Zgłoszone projekty muszą mieć charakter inwestycji jednorocznych, tj. zakończyć się do końca 2017 roku.

Rozdział 2.
Zasady zgłaszania projektów

§ 2. 1. Propozycję projektu ( jednego ) do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej pod warunkiem uzyskania poparcia projektu przez co najmniej 50 mieszkańców gminy miejskiej.

2. Propozycje zawierające więcej niż jeden projekt będą odrzucane.

3. Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, w tym formularz zgłoszeniowy projektu oraz wzór listy, o której mowa w ust 1, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz w Sekretariacie Urzędu.

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu w formie papierowej składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesyła listownie na adres: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.

Rozdział 3.
Analiza i wybór projektów

§ 3. 1. Złożone formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej w zakresie danych osobowych przez pracowników Referatu Organizacyjnego.

2. Analizy zgłoszonych projektów dokonuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, którą powołuje Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

3. Komisja analizuje projekty pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.

4. Weryfikacja formalno-prawna dotyczy w szczególności sprawdzenia czy:

1) zgłoszenie projektu wpłynęło w terminie określonym w harmonogramie,

2) zgłoszenia dokonano na właściwym formularzu i formularz został prawidłowo wypełniony tj. wypełniono czytelnie wszystkie rubryki - w tym datę i czytelne podpisy pod oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

3) do formularza dołączono listę osób popierających projekt z wymaganą liczbą podpisów,

4) zgłoszenia dokonała osoba uprawniona tj. stały pełnoletni mieszkaniec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

5. Weryfikacja merytoryczna dotyczy w szczególności sprawdzenia czy:

1) projekt dotyczy zadań własnych gminy miejskiej,

2) projekt jest zgodny z obowiązującymi w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński planami zagospodarowania przestrzennego i programami wynikającymi z odpowiednich Uchwał Rady Miejskiej,

3) stan własnościowy terenu wskazany przez wnioskodawcę jest prawidłowy i umożliwia realizację projektu,

4) zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę miejską w tym samym roku budżetowym,

5) łączny szacunkowy koszt realizacji proponowanego projektu mieści się w kwocie przeznaczonej w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok,

6) realizacja projektu spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji),

7) zgłoszony projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

6. Projekty niespełniające w/w wymogów podlegają odrzuceniu.

7. Po dokonaniu analizy, Komisja sporządza listę projektów podlegających konsultacjom.

8. Lista projektów zawiera: tytuł projektu, krótką charakterystykę, szacunkową wycenę kosztów danego projektu.

9. Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Rozdział 4.
Głosowanie na projekty

§ 4. 1. Uprawnieni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w głosowaniu powszechnym, przy pomocy kart do głosowania wybierają projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Wyboru dokonują spośród projektów umieszczonych na listach, o których mowa w § 3 ust. 7.

3. Głosowania nie przeprowadza się w przypadku umieszczenia na listach jednego projektu.

4. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, w drodze zarządzenia określi miejsca wyłożenia kart i złożenia kart wypełnionych oraz terminy głosowania.

5. Karta do głosowania zawiera informację, jak oddać prawidłowo głos.

6. Głosujący może oddać głos na jeden projekt ze zweryfikowanych projektów umieszczonych na karcie do głosowania.

7. Obliczenie wyniku konsultacji polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdy z projektów.

8. Do realizacji zostanie przyjęty projekt, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych. W wypadku, gdy koszt projektu, który uzyskał największą liczbę głosów, nie wyczerpuje limitu środków na rok bieżący, do realizacji skierowane zostaną następne w kolejności, według liczby przyznanych głosów, projekty mieszczące się w limicie pozostałych środków.

9. Czynności związane z konsultacjami dotyczące przyjmowania wypełnionych kart do głosowania, zabezpieczenia złożonych kart, ustalenia wyników konsultacji realizują członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

10. Komisja, o której mowa w ust. 9 sporządza protokół z wyników konsultacji, którego wzór określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

Rozdział 5.
Ogłoszenie projektów do realizacji

§ 5. 1. Na podstawie wyników głosowania, Komisja sporządza protokół w którym podaje projekt (projekty) wybrane w drodze konsultacji do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

2. Informacja o wynikach głosowania podawana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

3. Burmistrz, po zakończeniu konsultacji, przedstawia projekt wybrany do realizacji w 2017 r. na najbliższej sesji Rady Miejskiej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 3 lutego 2016 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO ZREALIZOWANIA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK.

1. Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko

Wnioskodawcy

Adres zamieszkania

Ulica:…………………………………………………………….....

Nr domu:………………. Nr mieszkania…………………............

Kod……-…….. Miejscowość………………………………..........

Kontakt z wnioskodawcą

Nr telefonu……………………………………………………......

E-mail…………………………………………………………......

2. Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu

( opisać co ma być zrealizowane w ramach projektu)

Uzasadnienie

(Uzasadnić potrzebę realizacji projektu, komu będzie służył zrealizowany projekt)

3. Szacunkowy koszt projektu

Składowe części projektu:*

Koszt brutto

1.

2.

3.

4.

Razem koszt szacunkowy

* Prosimy wpisać w punktach lub tylko w polu " Razem koszt szacunkowy"

4. Załączniki obowiązkowe:

1) Lista osób popierających projekt ( co najmniej 50 osób),

2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czytelny podpis

Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135, zm z 2015 poz.2281.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2017 r. oraz w związku z ewentualną dalszą realizacją projektu.

…………………………………..

Data i czytelny podpis

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości w dowolnej formie informacji o tym, że jestem wnioskodawcą projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

…………………………………..

Data i czytelny podpis


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 3 lutego 2016 r.

Lista osób popierających projekt pod tytułem:

Tytuł:…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

Lp.

Imię i Nazwisko *

Adres zamieszkania

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

...

...

...

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym na niniejszej liście w celu realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

* W przypadku większej ilości podpisów dołączyć kolejną listę poparcia.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 3 lutego 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA, WYBÓR PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK.

1. Dane osobowe głosującego

Imię i nazwisko:..................................................................................

Głosującego

Adres zamieszkania:

Ulica:……………………………………………………………...........................

Nr domu:..............Nr mieszkania:......................Kod:.........................................................

Miejscowość:........................................................................................

2. Wykaz projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Lp.

Nazwa i lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt

Wybór

1

2

3

Data głosowania

Własnoręczny podpis

Imię i nazwisko

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135, zm. z 2015r. poz. 2281) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2017 r. oraz w związku z ewentualną dalszą realizacją projektu.

Data oświadczenia Własnoręczny podpis

Imię i nazwisko

4. Pouczenie

1. Wypełnić czytelnie wszystkie pola dotyczące danych osobowych głosującego.

2. Głosować można tylko na jeden projekt spośród wymienionych w wykazie projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

3. Głosowanie polega na postawieniu znaku "X" w polu "Wybór" w wierszu wybranego projektu.

4. Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

- podania danych osobowych niezgodnych z danymi ewidencji ludności lub wpisanie danych nieczytelnie,

- nie wybrania żadnego projektu lub wybrania więcej niż jeden projekt,

- braku daty i czytelnego podpisu w miejscach wskazanych w karcie do głosowania,

- oddania głosu przez osobę nieuprawnioną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama