reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3/P/WBF/2015 .

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych


na podstawie art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( DZ.U. Z 2013 r , poz. 885 z późn.zm.), uchwały Nr XVII/167/2015 Rady Powiatu Kętrzyńskiego z dnia 21.10.2015r., w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz Gminy Barciany, uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29.10.2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu kętrzyńskiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Barciany, pomiędzy , zwanym dalej Przekazującym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w osobach : Starosta Kętrzyński - Ryszard Henryk Niedziółka Wicestarosta - Michał Jerzy Krasiński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Iwony Kozłowskiej a reprezentowaną przez Wójta Gminy - Ryszarda Kozyrę zwanym dalej Przejmującym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Pyrcz porozumienie o następującej treści :

§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przejmuje zadania Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego w sezonie zimowym 2015/2016 w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Barciany.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1 obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania, przy zachowaniu standardów przewidzianych w "Planie zimowego utrzymania dróg", stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia oraz w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

§ 3. 1. Przejmujący zadanie wykonywać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli merytorycznej i finansowej zimowego utrzymania dróg wymienionych w § 1.

3. Przejmujący zobowiązany jest do jednokrotnego posprzątania dróg, po zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4. Strony porozumienia zgodnie ustalają, że z tytułu przejęcia zadań, o których mowa w § 1 Porozumienia, Przekazujący przekaże z budżetu Powiatu dotację celową w wysokości 112.000 zł (słownie złotych : sto dwanaście tysięcy złotych 00/100) w następujących ratach i terminach: I - do dnia 10 grudnia 2015r. - 30.000 zł II - do dnia 10 lutego 2016r. - 82.000 zł

§ 5. W przypadku gdy realizacja zadania objętego niniejszym porozumieniem z powodu okoliczności, na które strony nie miały wpływu tj. warunków atmosferycznych, przewyższy kwotę dotacji, Przekazujący dokona wpłaty brakującej kwoty po przedstawieniu zestawienia kosztów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia.

§ 6. 1. Wydatkowanie środków o których mowa w § 4 odbywać się może wyłącznie na cele określone w niniejszym porozumieniu.

2. Niewłaściwe wykonywanie przedmiotu porozumienia stanowić będzie podstawę do jego rozwiązania, w drodze jednostronnej czynności dokonanej przez Przekazującego, oraz zwrotu środków finansowych przekazanych na zimowe utrzymanie dróg przez Przyjmującego, proporcjonalnie do okresu, od którego porozumienie przestanie obowiązywać.

3. Przekazana w 2015 roku dotacja celowa podlega rozliczeniu w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku, a przekazana w 2016 roku w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

4. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg Przejmujący przedkłada Przekazującemu w terminie odpowiednio do 15 stycznia 2016r. i do 30 kwietnia 2016r. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg Przyjmujący zwraca Przekazującemu. Rozliczenia dotacji należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do porozumienia.

§ 7. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 15 kwietnia 2016r.

§ 8. 1. Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Barciany w sezonie 2015-2016 z dniem podpisania porozumienia przechodzi z przekazującego na przejmującego.

2. Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie wynikłe z ewentualnych zaniedbań w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w obrębie Gminy Barciany w sezonie 2015/ 2016 z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 3.

3. Przekazujący oświadcza, że przedmiot niniejszego porozumienia objęty jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością przez zarządcę dróg - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, który posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kętrzyńskiego oraz prowadzi sprawy z tym związane zgodnie z porozumieniem z dnia 22.12.1999 r. w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego.

§ 9. Zmiana i wcześniejsze rozwiązanie porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Porozumienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PrzekazującySTAROSTA


Ryszard Henryk Niedziółka


WICESTAROSTA


Michał Jerzy Krasiński


Kontrasygnata SkarbnikaSKARBNIK


Iwona Kozłowska

PrzejmującyWÓJT GMINY


Ryszard Kozyra


Kontrasygnata SkarbnikaW ZAKRESIE KONTRASYGNATY SKARBNIK GMINY


Maria Pyrcz


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 3/P/WBF/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

1

1

Jezdnia czarna sucha mokra Przejezdność całodobowa

Dotyczy jezdni i poboczy luźny - 2 godz. błoto pośniegowe - 4 godz. zajeżdżony - nigdy zaspy - nigdy

gołoledź - 2 godz. szron - 2 godz. sadź - 2 godz. pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.

2

2

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości

luźny - 4 godz. błoto pośniegowe - 6 godz. zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.

3

3

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: skrzyżowaniach z drogami skrzyżowaniach z koleją odcinkach o pochyleniu > 4% przystankach autobusowych innych miejscach ustalonych przez Gminę

luźny - 6 godz. zajeżdżony - występuje zaspy, języki lodowe: lokalnie - 6 godz

W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 5godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.

4

4

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

luźny - 8 godz. zajeżdżony - występuje języki śniegowe występują zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.

5

5

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwościach ruchu

luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa

6

6

Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD

luźny - występuje zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 2 godz.


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 3/P/WBF/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Zasady rozliczenia dotacji przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg.

1. Środki finansowe mogą być wykorzystane przez gminę na zakup materiałów i środków niezbędnych do realizacji w/w zadania, oraz na świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg i chodników powiatowych, objętych Porozumieniem.

2. Dotacja przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg, ma być rozliczona w terminie do dnia 15 stycznia 2016r. w przypadku środków z dotacji przekazanych w roku 2015 i do dnia 30 kwietnia 2016 r. w przypadku środków przekazanych w roku 2016.

3. Dotacja musi być rozliczona, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, kserokopiami faktur, rachunków, not księgowych, dowodami potwierdzającymi ich zapłatę, oraz kopiami umów-zleceń wykonania usługi, o której mowa w Porozumieniu.

4. Dokumenty dotyczące wydatkowania środków finansowych muszą stanowić klarowne i jednoznaczne rozliczenie przyznanej dotacji, oraz muszą być szczegółowo opisane (należy przywołać porozumienie w oparciu o które wydatkowane są środki finansowe) i zatwierdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym przez upoważnione osoby.

5. Dokumenty finansowe mogą być wystawiane z datą podpisania Porozumienia.

6. Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama