reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/148/2016 Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2015., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz.1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830) oraz Uchwały Nr XLVIII/497/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 paź-dziernika 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim. Rada Gminy Gietrzwałd postanawia, co następuje:

Rozdział 1.
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PLANU

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd
w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim, zwaną w dalszej części uchwały planem. Granice terenu objętego planem jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalany plan składa się z następujących elementów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1) tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:500, zatytułowanego "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim" - jako Załącznik nr 1;

3) stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gietrzwałd, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu - stanowiącego załącznik nr 3 niniejszej uchwały;

5) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy - stanowiącego załącznik nr 4 niniejszej uchwały;

6) uzasadnienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim - stanowiącego załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa Uchwała XLVIII/497/2014 Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 30 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim.

2. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania.

3. Rysunek planu sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:

1) granicy opracowania planu;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy;

4) oznaczeń terenów o określonym przeznaczeniu.

4. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

9) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

10) minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;

11) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

12) powierzchni terenów funkcjonalnych;

13) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów.

5. Plan nie zawiera ustaleń - z racji braku ich występowania na terenie objętym niniejszym planem dotyczących:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Rozdział 2.
SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W UCHWALE

§ 3. 1. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu terenu funkcjonalnego - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu stanie się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia terenu funkcjonalnego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu. Elementy te obejmują w szczególności: dojścia i dojazdy
do obiektów budowlanych, place gospodarcze, miejsca postojowe, miejsca parkingowe, zieleń naturalną i urządzoną, urządzenia wypoczynku i rekreacji, obiekty małej architektury oraz elementy
i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, poza którym zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, z wyłączeniem linii przesyłowych, sieci
i urządzeń uzbrojenia terenu, dojść i dojazdów do obiektów budowlanych;

3) maksymalnym wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu;

4) minimalnym wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu;

5) terenie funkcjonalnym - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczonym odrębnym symbolem cyfrowo - literowym;

6) kącie nachylenia połaci - należy przez to rozumieć kąt nachylenia płaszczyzny połaci dachowej względem płaszczyzny poziomej, kąt nachylenia połaci nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenia wejść.

Rozdział 3.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych: ML - teren zabudowy rekreacji indywidualnej; ZN - teren zieleni naturalnej Pk - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi:

1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów zieleni oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej terenów funkcjonalnych;

2) nieprzekraczalnych linii zabudowy, wysokości zabudowy oraz sposobu kształtowania dachów;

3) kolorystyki obiektów budowlanych, w tym materiałów użytych do pokryć dachowych i elewacji budynków;

4) przeznaczenia terenów funkcjonalnych oraz minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. Zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojących oraz reklam umieszczanych na obiektach budowla-nych.

3. Ustala się zasady dotyczące wznoszenia ogrodzeń na terenach funkcjonalnych:

1) dopuszcza się budowę ogrodzeń w granicach terenu funkcjonalnego 1ML i 1ZN

2) wysokość wznoszonych ogrodzeń nie wyżej niż 1,50 m;

3) do wykonania ogrodzeń należy stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, dopuszcza się stosowanie ogrodzeń stalowych wykonanych na podmurówce betonowej;

4) w granicach opracowania planu wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych;

5) w celu umożliwienia migracji drobnych zwierząt należy w ogrodzeniach zastosować otwory o średnicy min. 15 cm wykonane w podmurówce przy powierzchni terenu. Rozmieszczenie otworów w odstępach nie większych niż 5 m. Dodatkowo należy zapewnić prześwit pomiędzy podmurówką, a elementami ażurowymi ogrodzenia nie mniej niż 10 cm, gdy wysokość podmurówki przekracza 10 cm.

4. Zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów dotyczących prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budów.

5. Ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy oznaczoną
na rysunku planu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) ustala się w zakresie ochrony środowiska:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem realizowania inwestycji celu publicznego, w tym również z zakresu łączności publicznej;

b) zakaz wycinki drzew z wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisach odrębnych;

c) nakaz wkomponowania planowanego zainwestowania w istnieją zieleń wysoką;

d) nakaz pozostawienia w stanie niezmienionym stromego zbocza zlokalizowanego poza obszarem przeznaczonym do zabudowy wzdłuż południowej granicy działki, ze wskazaniem do zagospodarowania trwałą zielenią;

e) nakaz stosowania technologii ograniczającej do minimum hałas powstały podczas realizacji zabudowy;

f) nakaz realizacji przedsięwzięć zgodnie z ogólno przyjętymi zasadami minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne, w szczególności hałdowania gruntów w celu ponownego wykorzystania;

g) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy odrębne: · dla terenów oznaczonych symbolem ML - jak dla terenów zabudowy rekreacji indywidualnej; · pozostałe tereny nie podlegają ochronie akustycznej;

h) ustala się nakaz gromadzenia i zagospodarowywania odpadów w sposób zgodny z odpowiednimi planami gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów.

2) ustala się w zakresie ochrony przyrody:

a) ustala się zasady wynikające z położenia planu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki: · nakaz prowadzenia wszelkich działań w granicach "Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki", zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr VIII/208/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, w tym respektowanie wszelkich nakazów i zakazów oraz odstępstw od zakazów.

3) ustala się w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: · nakaz kształtowania nowej zabudowy przy uwzględnieniu odpowiadającej gabarytami i formą zabudowie sąsiedniej, zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

1. Układ komunikacyjny - układ drogowy.

a) obsługę komunikacyjną terenu ML realizować z drogi graniczącej z planem od strony południowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 228/66;

b) ustala się wskaźniki i zasady wyposażenia terenów w odpowiednią liczbę miejsc
do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:

1) dla terenu oznaczonego w planie symbolem ML minimum 2 miejsca parkingowe /1 budynek rekreacji indywidualnej, lokalizowane w granicach działki budowlanej;

2) dla pozostałych terenów w granicach planu nie ustala się wskaźników wyposażenia
w miejsca parkingowe;

2. Zaopatrzenie w wodę.

1) ustala się, iż zaopatrzenie w wodę terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ML należy realizować z istniejącej sieci wodociągowej;

2) ustala się, że w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą siecią wodociągową, należy je przebudować w kolidującym zakresie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3. Kanalizacja sanitarna, deszczowa, gromadzenie odpadów.

1) ustala się, iż obsługę w zakresie odprowadzenia ścieków z terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ML należy realizować do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) ustala się, że dla obszaru oznaczonego 1ML przeznaczonego pod zabudowę, wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować indywidualnie w obrębie danej działki,
w sposób nie zagrażający środowisku, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi;

3) ustala się nakaz gromadzenia i zagospodarowywania odpadów w sposób zgodny z odpowiednimi planami gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów.

4) ustala się, że powstałe w trakcie trwania procesu budowlanego masy ziemne należy hałdować w celu ich ponownego wykorzystania.

4. Energia elektryczna.

1) ustala się, że zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z istniejących sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV za pomocą kabli doziemnych;

2) ustala się, że lokalizację obiektów budowlanych w stosunku do istniejących i nowo projektowanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy realizować z uwzględnieniem odległości wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych;

3) ustala się, że w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

5. Telekomunikacja.

1) ustala się, że zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ML, należy realizować z sieci telekomunikacyjnej;

2) ustala się, że sieci telekomunikacyjne należy lokalizować jako kablowe umieszczane doziemnie;

3) ustala się, że w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6. Zaopatrzenie w ciepło.

1) ustala się, że zaopatrzenie w ciepło terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ML należy realizować indywidualnie;

2) zezwala się ogrzewanie projektowanej zabudowy w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z zastrzeżeniem pkt 4;

3) zakazuje się stosowania instalacji grzewczych wykorzystujących paliwa wysokoemisyjne do ogrzewania budynków, które spowodowałyby przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4) zakazuje się lokalizowania wolnostojących paneli ogniw fotowoltaicznych.

7. Zaopatrzenie w gaz.

1) na obszarze objętym przedmiotowym planem nie występują sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia;

2) ustala się, że zaopatrzenie w gaz terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ML należy realizować indywidualnie;

3) ustala się, że lokalizacja obiektów budowlanych w stosunku do projektowanych sieci gazowych może być realizowana z uwzględnieniem odległości wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych.

§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem. Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Zezwala się na wykorzystywanie terenów zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, do czasu realizacji zapisów niniejszego planu.

§ 10. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

1. Ustala się zasady wynikające z położenia planu w obszarze osuwania się mas ziemnych: · nakaz stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających stabilność podłoża w szczególności przy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury i komunikacji; · zakaz kształtowania powierzchni terenu w sposób powodujący stagnację wód opadowych; · dopuszczenie przekształcenia terenu jedynie w sposób zachowujący naturalne ukształtowanie oraz nie generujący odtworzenia ruchów osuwiskowych; · zakaz wprowadzania wód opadowych i ścieków bezpośrednio do gruntu;

a) lokalizacja zabudowy oraz sposób jej posadowienia podlega ograniczeniom wynikającym
z konieczności przeprowadzenia oceny warunków geologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W granicach planu nie występują:

a) tereny górnicze;

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

§ 11. Ustalenia dotyczące minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. Ustala się parametry nowo projektowanych działek budowlanych w granicach terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem 1ML:

1) minimalna powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej - 1500 m2

§ 12. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. W granicach opracowania planu nie występują obszary przestrzeni publicznej wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 13. Powierzchnie terenów funkcjonalnych. Przedmiotowy plan obejmuje tereny funkcjonalne o powierzchni odpowiednio: 1ML - 0,1773 ha; 1ZN - 0,0340 ha; 1 Pk - 0,0012 ha.

§ 14. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. Ustala się wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla poszczególnych terenów funkcjonalnych:

Oznaczenie przeznaczenia terenu

Wysokość procentowa stawki [%]

ML

25 %

ZN

1 %

Pk

1 %

Rozdział 4.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania dla terenów funkcjonalnych.

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1ML

1) Przeznaczenie terenu funkcjonalnego - teren zabudowy rekreacji indywidualnej.

2) W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) w granicach terenu funkcjonalnego dopuszcza się lokalizację:

a) budynku rekreacji indywidualnej;

b) budynku gospodarczego lub budynku garażowego lub budynku gospodarczo-garażowego;

c) wiaty, altany;

d) obiektów małej architektury.

3) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynek rekreacji indywidualnej w formie wolnostojącej;

b) budynek gospodarczy lub garażowy lub gospodarczo - garażowy, realizować jako wolnostojący lub dobudowany do budynku rekreacji indywidualnej;

c) wiatę realizować jako wolnostojącą lub dobudowaną do budynku rekreacji indywidualnej;

d) altanę realizować jako wolnostojącą;

e) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu.

4) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni terenu funkcjonalnego lub projekto-wanej działki budowlanej - minimum 70%;

b) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni istniejącej lub projekto-wanej działki budowlanej - 0,01 (1%);

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni istniejącej lub projekto-wanej działki budowlanej - 0,20 (20 %);

d) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni istniejącej lub projektowanej działki budowlanej - 0,01 (1%);

e) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni istniejącej lub projektowanej działki budowlanej - 0,31 (31 %).

5) Ustala się następujące parametry techniczne dla budynku rekreacji indywidualnej:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe - nie wyżej jednak niż
9,0 m;

b) dach kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 - 40o, dach kryty dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

c) w elewacji budynku stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, pastelowe.

6) Ustala się następujące parametry techniczne dla budynku gospodarczego, budynku garażowego, budynku gospodarczo-garażowego:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna - nie wyżej jednak niż 6,0 m;

b) dach kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 - 40o, dach kryty dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

c) w elewacji budynku stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki
o wyglądzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, pastelowe.

7) Ustala się następujące parametry techniczne dla wiaty:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna - nie wyżej jednak niż 6,0 m;

b) dach kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 - 40o, dach kryty dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego.

8) Ustala się następujące parametry techniczne dla altany:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna - nie wyżej jednak niż 6,0 m;

b) dach kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 - 40o, dach kryty dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1ZN

1) Przeznaczenie terenu funkcjonalnego - teren zieleni naturalnej;

2) W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), w granicach terenu funkcjonalnego dopuszcza się pielęgnację i właściwe utrzymanie istniejącej zieleni;

3) W granicach terenów, o których mowa w ust. 2 zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, z wyłączeniem lokalizacji obiektów liniowych infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego, o których mowa w przepisach dotyczących gospodarki nieruchomościami.

3. Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1Pk

1) Przeznaczenie terenu funkcjonalnego - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja;

2) W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), w granicach terenu funkcjonalnego dopuszcza się realizację zadań celu publicznego związanych z obsługą i ewentualną modernizacją istniejącej przepompowni.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Małgorzata Łączyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/148/2016
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik1.jpg

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/148/2016
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd stwierdzenia, że Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd
w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim nie narusza ustaleń "Zmiany studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gietrzwałd".


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/148/2016
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 23 lutego 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim.

W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim, stwierdza się, że do wyłożonego projektu planu do publicznego wglądu w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/148/2016
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 23 lutego 2016 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy związanych ze zmianąmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim.

W związku z art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) stwierdza się, że w granicach opracowania planu nie przewiduje się realizacji zadań własnych gminy.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/148/2016
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 23 lutego 2016 r.

UZASADNIENIE DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIETRZWAŁD W OBRĘBIE WORYTY NAD JEZIOREM RENTYŃSKIM

Na podstawie art. 15, ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) sporządza się uzasadnienie do przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem uzasadnienia jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/74 położonej w obrębie Woryty, Gmina Gietrzwałd nad jeziorem Rentyńskim. W/w działka ewidencyjna nr 228/74 zajmuje powierzchnię 0,2125 ha i jest własnością osoby fizycznej. Projekt zmiany planu wyznacza na omawianym obszarze następujące funkcje: ML - teren zabudowy rekreacji indywidualnej, ZN - teren zieleni naturalnej oraz Pk - teren istniejącej infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna.

Dotychczasowy plan wyznacza na przedmiotowym obszarze funkcję terenu adaptacji zieleni leśnej, jednakże przedmiotowy teren nie jest obecnie użytkowany w ten sposób. Analizowaną działkę porasta zieleń naturalna, niezagospodarowana. Obszar jest zaniedbany, brak zagospodarowania terenu powoduje jego degradację.

W sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajduje się zabudowa rekreacji indywidualnej.

Teren jest uzbrojony i posiada dostęp do utwardzonej drogi dojazdowej.

W celu uzupełnienia istniejącej w sąsiedztwie zabudowy oraz realizacji polityki przestrzennej Gminy Gietrzwałd podjęto uchwałę o zmianie planu dla przedmiotowego obszaru.

1) Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia wymogi, o których mowa
w powyższym artykule oraz określa sposób ich realizacji poprzez wprowadzenie ustaleń i zasad
w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Zarówno przed podjęciem prac nad planem, jak i w trakcie prac uwzględniono interes publiczny
i prywatny, przeprowadzono inwentaryzację urbanistyczną, analizy dotyczące środowiska przyrodniczego, ekonomiczne i społeczne. Partycypacja społeczna na etapie opracowania planu /możliwość składania wniosków i uwag, udział w dyskusji publicznej/ stanowi ważny instrument służący komunikacji pomiędzy Gminą a Społeczeństwem.

Lokalizacja nowej zabudowy została oparta o wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni. Nową zabudowę zaprojektowano jako uzupełnienie dla istniejącego obszaru zwartej zabudowy rekreacji indywidualnej, wyposażonej
w drogi dojazdowe oraz sieci uzbrojenia technicznego.

2) Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Woryty nad jeziorem Rentyńskim jest zgodny z przeprowadzonymi na obszarze Gminy Gietrzwałd analizami w zakresie: aktualności dokumentów planistycznych, stopnia zaawansowania prac nad tymi dokumentami oraz stopnia pokrycia miejscowymi planami terenów zlokalizowanych na terenie gminy, a także zapotrzebowania na przygotowanie terenów pod opracowanie nowych planów bądź zmian obowiązujących planów miejscowych. Wyniki analiz zostały przedstawione Radzie Gminy Gietrzwałd i na ich podstawie Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/65/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie aktualności Studium i planów miejscowych.

3) Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Realizacja zapisów przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w kontekście wpływu na budżet Gminy Gietrzwałd:

- wpływy z opłaty planistycznej

- wypływy z podatku od nieruchomości (dotychczas podatek rolny)

- brak wydatków związanych z zadaniami własnymi Gminy - teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama