| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Elbląg

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elbląg na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XIV/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 28.640.156 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 174.246 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27.129.171 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 5.750.012 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 5.657.012 zł.

4. Wprowadza się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków wynosi 3.000.000 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6. Plan wydatków po zmianach wynosi 6.951.408 zł.

6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 4.064.781zł i zostanie pokryty przychodami z :

a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.920.000 zł;

b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.438.830 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 705.951 zł.

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 1.438.830 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.920.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.248.554 zł.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 28.814.402 zł. Wydatki budżetowe 32.879.183 zł. Przychody 5.413.335 zł. Rozchody 1.348.554 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bruzdewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Macuga

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »