reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/113/16 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty przyznawana jest Nagroda Wójta Gminy Dźwierzuty, zwana dalej "nagrodą"

§ 2. Warunki i tryb przyznawania nagród określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik do Uchwały Nr XIV/113/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 lutego 2016 r.

Regulamin przyznawania Nagród Wójta Gminy Dźwierzuty

§ 1. 1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub sporcie.

2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

3. Nagradzanie uzdolnionych uczniów jest promocją szkoły w środowisku lokalnym oraz czynnikiem wzmacniającym wzrost motywacji wśród nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi.

§ 2. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród pieniężnych lub rzeczowych.

2. Nagrody finansowane są z budżetu Gminy Dźwierzuty.

3. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Dźwierzuty.

4. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

§ 3. Nagrody mogą być przyznane za:

1. Osiągnięcia w nauce:

1) uczniom, którzy uzyskali wysoki wynik na sprawdzianie klas VI oraz egzaminie gimnazjalnym - co najmniej 95%;

2) uczniom klas III szkół podstawowych, którzy na "Trzecioteściku" uzyskali 100%;

3) uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum, którzy uzyskali w nauce średnia ocen co najmniej 5,5 i więcej oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania.

2. Osiągnięcia w sporcie:

1) od I do V miejsca na etapach wojewódzkich (indywidualnie);

2) od I do X miejsca na etapach ogólnopolskich (indywidualnie).

3. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

1) uczniom, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata przedmiotowego konkursu na etapie wojewódzkim;

2) za uzyskany tytuł laureata lub uzyskanie miejsca od I do X w konkursach ogólnopolskich;

3) za zajęcie od I-III miejsca w innych konkursach na etapach wojewódzkich.

4. Raz w ciągu roku szkolnego, Wójt Gminy Dźwierzuty może z własnej inicjatywy nagradzać Nagrodą Specjalną jednego ucznia.

§ 4. 1. Wnioski (załącznik nr 1 do regulaminu) o przyznanie nagrody mogą składać:

1) dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

2) organizacje i instytucje kulturalno-oświatowe oraz sportowe, działające na terenie Gminy Dźwierzuty.

2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dźwierzutach w ciągu 7 dni po zakończeniu roku szkolnego, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nagroda dla ucznia uzdolnionego".

3. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.

4. Wręczenie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku szkolnego.

§ 5. 1. Nagrody i ich wysokość ustala Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków, powołana przez Wójta Gminy Dźwierzuty, na podstawie złożonych wniosków.

2. W skład Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków wchodzą:

1) powołany przez Wójta pracownik Urzędy Gminy;

2) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury;

3) po jednym przedstawicielu szkoły, wytypowanym przez dyrektora danej szkoły;

4) przedstawiciel Rady Gminy Dźwierzuty.

3. Członkowie Komisji ze swojego składu wybierają przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

4. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody lub jednorazowego stypendium;

2) podejmowanie decyzji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków;

3) sporządzanie protokołu z posiedzenia, który zawiera imiona i nazwiska nagrodzonych oraz pozostałych kandydatów, a także wysokość przyznanych nagród.

5. W sprawach spornych decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

6. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 6. 1. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok i liczby uczniów spełniających warunki wymienione w § 3.

2. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

3. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilka wysokich wyników naukowych lub artystycznych, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

przyznawania Nagród Wójta

Gminy Dźwierzuty

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Wnioskuję o przyznanie nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty dla :

………………………………………………………………………………………………… (nazwisko i imię ucznia)

Klasa………………………………..

Data urodzenia……………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

Informacje o szczególnych osiągnięciach w roku szkolnym …………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pieczątka instytucji………………………………………….

Pieczątka i podpis dyrektora placówki bądź przedstawiciela organizacji, instytucji kulturalno-oświatowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyznawania nagrody Wójta Gminy Dźwierzuty- zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn. zm)

………………………………………………….

Podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy Komisji ds. Rozpatrywania wniosków:

4. …………………………………………

5. …………………………………………

6. …………………………………………

7. …………………………………………

8. …………………………………………

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama