reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.12.2016 Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 - tekst jednolity) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Orneta.

2. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio do dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy częściach zabytków - elewacjach, dachach kamienic - okresu baroku, klasycyzmu, eklektyzmu i secesji, modernizmu - stanowiących elementy wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego.

§ 2. 1. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć dotacje celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Orneta;

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Orneta;

3) pracach i robotach budowlanych - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

§ 3. 1. Z budżetu Gminy może być udzielona dotacja na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.

2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 4. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 5. Dotacja może być udzielona w wysokości:

1) do 50% nakładów koniecznych, o których mowa w § 3 ust. 2, na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;

2) do 100% nakładów koniecznych, o których mowa w § 3 ust. 2, na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych;

3) do 100% nakładów koniecznych, o których mowa w § 3 ust. 2, w przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych.

§ 6. Dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli:

1) nakłady konieczne, o których mowa w § 3 ust. 2, w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne uprawnione podmioty przekroczyłaby 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 7. Dla podmiotów będących płatnikiem podatku VAT wartość nakładów koniecznych, o których mowa w § 3 ust. 2 ustala się w kwocie netto (bez VAT).

Rozdział 2
Rozpatrywanie wniosków, umowa o dotację, tryb przeprowadzania kontroli

§ 8. 1. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski o dotację do Burmistrza Ornety:

1) w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok wykonania zaplanowanych prac;

2) w innym terminie ogłoszonym przez Burmistrza Ornety z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację przeznaczoną na prace lub roboty budowlane przy zabytku, którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia tych prac lub robót.

§ 9. 1. Wniosek o dotację zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) rodzaj prac;

3) określenie całkowitych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

5) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonanych prac;

6) oświadczenie wnioskodawcy o pozyskaniu i ubieganiu się o środki publiczne od innych podmiotów na realizację zadania objętego wnioskiem.

2. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku należy załączyć:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytku, którego dotyczą prace lub roboty;

2) aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł władania zabytkiem potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim lub inny dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem potwierdzony przez organ wystawiający ten dokument;

3) harmonogram realizacji prac;

4) szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys inwestorski w przypadku wnioskowania o udzielanie dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym (za zgodność z oryginałem potwierdza właściwy organ ochrony zabytków);

6) oświadczenie o płatności VAT.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3,4,6, załączane w kopiach są potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

§ 10. 1. Wnioskodawca, który jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji dołącza informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 - tekst jednolity z późn. zm.2).

2. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane na rzecz podmiotu, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 11. Ocena wniosków o przyznanie dotacji nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) wartość historyczną oraz stan techniczny zabytku;

2) promowanie kultury oraz historii Gminy;

3) wzbogacenie oferty turystycznej i kulturalnej Gminy;

4) w przypadku, udzielania dotacji na część zabytku wpisanego do rejestru m.in. elewacje, dachy wpływ stanu ich zachowania na wygląd i atrakcyjność całego układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego;

5) możliwości finansowe Gminy;

6) sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy;

7) udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o dotację;

8) ocenę zadań wykonywanych przy udziale lub z wyłącznym udziałem środków publicznych w okresie poprzednim, jeśli wnioskodawca takie wykonywał, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 12. 1. Burmistrz Ornety do oceny wniosków o dotacje powołuje zarządzeniem komisję liczącą od 3 do 5 członków, która w szczególności:

1) dokona sprawdzenia wniosków o udzielenie dotacji pod względem formalnym;

2) oceni wnioski w oparciu o kryteria, o których mowa w § 11 uchwały;

3) przedłoży Burmistrzowi Ornety wykaz podmiotów wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz jej wysokości.

2. Wniosek podlega odrzuceniu w przypadku:

1) złożenia go po terminie, o którym mowa w uchwale § 8;

2) braku któregokolwiek z załączników, o których mowa w § 9 ust. 3 uchwały.

3. Dołączone do wniosku nieaktualne załączniki, załączniki dotyczące innego niż wnioskowany zakres prac, w jakości uniemożliwiającej odczytanie ich treści - traktowane będą jako ich brak:

1) gdy wnioskowany zakres prac wykracza poza zakres pracy będący przedmiotem wymaganych pozwoleń;

2) niezłożenie wyjaśnień w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

4. Komisja w swoich pracach kieruje się zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 13. Burmistrz Ornety wezwie wnioskodawców, aby w zakreślonym przez niego terminie udzielili, w razie konieczności, wyjaśnień co do złożonych wniosków, do których komisja ma pytania i wątpliwości.

§ 14. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Ornecie na wniosek Burmistrza Ornety.

2. W uchwale w sprawie udzielenia dotacji określa się beneficjenta, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz wysokość przyznanej dotacji.

§ 15. Burmistrz Ornety podaje informację o przyznanych w danym roku dotacjach w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie.

§ 16. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonania umowy;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) sposób i termin zwrotu dotacji niewykorzystanej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

2. Szczegółową treść umowy ustala Burmistrz Ornety.

3. Niepodpisanie przez beneficjenta umowy w ciągu jednego miesiąca od chwili doręczenia pisemnego powiadomienia o udzielonej dotacji uznane będzie za odstąpienie od zawarcia umowy.

§ 17. Kontrola, o której mowa w § 16 pkt 4, przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Burmistrza Ornety i obejmuje:

1) sprawdzenie przebiegu realizacji dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości.

§ 18. Warunkiem rozliczenia całości dotacji lub jej części jest protokolarny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, dokonany przez beneficjenta, osoby upoważnione przez Burmistrza Ornety.

§ 19. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa Burmistrzowi Orneta sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady finansowane z innych środków;

2) zestawienie rachunków, faktur dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, faktury, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek, fakturę.

3. Wzór sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 20. 1. W przypadku dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.).

2. Rozliczenie dotacji dla beneficjentów będących podatnikiem podatku VAT będzie miało miejsce w kwotach netto (bez VAT) z zachowaniem postanowień § 19 ust. 1-3.

3. Rozliczenie dotacji dla beneficjentów niebędących podatnikiem podatku VAT - będzie miało miejsce w kwotach brutto (netto + VAT) z zachowaniem postanowień § 19 ust. 1-3.

Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów uchwał uchylanych w § 22, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się postanowienia niniejszej uchwały.

§ 22. Tracą moc:

1) uchwała nr VI/38/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orneta.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Uzar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.12.2016
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.12.2016
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama