reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz.1515,18901)) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 1632)) Rada Miejska w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie stanowiący załącznik do Uchwały Nr IX/177/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2011 r., otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pardo

1) zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane Dz. U. z 2015 poz.1045 i 1890

2) zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 poz.1045,1310,1359,1830


Załącznik do Uchwały Nr XIV/106/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 18 marca 2016 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Szczytno utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych powierzonych w drodze ustawy bądź upoważnienia.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Szczytno.

2. Ośrodek obejmuje swoim działaniem obszar administracyjny miasta Szczytno.

§ 3. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej o brzmieniu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12-100 Szczytno ul. Boh. Westerplatte 12

§ 4. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015, poz.163 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015, poz.114 z późn. zm. ),

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013, poz.966 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016, poz.169 ),

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 Nr 231, poz. 1375 z późn. zm. ),

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015, poz.121 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015, poz.581 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 Nr 43, poz.225 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014, poz.1206 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz .U. z 2015, poz.1390),

13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2015, poz. 332 z późń.zm.),

14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012, poz. 1059 z późń.zm.),

15) ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 poz.195),

16) niniejszego Statutu,

17) uchwał Rady Miasta Szczytno,

18) zarządzeń Burmistrza Miasta Szczytno,

19) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 2.
Cel i zadania Ośrodka

§ 5. 1. Celem działania jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie miasta Szczytno w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 Ośrodek osiąga poprzez realizację:

1) zadań własnych i własnych o charakterze obowiązkowym,

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3. Inne zadania Gminy realizowane przez Ośrodek:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

2) przyznawania i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych,

4) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

5) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,

6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

7) wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,

8) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych.

4. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Szczytno, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy.

3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Szczytno.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i Kierowników Sekcji.

5. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w granicach zadań ustawowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Szczytno.

6. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

7. W stosunku do pracowników Ośrodka Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu art. 31 ust. 1 Kodeksu Pracy.

8. Szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Ośrodka.

9. Dyrektor Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć komórki organizacyjne lub stanowiska pracy po uzyskaniu opinii Burmistrza Miasta Szczytno.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych, a jego formą organizacyjno - prawną jest jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.),

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

3. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) ze środków budżetu państwa,

2) ze środków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno,

3) ze środków pozabudżetowych.

Rozdział 5.
Mienie Ośrodka

§ 8. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.).

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 9. Zmiany w Statucie mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama