reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/149/2016 Rady Gminy Szczytno

z dnia 15 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego położonych na terenie Gminy Szczytno i prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne.

2. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji przekazanych dla placówek oświatowych, o których mowa w ust. 1.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);

2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego;

3) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Szczytno;

4) uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków.

§ 2. 1. Organ prowadzący składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Szczytno, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres organu prowadzącego, a w przypadku, gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna - adres jej miejsca zamieszkania, numer identyfikacyjny REGON i numer identyfikacji podatkowej;

2) nazwę i adres placówki oświatowej;

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

4) numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej;

5) planowaną liczbę uczniów, z wyszczególnieniem liczby uczniów niepełnosprawnych i rodzaju ich niepełnosprawności oraz uczniów objętych wczesnym wspomaganiem zgodnie z orzeczeniami właściwych do ich wydawania poradni psychologiczno-pedagogicznych z podziałem na okresy od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia roku budżetowego;

6) numer rachunku bankowego placówki oświatowej, na który ma być przekazywana dotacja.

§ 3. 1. Podstawą obliczenia dotacji, w zależności od rodzaju i typu placówki oświatowej, jest iloczyn rzeczywistej liczby uczniów oraz kwoty dotacji przewidzianej na jednego ucznia określonej odpowiednio w ust. 2-6.

2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu organu dotującego.

3. Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu organu dotującego.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2 i 3, na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

5. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

6. Dotacja dla niepublicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego i szkoły po dostawowej, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje na każde dziecko w wysokości równej kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

§ 4. 1. Uprawniony do dotacji składa do dziesiątego dnia każdego miesiąca roku udzielania dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji lub po stwierdzeniu wystąpienia w niej innych błędów.

3. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy uprawnionego do otrzymania dotacji, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za miesiąc grudzień, przekazywana jest nie później niż do dnia 15 grudnia.

§ 5. Dotacja przekazywana jest zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący.

§ 6. 1. Organ prowadzący sporządza i przekazuje organowi dotującemu roczne rozliczenie dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.

2. W terminie 25 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 organ dotujący dokonuje rozliczenia przekazanych dotacji i przekazuje informacje o rozliczeniu organowi prowadzącemu.

3. W przypadku, gdy faktycznie przekazana kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, jest niższa od kwoty należnej organ dotujący przekazuje różnicę na rachunek bankowy organu prowadzącego w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.

4. W przypadku zaprzestania działalności lub likwidacji jednostki przez organ prowadzący obowiązany jest złożyć rozliczenie wykorzystania dotacji za okres działalności w danym roku w terminie 15 dni od daty zaprzestania działalności.

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 i 4 powinno zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres organu prowadzącego, a w przypadku, gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna - adres jej miejsca zamieszkania, numer identyfikacyjny REGON i numer identyfikacji podatkowej;

2) nazwę i adres placówki oświatowej;

3) wysokość otrzymanej dotacji;

4) informację o rzeczywistej liczbie uczniów z podziałem miesięcznym, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;

5) zestawienie poniesionych wydatków z podaniem kwot oraz ich rodzaju według kategorii, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy;

6) w zestawieniu, o którym mowa w pkt 5 wyszczególnia się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci;

7) oświadczam, że wszystkie podane dane w rozliczeniu są zgodne z rzeczywistością.

§ 7. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 8. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Szczytno może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów;

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 90 ust. 3d ustawy, w oparciu o dokumentację księgową, w tym dowody księgowe.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, Wójt Gminy Szczytno zawiadamia kontrolowaną placówkę pisemnie - nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli, chyba że okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie placówki kontrolowanej w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej placówce.

6. W przypadku, gdy dokumenty objęte kontrolą znajdują się poza siedzibą kontrolowanej placówki, podmiot prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu i terminie przeprowadzania kontroli.

§ 9. Kontroler ma prawo do:

1) poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie kontrolerzy, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Kontrola zostaje zakończona w dniu dostarczenia protokołu kontroli.

5. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Szczytno w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. 1. W terminie 14 dni od zakończenia postępowania kontrolnego lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10 ust. 5, Wójt Gminy Szczytno przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

2. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Wójta Gminy Szczytno o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Szczytno uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 5.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XLIX/313/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego (Dz. Urzędowy Wojew. W-M nr 101, poz. 1518).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno


Zbigniew Woźniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama