reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/150/2016 Rady Gminy Szczytno

z dnia 15 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży", którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/227/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 6 września 2005 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XX/150/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

§ 1. Celem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez udzielenie stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub w dziedzinie sportu.

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową i gimnazjum;

2) uczniu - należy przez to rozumieć uczennicę lub ucznia szkoły, który zamieszkuje na terenie Gminy Szczytno.

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń za pierwsze półrocze lub po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) nie jest uczniem klasy I, II lub III szkoły podstawowej;

2) uzyskał średnią ocen wynoszącą minimum 5,40.

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane dwa razy w roku szkolnym w zależności od uzyskanych ocen z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji półrocznej lub rocznej. Uczeń, który nie otrzymał stypendium za pierwsze półrocze, może otrzymać stypendium za wyniki uzyskane w klasyfikacji rocznej.

3. Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub w dziedzinie sporu może otrzymać uczeń po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, który spełnił następujące warunki:

1) uzyskał pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w rywalizacjach indywidualnych lub zespołowych w olimpiadach, konkursach lub zawodach na szczeblu powiatowym;

2) uczestniczył w rywalizacjach indywidualnych lub zespołowych w olimpiadach, konkursach lub zawodach na szczeblu wojewódzkim lub regionalnym, w które jest zaangażowane minimum trzy powiaty;

3) uzyskał inne wybitne osiągnięcia między innymi takie jak własne publikacje, wystawy, współpraca z instytucjami naukowymi.

4. Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub w dziedzinie sportu przyznawane jest na podstawie osiągnieć z całego roku szkolnego, w który jest przyznawane stypendium.

5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 i 3 uczeń może uzyskać we wszystkich dziadzinach w różnych wysokościach, w zależności od osiągnięć ucznia.

§ 4. 1. Stypendium dla szczególnie uzdolnionego ucznia może być przyznane na wniosek dyrektora szkoły.

2. W przypadku stypendium, o którym mowa § 3 ust. 2 wnioskodawcą może być również stowarzyszenie (kluby), które prowadzi działalność statutową lub szkoła artystyczna, do której uczęszcza uczeń.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 należy składać w terminie do końca miesiąca lutego i czerwca każdego roku.

2. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 należy składać w terminie do końca czerwca każdego roku.

§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) dane osobowe kandydata do uzyskania stypendium, w tym: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, oraz dane personalne prawnych opiekunów;

3) dane dotyczące osiągnięć ucznia, uzasadniające przyznanie stypendium;

4) wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na upublicznienie wizerunku ucznia dla celów związanych z przyznaniem stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium;

5) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia.

§ 7. 1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Szczytno w formę świadczenia pieniężnego wpłacanego z budżetu Gminy Szczytno w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wójt Gminy Szczytno przed przyznaniem stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 zasięga opinii Komisji Rady Gminy Szczytno ds. Sportu i Kultury Fizycznej.

3. Wysokość stypendium uzależniona będzie od decyzji Wójta Gminy Szczytno, po uwzględnieniu liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków, skali osiągnięć uczniów oraz typu szkoły, do jakiej uczęszczają.

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno


Zbigniew Woźniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Quercus Sp. z o. o.

ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP, autoryzowany Partner SAP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama