reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/148/2016 Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 22 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów 24.641.806,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 24.020.809,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 620.997,00 zł.

2. Plan wydatków - 24.193.665,00 zł. z tego wydatki bieżące - 23.296.921,00 zł. wydatki majątkowe 896.744,00 zł. w tym inwestycyjne 773.109,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 448.141,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę kredytów w kwocie 448.141,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 211.859,00 zł., rozchody w wysokości 660.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu wydatków inwestycyjnych na sporządzenie dokumentacji technicznej do wykonania koncepcji zagospodarowania budynku stacji kolejowej

- zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Januszkowo-Kownatki

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na przebudowę drogi gminnej Januszkowo - Kownatki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek

W dziale administracja publiczna

- zwiększono planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników, z tego tytułu zwiększono również plan wydatków

- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych

W dziale obsługa długu publicznego

- zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z opłaty targowej oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń pracowników

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek

W dziale kultura fizyczna

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych z tytułu opracowania dokumentacji na wykonanie hali wielofunkcyjnej w bryle stadionu

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama