reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

z dnia 25 maja 2016r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje.

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 1883) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, określają załączniki nr 8 i 9 do zarządzenia.";

2) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 5, w tabeli dotyczącej działań ochronnych w obszarze Natura 2000:

a) uchyla się pkt 2;

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Lp.

Nazwa

Zakres prac

Obszar wdrażania

Termin realizacji

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

Podtyp

3150-1 Jeziora eutroficzne

3.

Uprządko-wanie prawnych kwestii w zakresie legalności pomostów

Wnioskowanie do właściwych organów nadzoru budowlanego o udzielenie informacji na temat legalności pomostów.

Zgłaszanie do tych organów przypadków nielegalnego lokowania pomostów oraz wnioskowanie o podjęcie działań przewidzianych przepisami prawa służących usuwaniu nielegalnych pomostów.

Jeziora: Sarąg, Wymój i Isąg

Cały okres obowiązy-wania planu

RDOŚ Olsztyn

c) uchyla się pkt 5, 6;

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Lp.

Nazwa

Zakres prac

Obszar wdrażania

Termin realizacji

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

Podtyp 3150-1 Jeziora eutroficzne

7.

Utrzyma-nie istnieją-cego poziomu piętrzenia jeziora zaporowe-go

Utrzymanie poziomu piętrzenia wody na jazie w Pierzchałach na poziomie z czerwca 2013 r.

Jezioro Pierzchalskie

Cały okres obowiązy-wania planu

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

e) uchyla się pkt 8;

f) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Lp.

Nazwa

Zakres prac

Obszar wdrażania

Termin realizacji

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

Podtyp 3150-1 Jeziora eutroficzne

11.

Inwentary-zacja lokalizacji pomostów

Rozpoznanie lokalizacji pomostów

Jeziora: Sarąg, Wymój i Isąg

Cały okres obowiązy-wania planu

RDOŚ Olsztyn

g) uchyla się pkt 13;

h) pkt 16, 44 i 49 otrzymują brzmienie:

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Lp.

Nazwa

Zakres prac

Obszar wdrażania

Termin realizacji

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

16.

Budowa deflekto-rów kamienno-drewnia-nych

Zmniejszenie wielkości ładunku biogenów dostarczanych bezpośrednio do siedliska oraz spowolnienie procesu zamulania dna

Lokalizacja wg wskazań działania nr 27

Po realizacji działania nr 27

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

1096 Minóg strumieniowy

Lampetra planeri

44.

Udrożnie-nie rzeki

Budowa przepławki na jazie w Pierzchałach

Elektrownia wodna w Pierzchałach

Po realizacja działania nr 47

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

1130 Boleń Aspius aspius

49.

Udrożnie- nie rzeki

Budowa przepławki na jazie w Pierzchałach

Elektrownia wodna w Pierzchałach

Po realizacji działania nr 50

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

i) uchyla się pkt 52 i 53;

j) pkt 54 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Lp.

Nazwa

Zakres prac

Obszar wdrażania

Termin realizacji

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

5339 Różanka Sericeus amarus

54.

Udrożnie- nie rzeki

Budowa przepławki na jazie w Pierzchałach

Elektrownia wodna w Pierzchałach

Po realizacji działania nr 55

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

k) uchyla się pkt 56;

l) pkt 57, 61 otrzymują brzmienie:

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Lp.

Nazwa

Zakres prac

Obszar wdrażania

Termin realizacji

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

1149 Koza Cobitis taenia

57.

Udrożnie-nie rzeki

Budowa przepławki na jazie w Pierzchałach

Elektrownia wodna w Pierzchałach

Po realizacji działania nr 58

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio

61.

Udrożnie-nie rzeki

Budowa przepławki na jazie w Pierzchałach

Elektrownia wodna w Pierzchałach

Po realizacji działania nr 64

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

4) załącznik nr 6 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) tytuł załącznika nr 8 otrzymuje brzemiennie:

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Braniewo, Gietrzwałd, Jonkowo, Łukta, Miłakowo, Olsztynek, Orneta, Pieniężno, Płoskinia, Świątki i Wilczęta, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006.";

6) w załączniku nr 8, w tabeli obejmującej wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin leżących na obszarze Natura 2000:

a) pkt 2, 3 i 5 otrzymują brzmienie:

Lp.

Dokumentacja planistyczna

Wskazania do zmian

2.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd

Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2011 r.

Umieścić zapis: przed realizacją przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 należy szczegółowo rozważyć ich wpływ na cele i przedmioty ochrony, a także na integralność i spójność sieci Natura 2000. Przy ocenie przedsięwzięć należy wziąć pod uwagę ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka. Szczególne zagrożenie dla tego obszaru Natura 2000 stwarza budowa urządzeń piętrzących. Lokalizacja wymienionych rodzajów inwestycji w obszarze jak i poza nim może na niego negatywnie oddziaływać. Elektrownie wodne mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na gatunki ryb i minogów oraz zwierząt ziemno-wodnych objętych ochroną w graniach obszaru siedliskowego.

Turystyka kajakowa może negatywnie oddziaływać na wodne siedliska przyrodnicze, w szczególności na siedlisko 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) oraz siedliska gatunków zwierząt i roślin. Należy zatem zapobiec skutkowi w postaci penetracji tych siedlisk i ich przekształceń polegających m.in. na usuwaniu z rzeki powalonych drzew stanowiących przeszkody dla kajaków poprzez wyłączenie ze spływów odcinków Pelnik - Mostkowo oraz Pityny -Olkowo. Na pozostałych odcinkach spływy tylko za zgodą RDOŚ Olsztyn z uwagi ochronę rezerwatową. W odniesieniu do planowanych inwestycji o charakterze turystycznym, każdorazowo należy rozważyć ich wpływ na cele, przedmioty i integralność obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka.

W celu przeciwdziałania niszczeniu litoralu i fragmentacji siedliska 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (podtypy 3150-1 i 3150-2) oraz siedlisk gatunków ryb 1149 kozy Cobitis taenia i 5339 różanki Sericeus amarus, należy ograniczyć dowolność budowy nowych pomostów na obszarach wyznaczonych w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

3.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta Uchwała Rady Gminy Łukta

Nr XXIII/117/2012 z dnia 31 października 2012 r.

Umieścić zapis: przed realizacją przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 należy szczegółowo rozważyć ich wpływ na cele i przedmioty ochrony, a także na integralność i spójność sieci Natura 2000. Przy ocenie przedsięwzięć należy wziąć pod uwagę ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka. Szczególne zagrożenie dla tego obszaru Natura 2000 stwarza budowa urządzeń piętrzących. Lokalizacja wymienionych rodzajów inwestycji w obszarze jak i poza nim może na niego negatywnie oddziaływać. Elektrownie wodne mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na gatunki ryb i minogów oraz zwierząt ziemno-wodnych objętych ochroną w graniach obszaru siedliskowego.

Turystyka kajakowa może negatywnie oddziaływać na wodne siedliska przyrodnicze, w szczególności na siedlisko 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) oraz siedliska gatunków zwierząt i roślin. Należy zatem zapobiec skutkowi w postaci penetracji tych siedlisk i ich przekształceń polegających m.in. na usuwaniu z rzeki powalonych drzew stanowiących przeszkody dla kajaków poprzez wyłączenie ze spływów odcinków Pelnik - Mostkowo oraz Pityny -Olkowo. Na pozostałych odcinkach spływy tylko za zgodą RDOŚ Olsztyn z uwagi ochronę rezerwatową. W odniesieniu do planowanych inwestycji o charakterze turystycznym, każdorazowo należy rozważyć ich wpływ na cele, przedmioty i integralność obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka.

W celu przeciwdziałania niszczeniu litoralu i fragmentacji siedliska 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (podtypy 3150-1 i 3150-2) oraz siedlisk gatunków ryb 1149 kozy Cobitis taenia i 5339 różanki Sericeus amarus, należy ograniczyć dowolność budowy nowych pomostów na obszarach wyznaczonych w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

5.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztynek

Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XXVII-289/2009 z dnia 30 września 2009 r.

Umieścić zapis: przed realizacją przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 należy szczegółowo rozważyć ich wpływ na cele i przedmioty ochrony, a także na integralność i spójność sieci Natura 2000. Przy ocenie przedsięwzięć należy wziąć pod uwagę ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka. Szczególne zagrożenie dla tego obszaru Natura 2000 stwarza budowa urządzeń piętrzących. Lokalizacja wymienionych rodzajów inwestycji w obszarze jak i poza nim może na niego negatywnie oddziaływać. Elektrownie wodne mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na gatunki ryb i minogów oraz zwierząt ziemno-wodnych objętych ochroną w graniach obszaru siedliskowego.

W celu przeciwdziałania niszczeniu litoralu i fragmentacji siedliska 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (podtypy 3150-1 i 3150-2) oraz siedlisk gatunków ryb 1149 kozy Cobitis taenia i 5339 różanki Sericeus amarus, należy ograniczyć dowolność budowy nowych pomostów na obszarach wyznaczonych w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

b) po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

Lp.

Dokumentacja planistyczna

Wskazania do zmian

10.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo

Uchwała Rady Gminy Jonkowo Nr XXXIX/214/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.

W celu przeciwdziałania niszczeniu litoralu i fragmentacji siedliska 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (podtypy 3150-1 i 3150-2) oraz siedlisk gatunków ryb 1149 kozy Cobitis taenia i 5339 różanki Sericeus amarus, należy ograniczyć dowolność budowy nowych pomostów na obszarach wyznaczonych w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

11.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoskinia

Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XXXVIII/245/2014 z dnia 29 maja 2009 r.

W celu przeciwdziałania niszczeniu litoralu i fragmentacji siedliska 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (podtypy 3150-1 i 3150-2) oraz siedlisk gatunków ryb 1149 kozy Cobitis taenia i 5339 różanki Sericeus amarus, należy ograniczyć dowolność budowy nowych pomostów na obszarach wyznaczonych w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

7) po załączniku nr 8 dodaje się załącznik nr 9 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


Agata Moździerz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Lokalizacja działania ochronnego: Ochrona siedliska 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) oraz siedlisk gatunków 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri i 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio poprzez odnawianie zadrzewień wzdłuż brzegów rzek.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 422.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama