reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 j.t.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i art. 6m
ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2016, poz. 250 j.t.) - Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa deklarację (D-GK), o której mowa w §1.

2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta Ełku w siedzibie tutejszego Urzędu Miasta przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Miejscem składania deklaracji jest Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4.

4. Deklarację można nadać także w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), albo złożyć w polskim urzędzie konsularnym.

5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Ełku na platformie ePUAP (epuap.gov.pl);

2) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML (XSD);

3) układ informacji i powiązań między nimi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Deklaracja przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miasta Ełku deklaracji przesyłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXIX.274.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. poz. 1530), zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII.368.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. poz. 3767);

2. Uchwała Nr XXXIX.374.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII.368.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 lutego 2014 r. poz. 591).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku


Dariusz Wasilewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.194.16
Rady Miasta Ełku
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

z1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.194.16
Rady Miasta Ełku
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

z2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama