reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim, Rada Gminy

uchwala,

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych, warunków ich rozmieszczania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym również zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) zużyte opony,

15) żużel i popiół z palenisk domowych.

§ 3. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1. W zabudowie jednorodzinnej i w budynkach wielolokalowych - w systemie "u źródła"

1) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

2) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

3) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

4) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. Wskazane jest kompostowanie tych odpadów w przydomowych kompostownikach;

5) żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony) należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych ilości odpadów komunalnych przekraczających pojemność pojemnika, mogą być użyte worki;

2. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

2) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

3) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

4) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

6) odpady komunalne wymienione w ust. 3 pkt. 1) - 5) na terenie domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do zbierania i do przekazywania pozostałych odpadów, wymienionych w § 2. ust. 1 w następujący sposób:

1) przeterminowane leki należy donosić i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

2) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3) zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

4) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, do punktów serwisowych, zgodnie z właściwymi przepisami, do innych wyspecjalizowanych punktów odbioru tego sprzętu, do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminie odbioru tego odpadu;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub dostarczać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych. W każdym przypadku odpady te powinny być zgromadzone w miejscu odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i terenów do niej przyległych oraz umożliwiający łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac prowadzonych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez uprawnionego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na warunkach przez niego ustalonych. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie dotyczy to odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych podczas robót budowlano-remontowych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;

4. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.

5. Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych podane są na stronie internetowej http://www.czystesrodowisko.euoraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin, stronie internetowej www.gminanml.pl.

§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, błota, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do gruntu.

2. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zapewnią wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV Regulaminu.

2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników w okresie tygodnia:

1) zamieszkałych - 30 litrów na 1 mieszkańca;

2) niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

a) 3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, szkołach wyższych i innych placówkach oświatowych jednak nie mniej niż jeden pojemnik 240 l na placówkę;

b) 10 l na 1 łóżko/pracownika w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, schroniskach, internatach, domach studenckich, budynkach koszarowych, budynkach zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynkach do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 1100 l na instytucję;

c) 30 l na 1 osobę (turystę) przebywającą na nieruchomości na polach namiotowych, marinach, campingach jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l w okresie od 01 maja do 30 września każdego roku;

d) 10 l na 1 pracownika w budynkach przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, opieki zdrowotnej (przychodnie zdrowia, szpitale), opieki społecznej i socjalnej (np. domy dziennego pobytu emeryta), obsługi bankowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, sportu, obsługi pasażerów we wszystkich rodzajach transportu oraz innych budynkach przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w szczególności w budynkach biurowych i socjalnych z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

e) 10 l na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, urzędach, lecznicach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

f) 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne/pracownika w lokalach gastronomicznych, z uwzględnieniem miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

g) 10 l na 1 pracownika w stacjonarnych i mobilnych lokalach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji oraz innych tego typu z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

h) 3 l na 1 działkę w ogrodach działkowych w okresie od 01 kwietnia do 31 października każdego roku, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 1100 l na ogród działkowy;

i) 10 l na 1 miejsce handlowe w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 110 l;

j) 15 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w spożywczych i warzywniczych lokalach handlowych z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

k) 10 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w lokalach handlowych branży przemysłowej, kwiaciarniach, aptekach z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

l) 15 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w lokalach branży mieszanej, spożywczo-przemysłowych, z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

m) cmentarze w ilości zadeklarowanej;

n) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - nie mniej niż jeden pojemnik 110 l.

3. Do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości służą pojemniki o następującej pojemności:

1) pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l , 770 l, 1100 l;

2) kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l;

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 60 l do 120 l;

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne:

1) kolor niebieski dla pojemników lub worków do zbierania papieru i tektury;

2) kolor żółty dla pojemników lub worków do zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;

3) kolor zielony dla pojemników lub worków do zbierania szkła;

4) kolor brązowy dla pojemników lub worków do zbierania odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

5) kolor grafitowy dla pojemników lub pojemnik z blachy ocynkowanej z napisem "popiół" - do zbierania wygaszonych popiołów;

6) kolor czarny dla pojemników lub pojemnik z blachy ocynkowanej z przeznaczeniem na pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych i na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

5. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 4, pod warunkiem oznaczenia ich w sposób wyraźny zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.

6. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość określoną w ust. 2 pkt.1.

§ 7. 1 Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki na odpady w miejscu wyodrębnionym, widocznym, a zarazem dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejście na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 9. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1. odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej w okresie: od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu;

2) z budynków wielolokalowych na terenach wiejskich i miejskich w okresie: od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie;

2. odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - raz w miesiącu;

3. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie;

2) z budynków wielolokalowych na terenach wiejskich dwa razy w tygodniu;

3) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w okresie: lipiec-sierpień raz w tygodniu; czerwiec, wrzesień raz na 2 tygodnie; styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień - raz w miesiącu.

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku;

5. odpady komunalne z cmentarzy - zgodnie z deklaracją;

6. odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór po indywidualnym uzgodnieniu terminu z uprawnionym przedsiębiorcą;

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku.

8. popiół z palenisk domowych i żużli w okresie od 1 października do 15 kwietnia - raz na dwa tygodnie, a poza tym okresem jeden raz w miesiącu.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, w ten sposób by zapobiec przepełnieniu zbiornika i wypływowi jego zawartości na zewnątrz, podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

2. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych dla nieruchomości wylicza się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej są zobowiązani do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.

2. Częstotliwość opróżniana osadów ściekowych ze zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji.

3. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do gruntu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" winny być przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., który w wojewódzkim planie gospodarki odpadami został wskazany jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

2. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:

1) zwiększanie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

2) nie wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, na tereny placów gier i zabaw, boisk, piaskownic dla dzieci oraz na inne nieruchomości oznakowane przez właściciela nieruchomości zakazem wprowadzania w/w zwierząt - postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów - przewodników;

3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa na zewnątrz,

4) usuwania zanieczyszczeń (ekstrementów) pozostawionych przez psy; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

4. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się na zewnątrz nieruchomości.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym również zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 14. 1. Zakazuje się na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej produkcji towarowej zwierząt gospodarskich.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej (na własny użytek) pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

3. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

4. Pszczoły powinny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 15. Właściciele nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, placówek handlowych, usługowych, gastronomicznych, sklepów, magazynów, obiektów spożywczych i zakładów przetwórstwa spożywczego obowiązani są przeprowadzać w miarę potrzeby deratyzację na terenie własnej nieruchomości, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach:

1) od 10 do 25 kwietnia,

2) od 10 do 25 października.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 17. Traci moc Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Wiśniewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama