reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/149/2016 Rady Miasta Lubawa

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie"

Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016.446) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Lubawa Nr XL/389/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie" (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2014 r., poz. 4002) w § 1 dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie:

"3) regulamin korzystania z Parku Linowego Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie" - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały".

§ 2. Regulamin korzystania z Parku Linowego Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie" podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie Parku miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Sarnowski


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/389 /2014
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 października 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO
Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie"

I. Postanowienia ogólne:

1. Teren Parku Linowego należy do przestrzeni publicznej Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie".

2. Każda osoba korzystająca z Parku Linowego ma obowiązek zapoznać się i stosować do niniejszego Regulaminu, zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń, uiszczenia opłaty oraz przejścia szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.

3. Korzystanie z Parku Linowego jest odpłatne według obowiązującego Cennika.

4. Bilety wstępu uprawniające do skorzystania z Parku Linowego nabywa się w recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie, ul. Łąkowa 8.

5. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Nauczyciele lub opiekunowie grup zorganizowanych, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie, muszą dla tych osób posiadać deklaracje zgody na korzystanie z Parku Linowego, podpisane przez osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej. Oświadczenia muszą być złożone z chwilą wstępu na teren Parku Linowego u instruktora.

6. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.

7. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu. Pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem jest trasa przygotowana specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 120 cm.

8. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.

9. Osoby o niższym wzroście mogą korzystać z Parku Linowego także po zastosowaniu specjalnych atestowanych taśm przedłużających.

10. Na trasach Parku z asekuracją własną (z uprzężami) dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z Parku Linowego razem z instruktorem lub inną osobą dorosłą - ciągły dozór fizyczny, dzieci w wieku 6 - 8 lat muszą korzystać z Parku Linowego z ciągłym dozorem wzrokowym.

11. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki psychotropowe obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.

12. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora Parku.

13. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.

II. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:

1. Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia.

2. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).

3. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

4. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek samodzielne zmiany przy jego mocowaniu i ustawieniach.

5. Biżuterię, okulary, klucze, telefony komórkowe oraz inne luźne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych osób przebywających na terenie Parku Linowego.

6. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy urządzeń Parku Linowego.

7. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

8. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.

9. Przemieszczając się na kolejne przeszkody, należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!

10. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.

11. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej, tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.

12. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!

13. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja "siedząca".

14. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach, tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę. W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk.

15. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem należy zaczekać, aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu, ustawiając się głową w kierunku jazdy.

16. Po przejechaniu na linie należy zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do pętli asekuracyjnej.

17. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.

18. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

19. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego. Zostaniemy wtedy sprawnie sprowadzeni na ziemię.

20. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

21. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

22. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

23. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone usterki sprzętu asekuracyjnego lub elementów przeszkód systemu asekuracyjnego należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.

24. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego przez ochronę Parku miejskiego "Łazienki Lubawskie" lub Policję.

25. Park Linowy jest otwarty codziennie od 1 maja do 30 września w godz. od 11.00 do 19.00

26. O innych godzinach otwarcia Parku Linowego decyduje zarządca w zależności od warunków atmosferycznych oraz ilości osób chcących skorzystać z atrakcji.

27. Zarządca Parku Linowego zastrzega sobie prawo do nieudostępniania urządzeń podczas organizowania imprez zamkniętych.

Jeśli na terenie Parku występują przeszkody pionowe, takie jak wejście po ściance, pochylni, drabinie, siatce itp. należy:

Asekuracja ze stalowych pętli:

Stosować zasady przepinania ujęte wyżej oraz: Karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).

Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego:

Za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć karabinek na dół. Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka zamkiem od ciała do punktu centralnego uprzęży oznaczonego na zielono.

Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego. Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać obsługę.

Urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego140 kg. Osoby cięższe nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.

Obiektem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie z siedzibą przy ul. Łąkowej 8, 14-260 Lubawa, tel. 89 645-24-18.

Załączniki, wzory oświadczeń osób chcących skorzystać z atrakcji Parku Linowego

Załącznik nr 1 - Oświadczenie osoby pełnoletniej:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parku Linowego w Lubawie, zarówno na wysokości, jak i na ziemi, a także zapoznałem/łam się z regulaminem Parku Linowego i w pełni go akceptuję.
Na teren Parku Linowego wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu.

Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychotropowych.

....................................................................

Data i czytelny podpis

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dla dzieci do 14 roku życia:

Imię i nazwisko opiekuna......................................................................................................................

Adres i telefon........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego w Lubawie przez:

……………………………………................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Paru Linowego, zapoznało się z regulaminem Parku Linowego i zobowiązuje się go przestrzegać. Akceptuję postanowienia regulaminu. Jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu.

....................................................................

Data i czytelny podpis

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dla młodzieży od 14 do 18 roku życia:

Imię i nazwisko opiekuna......................................................................................................................

Adres i telefon........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny zapoznałem/łam się z regulaminem Parku Linowego w Lubawie i w pełni go akceptuję. Wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji znajdujących się na terenie rekreacyjnym przez:

……………………………………................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu.

....................................................................

Data i czytelny podpis

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parku Linowego w Lubawie zarówno na wysokości, jak i na ziemi, a także zapoznałem/łam się z regulaminem Parku Linowego i w pełni go akceptuję. Jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu.

Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub

innych środków psychotropowych.

....................................................................

Data i czytelny podpis

Załącznik nr 4 - Oświadczenie na pobranie sprzętu:

Ja niżej podpisany legitymujący się dowodem osobistym o numerze…............................................

wydanym przez........................................................................................... ,

oświadczam że dnia.................................. pobrałem sprzęt potrzebny do skorzystania z Parku Linowego na trasie dla dzieci/dla dorosłych/zjazdu tyrolskiego*

....................................................................

Data i czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama