reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Ełk

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w brzmieniu określonym w załączniku uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/437/2009 Rady Gminy Ełk z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/185/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 maja 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienie wstępne

§ 1. 1 Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Ełk z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

Rozdział 2.
Sposób podziału środków

§ 2. W budżecie Gminy Ełk tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 30 % funduszy przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwaną dalej nagrodą Wójta Gminy Ełk.

Rozdział 3.
Wysokość i rodzaje nagród

§ 3. 1. Wysokość nagrody Wójta Gminy Ełk nie może przekroczyć 180 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Ustala się następujące nagrody Wójta Gminy Ełk:

1) Nagroda I stopnia

2) Nagroda II stopnia

3) Nagroda specjalna

2. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może przekroczyć 90% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 4.
Kryteria przyznawania nagród

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu mają charakter uznaniowy i przyznawane są za szczególne oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.

2. Nagroda Wójta Gminy Ełk może być przyznawana dyrektorom i nauczycielom, którzy spełniają co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 4 z kryteriów,

o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagrody:

1) w zakresie prac dydaktyczno -wychowawczych:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach

i egzaminach uczniów, potwierdzonych przez okręgową komisję egzaminacyjną,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania

i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach (co najmniej I stopnia), rejonowych, ogólnopolskich zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu (co najmniej) gminnym, miejskim,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozaszkolnej,

i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania

i oceniania,

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno - wychowawczej

z innymi nauczycielami,

m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno - wychowawczej,

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia: policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

e) podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów,

f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy uczniom i pracownikom szkoły,

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej,

b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),

e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

i) wzorowo kieruje szkołą,

j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną,

k) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

l) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących prace w zawodzie nauczyciela,

m) promuje szkołę poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych, stowarzyszeniach, instytucjach,

n) tworzy i wdraża programy zwiększające bezpieczeństwo uczniów.

Rozdział 5.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Ełk może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

2) dla dyrektora szkoły:

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) rada pedagogiczna,

2) rada rodziców,

3) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągnięte przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat lub od ostatnio otrzymanej nagrody.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu.

5. Wnioski, o których mowa w ust.1 i 2 należy składać odpowiednio:

1) o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy Ełk,

2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu danej szkoły.

6. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Ełk składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców

i zakładową organizację związkową zrzeszającą nauczycieli wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

7. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora składane przez radę rodziców i zakładową organizację związkową wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

8. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta i dyrektora szkoły składane przez radę pedagogiczną muszą być zaopiniowane przez zakładową organizację związkową.

Rozdział 6.
Tryb przyznawania nagród

§ 6. 1. Nagrody nauczycielom przyznaje:

1) ze środków, o których mowa § 2 pkt 1 - dyrektor szkoły,

2) ze środków, o których mowa § 2 pkt 2 - Wójt Gminy Ełk.

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.

3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 może z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznaje się w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/185/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 maja 2016 r.

WNIOSEK

O przyznanie nagrody Wójta (dyrektora szkoły) Gminy Ełk

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta (dyrektora szkoły)...................................................

Panu/Pani............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

...........................................................................................................................................................

(data)

...........................................................................................................................................................

(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

Zatrudnionemu/ej................................................................................................................................

(nazwa szkoły, placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

...........................................................................................................................................................

(stanowisko)

...........................................................................................................................................................

( dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania)

...........................................................................................................................................................

Ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opinia Rady pedagogicznej

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organ sporządzający wniosek

............................................................ .................................................... ...........................

(miejscowość i data)(pieczęć) (podpis)

Organ przedstawiający wniosek

......................................................... ................................................ ..................................

(miejscowość i data)(pieczęć) (podpis)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama