reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Jonkowo

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 27 279 543,51 zł, w tym:

- dochody bieżące - 26 835 618,51 zł

- dochody majątkowe - 443 925,00 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 25 990 127,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23 711 902,60 zł

- wydatki majątkowe - 2 278 224,50 zł

4. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku.

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 289 416,41 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Wydymus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/134/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 maja 2016 r.

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

34 468,00

10 000,00

44 468,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

10 000,00

10 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

10 000,00

10 000,00

Razem:

27 269 543,51

10 000,00

27 279 543,51

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Wydymus


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/134/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 maja 2016 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

156 397,35

- 4 000,00

152 397,35

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

156 397,35

- 4 000,00

152 397,35

4270

Zakup usług remontowych

90 797,35

29 500,00

120 297,35

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

48 500,00

- 33 500,00

15 000,00

750

Administracja publiczna

2 733 316,60

10 000,00

2 743 316,60

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

45 000,00

10 000,00

55 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

10 000,00

11 000,00

801

Oświata i wychowanie

9 329 756,64

0,00

9 329 756,64

80101

Szkoły podstawowe

4 474 734,09

0,00

4 474 734,09

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

122 300,00

- 12 000,00

110 300,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

43 550,00

12 000,00

55 550,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 607 202,33

0,00

2 607 202,33

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

25 000,00

0,00

25 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

- 2 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

2 000,00

22 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

823 768,59

4 000,00

827 768,59

92195

Pozostała działalność

60 000,00

4 000,00

64 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

4 000,00

64 000,00

Razem:

25 980 127,10

10 000,00

25 990 127,10

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Wydymus


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/134/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program

rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)

w tym źródła finansowania

dochody własne j.s.t.

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Inwestycje roczne

1.

600

60016

6050

Wykonanie projektu drogi Mątki-Wilimowo

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy

Razem Dz. 600

50 000,00

50 000,00

2.

852

85295

6060

Zakup sprzętu komputerowego i doposazenie stanowiska do obsługi Programu 500 +

5 500,00

5 500,00

GOPS

Razem Dz. 852

5 500,00

5 500,00

3.

853

85305

6050

Adaptacja pomieszczeń na żłobek

226 983,00

226 983,00

Urząd Gminy

Razem Dz. 853

226 983,00

226 983,00

4.

900

90095

6050

Budowa chodników

45 000,00

45 000,00

Urząd Gminy

5.

900

90095

6050

Oświetlenie uliczne

100 000,00

100 000,00

Urząd Gminy

6.

900

90095

6050

Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Węgajty-Godki

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy

7.

900

90095

6050

Wykonanie projektu skate parku

18 000,00

18 000,00

Urząd Gminy

8.

900

90095

6060

Wykup gruntów

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy

9.

900

90095

6050

Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wode gospodarstw pozbawionych ujęć publicznych ( stara zabudowa kolonijna)

25 000,00

25 000,00

Urząd Gminy

10.

900

90095

6050

Modernizacja placu 650-lecia wraz z modernizacja przystanku autobusowego

85 000,00

85 000,00

Urząd Gminy

Razem Dz. 900

373 000,00

373 000,00

11.

926

92601

6050

Wykonanie projektu stadionu Jonkowo

20 000,00

20 000,00

Urząd Gminy

Razem Dz. 926

20 000,00

20 000,00

Razem :

675 483,00

675 483,00

Inwestycje wieloletnie

1.

600

60016

6050

Modernizacja dróg osiedlowych

400 000,00

400 000,00

Urząd Gminy

2.

600

60016

6050

Budowa drogi Wrzesina-Porbady

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy

3.

600

60016

6050

Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód

5 000,00

5 000,00

5 900 544,30

5 827 741,55

Urząd Gminy

4.

750

75023

6050

Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy

18 000,00

18 000,00

Urząd Gminy

5.

900

90095

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkałach

Urząd Gminy

dokończenie II etapu

500 000,00

500 000,00

Urząd Gminy

III etap

500 000,00

500 000,00

Urząd Gminy

6.

900

90095

6050

Projekt i budowa sieci wod.w Łomach

25 741,50

25 741,50

Urząd Gminy

7.

921

92109

6050

Budowa świetlicy w Wołownie

100 000,00

100 000,00

Urząd Gminy

Razem :

1 598 741,50

1 598 741,50

5 900 544,30

5 900 544,30

OGÓŁEM:

2 274 224,50

2 274 224,50

5 900 544,30

5 900 544,30

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Wydymus

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama