reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/206/2016 Rady Gminy Giżycko

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, gmina Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 i art.. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko uchwalonego uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XII/130/07 z dnia 21.12.2007 r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/413/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, gmina Giżycko, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, gmina Giżycko, zwanego dalej planem.

2. Planem objęto obszar o powierzchni około 1,8686 ha położony w północnej części obrębu geodezyjnego Spytkowo, w granicach przedstawionych na rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia graficzne wraz z symbolami literowymi są obowiązującymi ustaleniami planu, do których należą:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5. Na rysunku planu wyznacza się symbole graficzne będące oznaczeniami informacyjnymi:

1) wymiarowanie;

2) oznaczenie części drogi krajowej położonej poza granicą obszaru objętego planem miejscowym;

3) oś jezdni istniejącej drogi krajowej położonej poza granicą obszaru objętego planem miejscowym;

4) zewnętrzna krawędź jezdni drogi krajowej nr 63;

5) projektowany zjazd z drogi krajowej nr 63 położony poza granicą obszaru objętego planem miejscowym;

6) projektowany zjazd z drogi krajowej nr 63 położony w granicach obszaru objętego planem miejscowym.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

4) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadający numer i symbol oraz przypisane do niego ustalenia oraz oznaczenie barwne;

5) symbolu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z dużej litery, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu;

7) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą zakazuje się realizacji budynków, w linii tej może być umieszczona ściana budynku, z zakazem jej przekraczania, a który to zakaz nie dotyczy takich elementów architektonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, do wartości 1,5 m od ustalonej linii, a także rynny, rury spustowej, podokienników i innych detali wystroju architektonicznego oraz kondygnacji podziemnych budynku i infrastruktury technicznej;

9) "nośniku reklamowym" - należy przez to rozumieć wolnostojące reklamy przestrzenne, tablice i banery oraz nośniki reklamowe służące informacji wizualnej z elementami konstrukcyjnymi i mocowaniem, nie będącym elementem systemu informacji gminnej lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

10) dachu płaskim - dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12 stopni;

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 3. Obowiązują dla całego obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych odpowiednim symbolem literowym zgodnie z rysunkiem planu:

1) U/MN - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) KP - teren parkingu i dojazdu;

3) KDGP - teren drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego;

4) Z - teren zieleni naturalnej.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w granicach obszaru objętego planem nie występują obszary objęte prawnymi formami ochrony przyrody;

2) obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP nr 206 ,,Wielkie Jeziora Mazurskie" i jednocześnie zasięgu jego obszaru ochronnego, w związku z czym obowiązują zakazy i nakazy wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

3) zakaz gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych oraz innych substancji i materiałów w sposób umożliwiający zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego;

4) źródła zanieczyszczeń antropogenicznych nie mogą stanowić zagrożenia dla wód podziemnych;

5) nakaz zagospodarowania wód opadowych zapewniający ochronę gleb i zasobów wodnych;

6) usunięcia drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków, ujęte w ewidencji zabytków, strefy ochrony konserwatorskiej oraz obszary i obiekty w formie reliktów archeologicznych.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- w granicach obszaru objętego planem występują przestrzenie publiczne - są to tereny dróg publicznych (oznaczone na rysunku planu symbolem KDGP), o których mowa w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu;

§ 8. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:

- określono w ustaleniach szczegółowych zawartych w rozdziale 3.

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwanie się mas ziemnych:

- w graniach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- nie ustala się ze względu na brak występowania.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający prawidłową eksploatację obiektów zaliczanych do celów publicznych, zwłaszcza: obiektów obsługi technicznej, urządzeń melioracyjnych oraz obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa państwa.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) nadrzędny układ komunikacyjny stanowi droga publiczna klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego oznaczona na rysunku planu symbolem KDGP;

2) podstawowy układ komunikacyjny stanowi teren parkingu i dojazdu oznaczony w planie symbolem KP;

3) obszar opracowania położony jest w aglomeracji Giżycko;

4) pozostałe zasady i warunki określono w ustaleniach szczegółowych zawartych w rozdziale 3;

5) obowiązek zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych i wyznaczenia dróg pożarowych.

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

§ 14. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- określono w ustaleniach szczegółowych zawartych w rozdziale 3.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN o powierzchni 0,5078 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie terenu podstawowe: teren zabudowy usługowej,

b) przeznaczenie uzupełniające: zieleń, obiekty małej architektury, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako uzupełnienie funkcji podstawowej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) podstawowy obiekt usługowy związany z obsługą uczestników ruchu drogowego - obiekt hotelowy lub noclegowy,

b) funkcja mieszkalna w formie wbudowanej, dobudowanej lub wolnostojącej,

c) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo - garażowych,

d) dopuszcza się stosowanie nośników reklamowych w formie wolnostojących tablic o powierzchni do 10,0 m2 związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

e) dopuszcza się stosowanie nośników reklamowych na elewacjach budynków o powierzchni do 5,0 m2,

f) zakaz umieszczania nośników reklamowych na dachach budynków,

g) ustala się realizację usług nieuciążliwych,

h) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu stosownie do przepisów prawa;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy:

- minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

- maksymalna intensywność zabudowy - 1,2,

b) szerokość elewacji frontowej - do 40,0 m,

c) wysokość zabudowy - do 10,0 m,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 25%,

e) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 70%,

f) minimalny wskaźnik miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:

- lokalizacja miejsc parkingowych w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KP (teren parkingu i dojazdu) w ilości 1 miejsce parkingowe na 1 miejsce noclegowe,

- na 20 miejsc do parkowania obowiązek zapewniania 1 miejsca dla osoby niepełnosprawnej,

- sposób realizacji: parkingi naziemne,

g) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 500,

h) materiał pokrycia dachów - dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, materiał ją imitujący lub blachodachówka,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna:

- wyłącznie jednym projektowanym zjazdem z drogi krajowej wyznaczonym na rysunku planu poprzez obszar KP (teren parkingu i dojazdu), który stanowi bezpośrednią obsługę komunikacyjną dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN,

b) zaopatrzenie w wodę:

- z sieci wodociągowej,

c) odprowadzenie ścieków:

- do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowo w terenie;

e) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z sieci elektroenergetycznych,

- dopuszcza się budowę sieci elektroenergetycznych podziemnych (elektroenergetyczne linie kablowe),

f) zaopatrzenie w energię cieplną - z urządzeń indywidualnych,

g) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej oraz indywidualnych źródeł,

h) gospodarka odpadami - zgodnie z lokalnymi przepisami prawa,

i) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ustala się stawkę 30%.

6) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej:

- 2500 m2.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP o powierzchni 1,0500 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: teren parkingu i dojazdu,

b) przeznaczenie uzupełniające: zieleń, obiekty małej architektury, budynki związane z obsługą parkingu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) teren stanowi dojazd z drogi publicznej do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN oraz parking,

b) dopuszcza się stosowanie nośników reklamowych w formie wolnostojących tablic o powierzchni do 10,0 m2,

c) dopuszcza się stosowanie nośników reklamowych na elewacjach budynków o powierzchni do 2,0 m2,

d) zakaz umieszczania nośników reklamowych na dachach budynków,

e) dopuszcza się budowę obiektów małej architektury,

f) ustala się wprowadzenie zieleni towarzyszącej funkcji podstawowej terenu,

g) dopuszcza się lokalizację budynków związanych z obsługą parkingu;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy:

- minimalna intensywność zabudowy - 0,005,

- maksymalna intensywność zabudowy - 0,1,

b) szerokość elewacji frontowej - do 6,0 m,

c) wysokość zabudowy - 4,0 m,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 25%,

e) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,

f) minimalny wskaźnik miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:

- 1 miejsce na 1 miejsce noclegowe zlokalizowane w terenie U/MN,

- na 20 miejsc do parkowania obowiązek zapewniania 1 miejsca do parkowania dla osoby niepełnosprawnej,

- sposób realizacji: parkingi naziemne,

g) geometria dachów - dachy płaskie lub jedno-, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 450,

h) materiał pokrycia dachów - dachówka ceramiczna lub cementowa, blachodachówka, blacha trapezowa lub papa,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna:

- wyłącznie jednym projektowanym zjazdem z drogi krajowej wyznaczonym na rysunku planu,

b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo w terenie,

c) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z sieci elektroenergetycznych,

- dopuszcza się budowę sieci elektroenergetycznych podziemnych (elektroenergetyczne linie kablowe),

d) gospodarka odpadami - zgodnie z lokalnymi przepisami prawa,

e) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ustala się stawkę 10%.

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDGP o powierzchni 0,2891 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego;

b) przeznaczenie uzupełniające: nie ustala się;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) teren KDGP stanowi pas szerokości 10 m stanowiący rezerwę do poszerzenia pasa drogowego drogi krajowej położonej poza granicą obszaru objętego opracowaniem planu,

b) teren KDGP stanowi kontynuację rozbudowy nadrzędnego ciągu komunikacyjnego drogi krajowej,

c) zakaz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej,

d) przejścia projektować prostopadle do drogi;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu - szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania w drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu tj. zakaz lokalizowana wzdłuż drogi krajowej nośników reklamowych emitujących zmienne światło (natężenie i obraz) m.in. typu LED;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu,

b) gospodarka odpadami - zgodnie z lokalnymi przepisami prawa,

6) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ustala się stawkę 1%.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z o powierzchni 0,0217 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni naturalnej,

b) przeznaczenie uzupełniające: obiekty malej architektury;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) zakaz budowy budynków,

b) nakaz zachowania istniejących zadrzewień i zakrzewień, o ile nie kolidują one z funkcjami terenów sąsiednich,

c) dopuszcza się budowę obiektów małej architektury,

d) dopuszcza się wprowadzenie zieleni wysokiej;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- nie wymagają określenie ze względu na zakaz budowy budynków;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowo w terenie,

b) gospodarka odpadami - zgodnie z lokalnymi przepisami prawa,

c) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ustala się stawkę 1%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 19. Traci moc w zakresie objętym uchwałą, we fragmentach określonych granicami na rysunku planu, stanowiącym załączniki graficzne do uchwały, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowej we wsi Spytkowo, uchwalony uchwałą Nr 271/2002 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 marca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2002 Nr 68 poz. 1033).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 21. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/206/2016
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/206/2016
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, gmina Giżycko.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Giżycko stwierdza i rozstrzyga, co następuję:

§ 1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, gmina Giżycko został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20.04.2015 r. do 18.05.2015 r. Uwagi do wymienionego projektu planu podczas pierwszego wyłożenia można było składać w terminie do dnia 5.06.2015 r. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 15.05.2015 r.

§ 2. W wyniku pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w wyznaczonym terminie do dnia 5.06.2015 r. wpłynęły następujące uwagi.

1. Uwaga nr 1:

1) Treść uwagi:

a) odległość zabudowy od drogi krajowej - zmniejszenie z 45 m do 25 m;

b) korekta planu miejscowego w zakresie lokalizacji zjazdu, na który wydano pozwolenie na budowę.

2) Rozstrzygnięcie Rady Gminy:

- częściowo uwzględniona;

3) Uzasadnienie:

- Uwagę statecznie uwzględniono w zakresie lokalizacji zjazdu. Uwagi nie uwzględniono ostatecznie w zakresie linii zabudowy 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej, ze względu na stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt planu skierowano do ponownego uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgodziła się na zastosowanie linii zabudowy 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

§ 3. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, gmina Giżycko został po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.09.2015 r. do 23.10.2015 r. Uwagi do wymienionego projektu planu podczas pierwszego wyłożenia można było składać w terminie do dnia 13.11.2015 r. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 23.10.2015 r.

§ 4. W wyniku drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w wyznaczonym terminie do dnia 13.11.2015 r. nie żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/206/2016
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Giżycko stwierdza i rozstrzyga, co następuję:

§ 1.

Zadania własne gminy

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zalicza się inwestycje dotyczące zadań własnych, wymienionych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:

1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem;

2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych;

3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami;

4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.

3. Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

4. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną;

2) zaopatrzenie w energię cieplną;

3) zaopatrzenie w gaz;

4) podlegają dodatkowo regulacjom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059).

§ 2.

Zasady realizacji

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należące do zadań własnych gminy obejmują uzbrojenie terenów w sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz poszerzenia dróg publicznych gminnych. Inwestycje te finansowane będą ze środków budżetowych gminy, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Ustala się następujące źródła finansowania zadań gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

1) dochody własne Gminy;

2) dotacje;

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne;

4) kredyty, pożyczki preferencyjne;

5) środki prywatne (porozumienia publiczno - prywatne).

Do pozostałych zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym terenie opracowania. Inwestycje realizowane będą przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama