reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr XXIII/151/2016 Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 2 czerwca 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bartoszycach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXV/173/2013 Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2015 r. poz. 2074) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1.1 uchwałą Nr XVII/98/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz.
z 2016 r. poz. 641);

1. 2 uchwałą nr XIX/130/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2016 r. poz. 1135).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

2. 1 § 3 uchwały Nr XVII/98/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego";

- 2.2 § 3 uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego";

Przewodniczący Rady Miasta


Leonard Boiwko


Załącznik do Obwieszczenia Nr XXIII/151/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 2 czerwca 2016 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BARTOSZYCACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach zwany dalej "Ośrodkiem", utworzony został uchwałą Nr XI/41/90. Miejskiej Rady Narodowej w Bartoszycach z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

§ 2.

Ośrodek realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231,
poz. 1375 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

7a) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,1/

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

10a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.)
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

11) innych ustaw nakładających wykonanie zadań na ośrodek pomocy społecznej,

12) uchwały, o której mowa w §1, niniejszego statutu,

13) Uchwał Rady Miasta w Bartoszycach oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bartoszyce.

§ 3.

Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, podległą Samorządowi Miasta Bartoszyce.

§ 4.

Terenem działania Ośrodka jest miasto Bartoszyce. Siedziba Ośrodka mieści się w Bartoszycach, przy ul. Pieniężnego 10A.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:

1. w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Warmińsko - Mazurski,

2. w zakresie zadań własnych - Burmistrz Miasta Bartoszyce.

Rozdział 2.
Cele i zakres działania Ośrodka

§ 6.

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na zapobieganie trudnym sytuacjom

życiowym mieszkańców miasta Bartoszyce, poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

§ 7.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

1. pomocy społecznej,

2. świadczeń rodzinnych,

3. świadczeń na rzecz osób uprawnionych do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

4. dodatków mieszkaniowych,

5. pracy z rodziną,

6. dodatków energetycznych,

7. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.2/

§ 8.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

1) udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) udział w sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom, nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

8) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem,

9) praca socjalna,

10) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie,

11) dożywianie dzieci,

12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu,

14) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

15) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

17) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

18) prowadzenie i zapewnianie miejsc w mieszkaniach chronionych.

§ 9.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2. prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

4. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 10.

Do zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,

4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§ 11.

W ramach realizacji powyższych zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek organizuje działalność:

- Dziennego Domu "Senior-WIGOR",3/

- Środowiskowego Domu Samopomocy,

- Poradni Konsultacyjno - Terapeutycznej,

- Klubu Seniora oraz innych grup samopomocowych i terapeutycznych,

- Programu Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej,

- gminnych świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci,

- Klubu Integracji Społecznej.

§ 12.

W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 13.

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 14.

Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora
w postępowaniu cywilnym.

§ 15.

Zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych obejmują w szczególności:

a. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

b. składanie zapotrzebowań na środki finansowe niezbędne do realizacji świadczeń.

§ 16.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych obejmują w szczególności:

a. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

b. składanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji świadczeń.

§ 17.

Zadania w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują w szczególności:

a. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

b. składanie zapotrzebowań na środki niezbędne do realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie wobec nich postępowań
i wydawanie w tych sprawach decyzji.

§ 17a.

4/

Zadania w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obejmują w szczególności:

a. przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,

b. przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji oraz rozliczanie dotacji.

§ 18.

W zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek realizuje zadania gminy na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, a w szczególności:

a. monitoruje sytuację dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

b. zapewnia rodzinie przeżywającej trudności wsparcie asystenta rodziny oraz dostęp
do specjalistycznego poradnictwa,

c. tworzy możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

d. tworzy warunki do działania rodzin wspierających,

e. prowadzi, w miarę posiadanych możliwości, placówki wsparcia dziennego,

f. sporządza sprawozdania z zakresu wspierania rodziny oraz przekazuje je wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

g. opracowuje, koordynuje realizację i monitoruje 3 - letnie gminne programy wspierania rodziny. Sporządza w tym zakresie sprawozdania oraz zestawienie potrzeb na rok następny i przedkłada je Burmistrzowi Miasta Bartoszyce,

h. składa zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji zadania.

§ 18a.

Zadania w zakresie ustawy - Prawo energetyczne obejmują w szczególności:

a) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,

b) przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji oraz rozliczanie dotacji.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 19.

1. Ośrodkiem kieruje, odpowiada za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Bartoszyce.

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy oraz Głównego Księgowego.

4. Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, w tym także Zastępcę Dyrektora
i Głównego Księgowego, a także ustala ich zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

§ 20.

Dyrektor Ośrodka składa (w terminie do 31 marca) Radzie Miasta coroczne sprawozdanie
z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 21.

Wewnętrzną organizację pracy Ośrodka i nadzór merytoryczny określa Dyrektor w drodze regulaminów, zarządzeń oraz w zakresach czynności pracowników.

Rozdział 4.
Działalność Ośrodka

§ 22.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Dyrektor Ośrodka,
w granicach udzielonych mu przez Burmistrza Miasta Bartoszyce pełnomocnictw i upoważnień.

§ 23.

1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo - finansowego, zatwierdzonego
przez Radę Miasta.

2. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne
oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem miasta przeprowadza Skarbnik Miasta.

Rozdział 5.
Mienie Ośrodka

§ 24.

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewniając jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany w statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

- -----------------------------------------------------

1/ dodany przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2016 r. poz. 1135), który wszedł w życie z dniem 24 marca 2016 roku,

2/ dodany przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1,

3/ w brzmieniu nadanym przez § 1 uchwały Nr XVII/98/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2016 r. poz. 641), który wszedł w życie z dniem 18 lutego 2016 roku,

4/ dodany przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama