| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/209/2016 Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 438.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 42.543.063,15 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.188.063,15 zł

- dochody majątkowe w wysokości 355.000 zł,

2) wydatki 48.905.855,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.021.792,05 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.884.063 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 3.191.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 4.692.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.362.791,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 685.313 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.677.478,90zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 8.053.389,90 zł, rozchody w wysokości 1.690.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 685.313 zł.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 11.688.369,74 zł, koszty - 11.459.977,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kosakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/209/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.


Uzasadnienie

1.Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

Przeniesienia w planie dochodów dotyczą zmiany klasyfikacji wpływów z opłat za korzystanie z przedszkola.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 438.687 zł, z tego:

1) w rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków na zadanie "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia" o kwotę 295.000 zł,

2) w rozdziale 60014 zmniejsza się plan dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie "Przebudowa mostu w Nunach" o kwotę 10.000 zł (zadanie przeniesione do realizacji w urzędzie),

3) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz o kwotę 13.500 zł na przebudowę mostu w Nunach, udziela się dotacji celowej dla ZBGKiM na zakup walca drogowego kwota 200.000 zł,

4) w rozdziale 75022 zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 6.000 zł i utworzenie planu na zakup żywności, kwota 3.000 zł,

5) w rozdziale 75023 zmniejszenie planu na zakup materiałów i utworzenie planu na zakup żywności, kwota 600 zł,

6) w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych, kwota 25.000 zł,

7) w rozdziale 75212 utworzenie planu wydatków na zakup materiałów- 550 zł, podróże służbowe- 290 zł i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych, kwota 840 zł,

8) w rozdziale 75406 przyznanie kwoty 3.000 zł dla Straży Granicznej na utrzymanie pasa drogi granicznej,

9) w rozdziale 75412 zwiększa się plan na zakup nagród i zmniejsza się plan na zakup materiałów, kwota 4.000 zł,

10) w rozdziale 80101 zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie o kwotę 130.157 zł,

Zmniejsza się plan wydatków na zadania:

- "Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci" SP Galiny do kwoty 156.000 zł,

- "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek" SP Wojciechy do kwoty 121.000 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycje:

- "Utwardzenie placu kostką polbruk" SP Żydowo kwota 120.000 zł,

- "Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu" kwota 80.000 zł.

Przeniesienia w rozdziale 80101, 80110, 80149, 80150 zgodnie z poniższą tabelą:

SP Bezledy

SP Galiny

SP Sokolica

SP Wojciechy

Gimn.Bezledy

Gimn.Kinkajmy

80101

3020

-700

-600

-1000

-800

4010

-15000

-14907

-58957

-45079

4040

-775

-628

-1160

-802

4110

-1996

-1563

-2789

-2152

4120

-286

-224

-399

-208

4210

-250

-800

-620

-1000

4240

-99

4260

-1000

-80

-64

-100

4270

-253

-300

-57

-200

4300

-60

-100

-60

80103

3020

-70

-100

4010

-8000

-16098

4040

-64

-123

4110

-166

-287

4120

-23

-40

80110

3020

-200

-1800

4010

-15029

-69030

4040

-550

-2104

4110

-1400

-5264

4120

-200

-754

4210

-100

-4000

4240

-100

4260

-800

-400

4270

-60

-700

4300

-200

4360

-60

80149

3020

70

100

4010

8000

16098

4040

64

123

4110

166

287

4120

23

40

80150

3020

700

600

1000

800

200

1800

4010

15000

14907

58957

45079

15029

69030

4040

775

628

1160

802

550

2104

4110

1996

1563

2789

2152

1400

5264

4120

286

224

399

208

200

754

4210

250

800

620

1000

100

4000

4240

99

100

4260

1000

80

64

100

800

400

4270

253

300

57

200

60

700

4300

60

100

60

200

4360

60

11) w rozdziale 85153 w planie wydatków Gimn. Bezledy tworzy się plan na nagrody konkursowe i zmniejsza się plan na zakup materiałów, kwota 150 zł,

12) w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł i w rozdziale 85215 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS.

13) w rozdziale 85216 zwiększa się plan o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

W wyniku zmian deficyt zwiększa się do kwoty 6.362.791,90 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »