| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Dźwierzuty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 80 ust.4 i art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dźwierzuty dla publicznych i niepublicznych :

1) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli specjalnych,

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),

3) szkół, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

3) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole (publiczne i niepubliczne), w tym z oddziałami integracyjnymi, oddział przedszkolny w szkole podstawowej (publicznej i niepublicznej), prowadzone na terenie Gminy Dźwierzuty przez inne niż Gmina Dźwierzuty osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, działające na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Dźwierzuty;

4) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, prowadzonej na terenie Gminy Dźwierzuty przez inne niż Gmina Dźwierzuty osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne;

5) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, zarówno publiczne i jak i niepubliczne, w tym z oddziałami integracyjnymi, prowadzoną na terenie Gminy Dźwierzuty przez inne niż Gmina Dźwierzuty osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne;

6) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Dźwierzuty osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, prowadzące na terenie Gminy Dźwierzuty przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę,

7) jednostce - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1;

8) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki bieżące w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;

9) Gminie; organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Dźwierzuty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/143/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Dźwierzuty przez inne niż Gmina Dźwierzuty osoby fizyczne lub osoby prawne, oraz dla innych niż Gmina Dźwierzuty osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r.

Rozdział 1.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Dźwierzuty dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Dźwierzuty dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Dźwierzuty dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Dźwierzuty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Dźwierzuty w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dźwierzuty, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Dźwierzuty na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Dźwierzuty dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dźwierzuty, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja z budżetu Gminy Dźwierzuty na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1 - 6, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

8. Publiczne szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Dźwierzuty w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w prowadzonych przez Gminę szkołach tego samego typu i rodzaju, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, na ucznia nie niżej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Dźwierzuty.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Dźwierzuty w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

10. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Dźwierzuty na każdą osobę objętą tą formą pomocy dotację, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Rozdział 2.
Tryb udzielenia dotacji

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek organu prowadzącego, składany w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, organ prowadzący szkołę składa w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) dane organu prowadzącego ( nazwa i adres),

2) dane jednostki uprawnionej do otrzymania dotacji,

3) wskazanie typu i rodzaju szkoły,

4) planowaną w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji liczbę uczniów, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych ze wskazaniem rodzajów niepełnosprawności (tj. w rozbiciu na rodzaje niepełnosprawności, według których wylicza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),

5) w przypadku przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - określenie przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu Gminy Dźwierzuty,

6) miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność (w przypadku jednostek nowo zakładanych),

7) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji, wyliczana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku, o którym mowa w § 2.

2. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc wyliczana jest na podstawie informacji od beneficjenta o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni wg ich liczby na ostatni dzień miesiąca oraz o ilości uczniów na pierwszy dzień kolejnego miesiąca - przekazywanej Wójtowi Gminy Dźwierzuty w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.

3. W przypadku gdy faktyczna ilość uczniów uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki odbiega od danych przyjętych do wyliczenia dotacji miesięcznej, o której mowa w ust.1 i 2, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem § 4 ust.1.

4. Dotacja przekazywana jest w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

§ 4. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstaw obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Dźwierzuty dokonuje weryfikacji kwoty należnej dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza dotację na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.

2. Za okres przerwy wakacyjnej przyznawana jest dotacja na liczbę uczniów podaną w informacji, o której mowa w § 3 ust.2, za miesiąc czerwiec, poprzedzający przerwę wakacyjną.

Rozdział 3.
Rozliczenie dotacji

§ 5. 1. Termin wykorzystania dotacji upływa z dniem 31 grudnia.

2. Organ prowadzący jednostkę sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Dźwierzuty roczne rozliczenie dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczyła dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Rozliczenie obejmuje faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do jednostki dotowanej.

4. W przypadku, gdy faktycznie przekazana kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust.1 jest niższa od kwoty należnej, organ dotujący przekazuje różnicę na rachunek bankowy organu prowadzącego w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.

5. W przypadku zaprzestania działalności lub likwidacji jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy Dźwierzuty rozliczenie wykorzystania dotacji za okres działalności w danym roku w terminie 15 dni od daty zaprzestania działalności lub likwidacji jednostki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, z załączeniem informacji o faktycznej liczbie uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w ostatnim miesiącu otrzymania dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.

6. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem orz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 4.
Tryb kontroli dotacji

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przez dotowane jednostki wypłaconej dotacji, w szczególności w zakresie:

1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2,

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust.3d oraz 90 ust. 3d ustawy.

2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

3. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy Dźwierzuty pracownicy Urzędu Gminy w Dźwierzutach.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 określa imiennie upoważnionego pracownika dokonującego kontroli, dane dotyczące dotowanej jednostki, zakres kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący o planowanym terminie kontroli, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

5. W związku z prowadzeniem kontroli osoby upoważnione do ich przeprowadzenia mają prawo wstępu do siedziby kontrolowanych jednostek oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych jednostek.

6. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej dotacji, powinny zawierać opis informujący o pokryciu wydatku ze środków dotacji.

7. Kontrolowany ma prawo w trakcie kontroli składać pisemne bądź ustne wyjaśnienia dotyczące przedmiotu kontroli.

8. W ramach kontroli podmiot kontrolowany jest obowiązany do:

1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli,

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania,

3) udzielenia, na żądanie kontrolujących ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do treści ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

5. W razie złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy oraz w miarę potrzeb, podjąć uzupełniające czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń lub wyjaśnień kontrolujący w terminie 14 dni od daty wpływu zastrzeżeń, przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący czynią w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu i jego przyczynach.

8. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz określenia terminu wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący, w terminie 20 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu, przekazuje kontrolowanemu zalecenia pokontrolne.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r.

WÓJT GMINY DŹWIERZUTY

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
na rok ……………

I. Dane o organie prowadzącym:

1. Wnioskodawca: osoba fizyczna osoba prawna

2. Nazwa i adres firmy osoby fizycznej lub prawnej:

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..

3. Adres osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej oraz telefon / fax:

…………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

4. Osoba(-y) reprezentująca(-y) organ prowadzący:

……………………………………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

II. Dane o jednostce uprawnionej do otrzymania dotacji:

1. niepubliczna

………….………………………………………………………………………………………………..

(data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych)*

2. publiczna

……………………………………………………………………………………………………………..

(data i numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej)*

3. Typ jednostki: ………………………………………………………..…………………………………..

(szkoła podstawowa, przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, gimnazjum)

4. Pełna nazwa jednostki:

…………………………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Adres dotowanej jednostki:

……………………………………………………………………………………………….………………….…………………………………………………………………………………………………………………..

6. Regon, NIP: ………………………………………………………………………..………………………

7. Nazwa i numer rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………………………..

III. Dane o planowanej liczbie uczniów w roku ……………………

1. Miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność ………………………………………

2. Ogółem planowana liczba uczniów w jednostce …………….. w tym :

a) liczba uczniów w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego ogółem ………….., w tym:

- planowana liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………………………

- planowana liczba dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ……………………………………………………………………………………….……..

b) liczba uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu ogółem ………….. w tym:

- planowana liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………………………

- planowana liczba dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty …………………………………………………………………………………………..…..

Uwagi:

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Przewidywana liczba uczniów pochodzących z poza terenu gminy uczęszczających do prowadzonego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego - …………………..………………………

IV. Oświadczenia i podpis(-y) osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

* prowadzone przez Wójta Gminy Dźwierzuty

Miejscowość, data ……………..…………………….

………………………………………………………

( pieczątka i podpisy osób reprezentujących organ prowadzący)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/149/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r.

…………………………………..

(pieczątka nagłówkowa)

INFORMACJA MIESIĘCZNA O LICZBIE UCZNIÓW

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa jednostki)

I. Aktualna liczba uczniów wg stanu na dzień……………… , ogółem ………… w tym:

(na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia informacji)

Oddział / Klasa

Liczba uczniów

W tym liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Rodzaj niepełnosprawności wg wagi

razem

II. Informacja o przewidywanej liczbie uczniów w miesiącu ……………………ogółem (wg

stanu na 1 dzień miesiąca) …….……………, w tym:

Oddział / Klasa

Liczba uczniów

W tym liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Rodzaj niepełnosprawności wg wagi

razem

Przewidywana liczba uczniów pochodzących z poza terenu gminy uczęszczających do prowadzonego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego ………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………………………………

(pieczątka i podpisy osób reprezentujących organ prowadzący)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/149/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r.

…………………………………

(pieczątka nagłówkowa)

WÓJT GMINY DŹWIERZUTY

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA OTRZYMANEJ DOTACJI
za rok ………………

…………………………………………………………………………………………………

( nazwa jednostki)

I. Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do jednostki w okresie rozliczeniowym.

Miesiąc

Liczba ogółem, w tym:

liczba uczniów przedszkole/oddział przedszkolny

liczba uczniów niepełnosprawnych

liczba uczniów - wczesne wspomaganie rozwoju

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

II. Kwota dotacji:

- otrzymana w danym roku: ………………………………………. zł

- wykorzystana w danym roku: ………………………………. ….. zł

w tym dotacja z roku poprzedniego: …………………….…… … zł

Razem kwota dotacji do wykorzystania: ……….……………………….. zł.

III. Rodzaje wydatków finansowych:

Lp

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji

Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym (w zł)

1

Wynagrodzenie pracowników

2

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)

3

Wydatki eksploatacyjne (w tym zakup energii)

4

Zakupy wyposażenia, książek, pomocy dydaktycznych

5

Remont

6

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

7

Pozostałe wydatki (nie stanowiące wydatków inwestycyjnych), w tym:

Ogółem (suma 1-7)

Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym

Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

….….……………………….……………

(pieczątka i podpis przedstawiciela organu prowadzącego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »