| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/151/16 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dźwierzuty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) - Rada Gminy Dźwierzuty, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dźwierzuty, zwany dalej "Regulaminem" stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/172/12 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dźwierzuty".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/151/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dźwierzuty.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dźwierzuty, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie

nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Regulaminie, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób opisany w Regulaminie;

3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w Regulaminie;

4) przekazywanie odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem;

5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

1) selektywne zbieranie dotyczy takich odpadów komunalnych jak:

a) przeterminowane leki chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

g) odzież i tekstylia,

h) odpady zielone i kuchenne, ulegające biodegradacji,

i) papier i tektury,

j) szkło,

k) tworzywa sztuczne,

l) metale.

2) selektywnie zebrane odpady przekazywane są odbiorcy odpadów komunalnych;

3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika; pozostali właściciele nieruchomości przekazują podmiotowi odbierającemu, odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego;

4) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez podmiot odbierający odpady, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem;

5) zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w zamykanych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach.

§ 4. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu.

2. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach i placówkach służby zdrowia.

3. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów, punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach oświatowych, placówkach handlowych i innych obiektach użyteczności publicznej.

4. Zużyte opony mogą być przekazywane razem ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, powstający w gospodarstwach domowych, należy przekazać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót prowadzonych we własnym zakresie, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w workach lub specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace pojemnikach uniemożliwiających pylenie, a odbiór tych odpadów odbywa się w sposób i w terminach uzgodnionych z odbiorcą odpadów.

7. Popioły i żużle z palenisk, powinny być przekazane przedsiębiorcy dopiero po wystygnięciu frakcji i być gromadzone w pojemniku.

Popioły i żużle z palenisk, po wystygnięciu frakcji, mogą być gromadzone w workach i następnie umieszczane w pojemniku.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia z nich błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

§ 6. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania mycia i naprawy pojazdów samochodowych na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) mycie pojazdów samochodowych może dotyczyć wyłącznie nadwozia pojazdu.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. 1.Właściciele nieruchomości realizują obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup lub wydzierżawienie pojemników od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

2.Ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być adekwatna do liczby mieszkańców nieruchomości z uwzględnieniem średniej ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych i częstotliwości ich odbioru, tak aby zapewnić ciągłość gromadzenia powstających odpadów.

3.Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy Dźwierzuty to:

1)pojemniki o pojemności: 110 l-120 l, 240 l, 1100-1200 l;

2)kosze uliczne o pojemności od 40 do 70 l;

3)pojemniki MGB 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych i papieru;

4)pojemniki ( KP 7) o pojemności 7000 l;

5)worki foliowe do odbioru odpadów zebranych selektywnie w miejscach ich powstania o pojemności minimum 60 l.

4.Do selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości przewiduje się worki foliowe o następującej kolorystyce:

1)niebieski - papier i tektura;

2)żółty - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

3)zielony - szkło;

4)brązowy - odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone;

5)czarny - popioły i żużle.

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych lub wielorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - o pojemności przynajmniej 110 l;

2) powyżej 4 osób i nie więcej niż 8 osób - przynajmniej dwa pojemniki o pojemności przynajmniej 110 l lub jeden 240 l;

3) powyżej 8 osób- mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w pkt. 1) i 2);

2. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Właściciele domków letniskowych w zabudowie rekreacji indywidualnej zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności określonej w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 9. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla przedszkoli oraz szkół - 2 litrów na każde dziecko, ucznia i pracownika;

2) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal;

3) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych,usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal

4) dla hoteli, pensjonatów itp. - 20 litrów na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

5) dla lokali handlowych - 5 l na każdy 1m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;

6) pojemność pojemników ustawionych na terenie cmentarzy powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów, tak by nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania się odpadów na powierzchnię ziemi.

§ 10. 1. Pojemniki i worki z odpadami należy ustawiać w celu ich odbioru, w miejscach łatwo dostępnych dla podmiotu odbierającego odpady, w sposób nie powodujący utrudnień i niedogodności dla użytkowników dróg.

2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje oraz w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

§ 11. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej i w parkach:

a) kosze uliczne o pojemności 40-70 l,

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2) w pobliżu sklepów wielkopowierzchniowymi i szkół - pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności 1100 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odpady zmieszane na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej - co najmniej dwa razy w miesiącu;

2) odpady zebrane selektywnie na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej - co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Opróżnienie koszy ulicznych odbiór minimum 1 raz w tygodniu. Niezależnie od częstotliwości opróżniania urządzeń zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych.

4. Pojemniki MGB 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dźwierzuty tj. opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych i papieru - co najmniej raz na dwa tygodnie.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

6. Zużyte opony mogą być przekazywane razem ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych. - odbiór w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych - odbiór w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe, popioły i żużle - odbiór w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

§ 13. Odbieranie odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbywa się z częstotliwością określoną w odrębnej uchwale Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości nieczystości ciekłe ze zbiornika bezodpływowego usuwają z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika, przy czym nie należy przetrzymywać nieczystości w zapełnionym zbiorniku dłużej niż 7 dni.

3. Opróżnianie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni odbywa się na podstawie zamówienia właściciela, nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

4. Częstotliwość i sposób pozbywania się osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

1) intensywny rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

2) zmniejszenie ilości odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych;

3) przyśpieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych i gminnych systemów zbierania, odbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji;

4) zintensyfikowanie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów, właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie;

5) zwiększenie ilości mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania/odbierania odpadów komunalnych;

6) rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, minimalizacja ich wytwarzania oraz zwiększanie ilości tych odpadów poddanych procesowi odzysku;

7) zmniejszenie masy odpadów komunalnych składowanych na składowiskach;

8) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

9) sporządzenie rzetelnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz ocenę stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów poprzez zakwalifikowanie do poszczególnych stopni pilności ich usunięcia;

10) sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz wzrost ilości gminnych programów usuwania azbestu;

11) promowanie i wspomaganie stosowania przydomowych kompostowni odpadów zielonych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm. Dopuszcza się prowadzenie psa na smyczy i bez kagańca, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 30 cm, pod warunkiem że nie stanowi on zagrożenia dla otoczenia,

b) psy rasy uznawanej za agresywną wyprowadzane są na uwięzi, w kagańcu i z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie stwarzając zagrożenia dla otoczenia,

c) zwolnienie psa z uwięzi dozwolone jest pod warunkiem, że jest on w kagańcu i zwolnienie z uwięzi nastąpiło w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, w sytuacji, gdy jest możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, zapis nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne,

d) zwolnienie psa ze smyczy na terenie prywatnym może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te należy umieszczać w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

c) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Dźwierzuty.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 19. 1. Zabrania się utrzymywania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako wyłączone z produkcji rolniczej z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem, że wszelkie uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będącej jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:

1) gromadzenia i usuwania nieczystości wytwarzanych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz powierzchniowych i podziemnych;

2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.

§ 20. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlega cały obszar Gminy Dźwierzuty.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości.

3. Deratyzację przeprowadza się na obszarze całej Gminy Dźwierzuty w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca wiosny i jesieni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »