| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/sXXXVIII/309/09 Rady Miasta Wałcz

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Brackiej


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413). Rada Miasta Wałcz uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr V/sXXII/204/08 Rady Miasta w Wałczu z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza dla terenu położonego przy ulicy Brackiej, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza" uchwalonego uchwałą Rady Miasta w Wałczu Nr II/sXXXVIII /291/98 z dnia 15 czerwca 1998 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza dla terenu położonego przy ulicy Brackiej, zwany dalej planem, o łącznej powierzchni 1,5695 ha.
2. Granice obszaru objętego planem obejmują działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 4641, 4615/2, 4843, 4640, 4642 i 4844, oznaczone są na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem.
3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:500, o którym mowa w ust. 2;
2) załącznik Nr 2 - wyrys ze studium;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia i uwag wniesionych do projektu planu;
4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Wałcz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
4. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni urządzonej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wzdłuż której należy sytuować elewację budynku i dotyczy to lokalizacji przeważającej długości elewacji min. 70 % - dopuszcza się wysunięcie lub cofnięcie poza tę linię: okapów, wykuszy, balkonów, schodów zewnętrznych, partii wejściowych do budynków, garaży itp. z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego;
2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę obiektami kubaturowymi (budynkami i budowlami nadziemnymi) z wyłączeniem sieci uzbrojenia terenu; obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;
3) kalenicy dachu - należy przez to rozumieć krawędź przecięcia się dwóch głównych połaci dachu.
§ 3. Na terenie objętym planem nie występują:
1) tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania;
2) obszary przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) zabytki i dobra kultury współczesnej.
§ 4. 1. Na obszarze planu, ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) granice obszarów na których dopuszcza się podziały nieruchomości.
2. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku 1MN - 4MN;
2) teren zieleni urządzonej - oznaczony na rysunku ZP;
3) teren drogi publicznej - oznaczony na rysunku KDD;
4) teren urządzeń elektroenergetycznych - oznaczony na rysunku E.
3. Oznaczenia cyfrowe przed symbolem literowym wyróżniają tereny o odmiennych ustaleniach.
Rozdział 2
Przepisy ogólne
§ 5. 1. Ustalenia dotyczące komunikacji obejmują drogę publiczną dojazdową.
2. Droga publiczna dojazdowa KDD zapewnia powiązanie układu dróg obsługujących z układem zewnętrznym z drogą wojewódzką nr 178, ul. 12 Lutego.
3. Wskaźniki w zakresie komunikacji - na terenach 1MN - 4 MN na każde mieszkanie należy wyznaczyć 2 miejsca parkingowe lub w garażu.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w energię:
1) z GPZ Wałcz 110/15 kV przy ul. Bydgoskiej oraz z systemu elektroenergetycznego złożonego z linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowych 15/04 kV i linii kablowych niskiego napięcia;
2) na terenie objętym planem, usytuowane są linie kablowe elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia oraz projektowana będzie rozbudowa sieci kablowych niskiego napięcia i budowa stacji transformatorowej 15/04 kV, które zabezpieczą w energię tereny przeznaczone pod zabudowę.
2. Zaopatrzenie w wodę:
1) z istniejącej sieci wodociągowej, zasilanej z ujęcia wody przy ul. Podgórnej docelowo z ul. Ciasnej, jako drugostronne zaopatrzenie w wodę; do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się wykonanie własnych ujęć wody;
2) projektowana jest rozbudowa sieci wodociągowej ? 110 -160 w systemie pierścieniowym, wyposażonej w hydranty zewnętrzne do celów p/poż.;
3) zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych, przewidziano:
a) doprowadzenie wody z istniejącej studni awaryjnej usytuowanej na terenie dawnego szpitala przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego;
b) do celów pożarowych - z sieci wodociągowej ?150, istniejące i projektowane urządzenia służące do zaopatrzenia ludności wodę spełniają wymogi przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych:
1) na terenie miasta funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, która posiada zdolność oczyszczania do 12 tys. m3/d i możliwość pełnego biologicznego procesu oczyszczania ścieków;
2) przepompownia ścieków przy ul. Brackiej, posiada wydajność 80 m3/h;
3) na terenie objętym planem, odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ? 200 lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
1) na terenie objętym planem, z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren posesji;
2) z terenu drogi publicznej ul. Brackiej odbiornikiem oczyszczonych wód opadowych będzie jezioro Zamkowe.
5. Obsługa telekomunikacyjna z istniejącego systemu łączności, z linii kablowych łączności, telekomunikacji i telewizji kablowej (podziemnych), ułożonych w ulicy Brackiej z możliwością dalszej rozbudowy systemu i sieci.
6. Zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę:
1) projektuje się indywidualne systemy grzewcze z zastosowaniem paliw i urządzeń spełniających wymogi ochrony powietrza oraz przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
2) dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę z sieci miejskiej, z istniejącej sieci co i cw.
7. Zasilanie w gaz w powiązaniu z istniejącym systemem:
1) miasto Wałcz jest zasilane w gaz ziemny, zaazotowany z gazociągu wysokoprężnego Poznań - Piła - Wałcz - Szczecin, poprzez stację redukcyjną przy ul. Wojska Polskiego o przepustowości 8000 N/h, skąd gazociągiem średniego ciśnienia gaz jest dosyłany do trzech stacji redukcyjno-pomiarowych IIo;
2) teren przeznaczony do zabudowy, uzbrojony jest w sieci gazowe o średnicy ?100 i ?160 ułożone w liniach rozgraniczających ul. Brackiej, z możliwością dalszej rozbudowy sieci.
8. Gospodarowanie odpadami:
1) gromadzenie selektywne odpadów stałych w pojemnikach, zgodnie z gminnym planem gospodarowania odpadami i przepisami w zakresie gospodarki odpadami:
a) selektywna zbiórka odpadów komunalnych i niebezpiecznych w pojemnikach, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
b) usuwanie pozostałych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi i wymaganiami ochrony środowiska,
c) masy ziemne związane z budową należy zagospodarować na ukształtowanie terenu na działce w miejscu inwestycji;
2) dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne należy uzyskać stosowną zgodę na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 7. Na terenie objętym planem ustala się ochronę środowiska poprzez:
1) wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych;
2) zorganizowany system odbioru odpadów;
3) ochronę przed hałasem i wibracjami poprzez utrzymanie na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, hałasu na poziomie dopuszczalnym dla tej zabudowy;
4) ochronę przed polami elektromagnetycznymi poprzez zakaz lokalizacji w miejscach dostępnych dla ludzi, urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, gdy poziomy dopuszczalne pól elektromagnetycznych nie są dotrzymane;
5) ochronę powietrza poprzez:
a) wykorzystanie do ogrzewania pomieszczeń paliw spełniających warunki ochrony środowiska, w tym ekologicznych źródeł pozyskiwania energii,
b) instalowanie atestowanych urządzeń do ogrzewania budynków;
6) na całym obszarze objętym planem, ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe
§ 8. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN - 4 MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;
2) budynek mieszkalny winien być usytuowany elewacją w obowiązującej linii zabudowy, wymagane usytuowanie kalenicy dachu w stosunku do ulicy, (przy dachu dwuspadowym) zostało określone dla każdego terenu na rysunku;
3) przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczeniem dopuszczalnym funkcje usługowe dla których utrzymany będzie hałas na poziomie dopuszczalnym dla terenu zabudowy mieszkaniowej, funkcja dopuszczalna może stanowić do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
2. Na terenie 1 MN nakaz realizacji na każdej wyznaczonej działce budynku mieszkalno-gospodarczo-garażowego jako zabudowa bliźniacza:
1) budynek należy realizować:
a) wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja w stromym dachu) i do 10,0 m od poziomu terenu,
b) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 0,60 m od poziomu terenu,
c) szerokość elewacji frontowej budynku do 15 m,
d) z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachu od 30o do 45o, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,
e) kolor dachu czerwono-pomarańczowy;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy budynkiem do 35% powierzchni działki;
3) powierzchnia terenu biologicznie czynna (zieleń) winna stanowić min. 20% powierzchni działki;
4) zasady podziału terenu na dwie działki budowlane pokazano na rysunku.
3. Na terenie 2 MN nakaz budowy na wyznaczonej działce budynku o funkcji mieszkalno-gospodarczo-garażowej w jednej bryle jako zabudowa wolno stojąca:
1) budynek należy realizować:
a) wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja w stromym dachu) i do 10,0 m od poziomu terenu,
b) poziom posadowienia parteru budynku do 0,60 m od poziomu terenu,
c) z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachu od 30o do 45o, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,
d) kolor dachu czerwono-pomarańczowy,
e) o szerokości elewacji frontowej do 15 m
f) powierzchnia zabudowy budynkiem do 35% powierzchni działki i nie więcej niż do 300 m2;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna (zieleń i woda) winna stanowić min. 30% powierzchni działki;
3) na tym terenie jest usytuowana sieć ciepłownicza i kablowa elektroenergetyczna:
a) zakaz nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż istniejących sieci,
b) należy zapewnić dostęp do sieci w przypadku przebudowy lub awarii;
4) zasady podziału terenu na trzy działki budowlane pokazano na rysunku.
4. Na terenie 3 MN nakaz budowy na każdej wydzielonej działce budynku mieszkalno-garażowego w jednej bryle, jako zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza:
1) budynek należy realizować:
a) wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja w stromy dachu) i do 10,0 m od poziomu terenu,
b) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 0,60 m od poziomu terenu,
c) szerokość elewacji frontowej budynku do 17,5 m,
d) z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachu od 30o do 45o, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,
e) kolor dachu czerwono-pomarańczowy,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy budynkiem do 300 m2;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna (zieleń i woda) winna stanowić min. 40% powierzchni działki;
3) zakaz nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż sieci ciepłowniczej;
4) nakaz zapewnienia dostępu do sieci w przypadku przebudowy lub awarii;
5) zasady podziału terenu na cztery działki budowlane pokazano na rysunku.
5. Na terenie 4 MN nakaz budowy budynku mieszkalno-garażowego w jednej bryle, po rozbiórce istniejących budynków:
1) budynek należy realizować:
a) o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja w stromym dachu) i do 10,0 m od poziomu terenu,
b) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 0,60 m od poziomu terenu,
c) szerokość elewacji frontowej budynku do 22 m,
d) z dachem dwuspadowym symetrycznym lub wielospadowym o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachu od 30o do 45o, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,
e) kolor dachu czerwono-pomarańczowy,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy budynkiem do 220 m2;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna (zieleń) winna stanowić min. 20% powierzchni działki;
3) zakaz dalszego podziału terenu na działki budowlane.
§ 9. Dla terenu zieleni urządzonej ZP ustala się następujące warunki zagospodarowania:
1) na terenie zieleni parkowej dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanych z rekreacją, architekturą ogrodową i wypoczynkiem oraz budynek toalety miejskiej;
2) budynek należy realizować na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) budynek należy realizować:
a) o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 4 m od poziomu terenu,
b) z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowej do 20o,
c) o powierzchni zabudowy do 20 m2;
4) zachowuje się ścieżkę pieszo-rowerową z możliwością jej przebudowy;
5) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego oraz jej przebudowę;
6) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;
7) zakaz grodzenia terenu wokół jeziora.
§ 10. Dla drogi publicznej dojazdowej ul. Brackiej, oznaczonej na rysunku KDD ustala się:
1) jedną jezdnię dwupasmową klasy D;
2) szerokość pasa drogowego od 10,00 m do 20,00 m;
3) w liniach rozgraniczających drogi usytuowane są sieci uzbrojenia podziemnego z możliwością modernizacji i rozbudowy sieci;
4) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;
5) zakaz sytuowania w pasie drogowym reklam;
6) w pasie drogowym realizowany będzie jednostronny chodnik ze ścieżką rowerową, oświetlenie uliczne oraz zieleń urządzona.
§ 11. Dla terenu urządzeń elektroenergetyki E ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) na terenie wyznaczonej działki nakaz budowy stacji transformatorowej;
2) budynek należy realizować o wysokości do 4 m, z dachem dwu lub czterospadowym, o powierzchni zabudowy do 10 m2.
Rozdział 5
Przepisy końcowe.
§ 12. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
2. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/sXXXVIII/309/09
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Rysunek planu
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/sXXXVIII/309/09
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/sXXXVIII/309/09
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 grudnia 2009 r.
W sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Brackiej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta Wałcz rozstrzyga, co następuje:
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Brackiej, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag.
2. Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Brackiej.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/sXXXVIII/309/09
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 grudnia 2009 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza dla terenu położonego przy ulicy Brackiej
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen nego miasta Wałcza inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 166 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Wałcz rozstrzyga co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen nego miasta Wałcza dla terenu położonego przy ulicy Brackiej wymagana jest realizacja:
1) sieci wodociągowej ? 160 o długości 220 mb;
2) sieci kanalizacji ściekowej ? 200 o długości 90 mb;
3) linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV o długości 150 mb;
4) drogi dojazdowej o powierzchni 1300 m2;
5) stacji transformatorowej -1 sztuki
zwanych dalej zadaniem inwestycyjnym.
2. Prognozowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego wyniesie około 307.030,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne obejmuje łącznie wykonanie uzbrojenia terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji ściekowej, linię kablową elektroenergetyczną i włączenie ich do istniejących sieci w ulicy Brackiej oraz budowę drogi gminnej:
1) realizacja zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stanowi zadanie własne Gminy Miejskiej Wałcz;
2) realizacja zadań w zakresie przesyłania i dystrybucji energii określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504 z późniejszymi zmianami).
§ 2. 1. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 w pkt 1, 2 i 4 zostanie sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Wałcz.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi zgodnie z uchwałą budżetową.
3. Inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy, ujmowane będą w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej - zwa- nym "Wielotetnie programy inwestycyjne".
UZASADNIENIE
W dniu 26 sierpnia 2008 roku Rada Miasta w Wałczu podjęła uchwałę Nr V/sXXII/204/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Brackiej. Po opracowaniu projektu planu i przeprowadzeniu niezbędnych czynności związanych z opracowaniem planu, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku - Dz. U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Miasta Wałcz przedstawia Radzie projekt planu miejscowego w celu jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »