| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/516/2010 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 21 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115, zm. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 oraz Nr 168 poz. 1323) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Na drogach publicznych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Świnoujście ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego spowodowane:
1) prowadzeniem robót w pasie drogowym,
2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) drogi krajowej:
a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 5,00 zł
b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 7,00 zł
c) ciągów pieszych, placów, zatok postojowych, parkingów, ścieżek rowerowych, zjazdów 2,50 zł
d) pozostałych elementów pasa drogowego (trawniki, pobocza gruntowe itp.) 1,50 zł
2) drogi powiatowej i gminnej:
a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 4,00 zł
b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 6,00 zł
c) ciągów pieszych, placów, zatok postojowych, parkingów, ścieżek rowerowych, zjazdów 2,00 zł
d) pozostałych elementów pasa drogowego (trawniki, pobocza gruntowe itp.) 1,00 zł
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) drogi krajowej
a) na obiekcie inżynierskim (np. mosty, wiadukty itp.) 100,00 zł
b) na pozostałym terenie 20,00 zł
2) drogi powiatowej i gminnej
a) na obiekcie drogowym inżynierskim (np. mosty, wiadukty itp.) 100,00 zł
b) na pozostałym terenie 20,00 zł
2. Za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się stawkę w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym drogi powiatowej i krajowej 0,50 zł
b) w obszarze zabudowanym drogi gminnej, powiatowej i krajowej 2,00 zł
2) reklamy:
a) w pasie drogi krajowej 2,25 zł
b) powiatowej 1,80 zł
c) gminnej 1,20 zł
3) reklamy promującej wyłącznie Miasto Świnoujście oraz akcje charytatywne 0,00 zł
2. Za reklamę wielkopowierzchniową powyżej 15 m2 ustala się stawkę w wysokości 50 % stawek określonych w ust. 1 pkt 2.
§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2:
1) pod budki telefoniczne, kabiny telefoniczne, stojaki na rowery, szafki energetyczne i telekomunikacyjne, markizy bez napisów:
a) w pasie drogi krajowej 0,75 zł
b) drogi powiatowej 0,30 zł
c) drogi gminnej 0,16 zł
2) pod ogródki letnie, stojaki, ekspozycje towarów, wystawki inne np. sprzętu, urządzeń, imprezy promocyjne i inne nie wymienione w pkt 1, w pasie drogi krajowej, powiatowej i gminnej 1,00 zł
3) pod parkingi strzeżone:
a) drogi krajowej 0,12 zł
b) drogi powiatowej i gminnej 0,06 zł
2. Pod nadwieszenia w postaci balkonów, gzymsów, schodów oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych ustala się stawkę zerową, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządcy drogi zgodnie z art. 39 ust.3 na lokalizację obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Za pozostawienie w pasie drogowym docieplenia elewacji, przez co należy rozumieć warstwy konstrukcyjne, takie jak: klej, styropian, siatkę, tynk zewnętrzny ustala się stawkę zerową, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządcy drogi zgodnie z art. 39 ust.3 na lokalizację obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
§ 6. Za dzień zajęcia pasa drogowego uważa się każde zajęcie trwające do 24 godzin.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/174/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński
UZASADNIENIE
Wprowadzenie zmian w obowiązującej uchwale w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg położonych w granicach administracyjnych Miasta Świnoujście ma na celu:
1. wyrównanie stawek z miastami o podobnej strukturze urbanistycznej,
2. zwiększenia wpływów do budżetu Miasta,
3. uregulowania sytuacji prawnej związanej z obiektami budowlanymi w granicach administracyjnych Miasta Świnoujście
4. zmiana dotychczasowych stawek związana jest z ciągle rosnącymi cenami materiałów i robocizny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »