| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

z dnia 11 grudnia 2009r.

w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński


POROZUMIENIE KOMUNALNE
pomiędzy :
1) Gminą - Miasto Stargard Szczeciński, reprezentowaną przez Pana Sławomira Pajora - Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński,
2) Gminą Stargard Szczeciński, reprezentowaną przez Pana Kazimierza Szarżanowicza - Wójta Gminy Stargard Szczeciński,
przy udziale Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowanego przez Pana Jana Gumułę, Dyrektora Zakładu,
zawarte w dniu 11 grudnia 2009 r. w Stargardzie Szczecińskim
w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński
Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241) oraz uchwał:
- Nr XXVII/152/91 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- Nr XXXII/260/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński,
zawarte zostaje porozumienie pomiędzy:
- Gminą - Miasto Stargard Szczeciński, zwaną dalej "Miastem Stargard Szczeciński"
a
- Gminą Stargard Szczeciński, zwaną dalej "Gminą Stargard Szczeciński"
przy udziale Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim, zwanego dalej "Miejskim Zakładem Komunikacji".
I. PRZEDMIOT POROZUMIENIA
§ 1. 1. Gmina Stargard Szczeciński powierza a Miasto Stargard Szczeciński przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie zorganizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Stargard Szczeciński.
2. Zakres powierzonego zadania obejmuje:
1) organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w tym w szczególności:
a) wykonywanie przewozów osób, bagażu i zwierząt pojazdami publicznego transportu zbiorowego Miasta Stargard Szczeciński,
b) planowanie sieci linii komunikacyjnych,
c) opracowanie rozkładów jazdy,
d) badanie i analizę potrzeb przewozowych,
e) określanie zasad organizacji usług przewozowych,
f) określanie standardów usług przewozowych,
g) kontrolę i windykację opłat za przewozy,
2) określanie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób, bagażu i zwierząt pojazdami lokalnego transportu zbiorowego,
3) ustalanie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacji oraz określenie osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
4) ustalanie wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu, braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie oraz spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
3. Miasto Stargard Szczeciński wykonywać będzie zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez Miejski Zakład Komunikacji.
4. Gmina Stargard Szczeciński zobowiązuje się do:
1) partycypowania w kosztach realizacji zadania publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy,
2) zapewnienia budowy oraz utrzymania infrastruktury przystankowej znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy,
3) zapewnienia utrzymania w dobrym stanie oraz w czystości i porządku nawierzchni w miejscach pętli oraz przystanków autobusowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy.
II. ZASADY NALICZANIA DOPŁAT DO KOSZTÓW REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH
§ 2. Wykazy linii autobusowych oraz ilości i częstotliwości kursów uzgadniane są bezpośrednio pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji a Wójtem Gminy Stargard Szczeciński.
§ 3. 1. Miasto Stargard Szczeciński udziela dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji do kosztów realizacji przewozów na obszarze:
1) Miasta Stargard Szczeciński oraz do przewozów na pozostałym obszarze - wykonywanych dla potrzeb Miasta - z własnych środków budżetowych,
2) Gminy Stargard Szczeciński - z środków przekazywanych przez Gminę w formie udziałów o których mowa w ust. 2 i 3.
2. Udział Gminy Stargard Szczeciński w rocznych kosztach eksploatacji linii autobusowych na jej terenie ustala się jako iloczyn ilości planowanych do wykonania wozokilometrów i dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra, planowanej na dany rok. Wartości te ustala się na podstawie informacji zawartych w uchwałach Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim: uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz informacji Miejskiego Zakładu Komunikacji o ilości planowanych do wykonania wozokilometrów na terenie Gminy.
3. Rozliczenie udziału Gminy Stargard Szczeciński, o którym mowa w ust. 2 następuje po rozliczeniu roku budżetowego. Dopłatę / zwrot nadpłaty wynikające z rozliczenia udziału Gminy za rok poprzedni ustala się przyjmując kwotę faktycznie dokonanych przez Gminę wpłat oraz ilość wozokilometrów faktycznie wykonanych i faktycznie przekazanej dla MZK dotacji przedmiotowej - wynikających z informacji zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta oraz w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji.
4. Udział Gminy Stargard Szczeciński w roku bieżącym oraz rozliczenie udziału Gminy w roku poprzednim ustala Miasto Stargard Szczeciński na zasadach określonych w ust. 2 i 3 oraz przedstawia Gminie Stargard Szczeciński. Rozliczenia te następują w formie Harmonogramu wpłat, o którym mowa w § 5.
§ 4. Ostateczne rozliczenie realizacji Szczegółowego porozumienia komunalnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z dnia 31 grudnia 1991 r. ustali Miasto Stargard Szczeciński i przedstawi Gminie Stargard Szczeciński.
III. PŁATNOŚCI
§ 5. 1. Gmina Stargard Szczeciński wnosi wpłaty udziałów, o których mowa w § 3 ust. 2 w formie miesięcznych rat, w kwotach i terminach ustalonych w Harmonogramie wpłat, stosownie do tabeli nr 3 załącznika do niniejszego Porozumienia.
2. Gmina Stargard Szczeciński wnosi wpłaty dopłat lub otrzymuje zwrot nadpłat po rozliczeniu, o których mowa w § 3 ust. 3 w formie miesięcznych rat, w kwotach i terminach ustalonych w Harmonogramie wpłat, stosownie do tabeli nr 4 załącznika do niniejszego Porozumienia.
3. Gmina Stargard Szczeciński wnosi wpłaty dopłat, o których mowa w § 4 w formie miesięcznych rat, w kwotach i terminach ustalonych w Harmonogramie wpłat, stosownie do tabeli nr 4 załącznika do niniejszego Porozumienia, przy czym:
1) płatność rozliczenia końcowego udziału Gminy Stargard Szczeciński w kosztach realizacji zadania do 2008 r. w łącznej kwocie 309 101 zł rozkłada się na 35 kolejnych, miesięcznych rat, rozpoczynając ich spłatę od terminu: do dnia 10.02.2010 r. - według tabeli 5 załącznika do niniejszego Porozumienia,
2) wartość i płatność rozliczenia końcowego udziału Gminy Stargard Szczeciński w kosztach realizacji zadania w 2009 r. i w okresie od 01.01.2010 r. do 31.01.2010 zostanie ustalone analogicznie do rozliczenia udziału Gminy, o którym mowa w § 3 ust.3.
4. Harmonogramy wpłat, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 pkt 2 określające m.in.: kwoty miesięcznych rat, terminy płatności oraz numer rachunku bankowego Miasta Stargard Szczeciński sporządza Miasto Stargard Szczeciński i przedstawia Gminie Stargard Szczeciński. Wzór oraz sposób przygotowania Harmonogramów wpłat stanowi załącznik do Porozumienia.
5. Harmonogram wpłat, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 stanowi podstawę do wnoszenia przez Gminę Stargard Szczeciński wpłat z tytułu zaległości dotyczących realizacji przez Miasto zadania do 2008 r.
6. Gmina Stargard Szczeciński ma prawo wniesienia uwag do otrzymanego Harmonogramu wpłat w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nie wniesienie uwag w tym terminie równoznaczne jest z uzgodnieniem Harmonogramu przez Gminę Stargard Szczeciński.
7. Do chwili ustalenia udziału Gminy Stargard Szczeciński, Gmina dokonywać będzie zaliczek na poczet wpłat w wysokości miesięcznych rat jak w poprzednim roku.
8. Miejski Zakład Komunikacji będzie składał stronom porozumienia informacje dotyczące realizacji porozumienia nie rzadziej niż jeden raz na sześć miesięcy.
IV. TERMINY
§ 6. 1. Porozumienie obowiązuje od dnia 1 lutego 2010 r.
2. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
V. ODSTĄPIENIE OD POROZUMIENIA
§ 7. 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie środków, o których mowa w § 3 i w § 4 Miasto Stargard Szczeciński ma prawo:
1) naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę,
2) po upływie 30 dni od dnia upływu terminu płatności - za uprzednim pisemnym powiadomieniem zaprzestać świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Stargard Szczeciński.
2. Zaprzestanie świadczenia usług o którym mowa w ust. 1 pkt 2 jest równoznaczne z rozwiązaniem Porozumienia z winy Gminy Stargard Szczeciński. Nie zwalnia to Gminy z obowiązku zapłaty należnych środków finansowych z tytułu powstałych zobowiązań.
§ 8. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, jeden dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim i jeden egzemplarz do publikacji.
Prezydent Miasta Stargard SzczecińskiSławomir Pajor
Wójt Gminy Stargard SzczecińskiKazimierz Szarżanowicz
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie SzczecińskimJan Gumuła
Załącznik do Porozumienia międzygminnego
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
zawarte w dniu 11 grudnia 2009 r.

Załącznik do Porozumienia komunalnego z dnia 11 grudnia 2009 r. zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Stargard Szczeciński a Gminą Stargard Szczeciński, w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stargard Szczeciński
Zalacznik.DOC

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »