reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/403/10 Rady Miasta I Gminy Płoty

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Płoty oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 59 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiana: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu zapłaty wierzytelności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności o charakterze publiczno - prawnym przypadających Gminie Płoty lub jej jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
2) Przez wierzytelności pieniężne, rozumie się należności wymagalne (zaległe), przysługujące z danego tytułu od jednego dłużnika będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, obejmujące należność główną i należności uboczne, ustalone na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi.
3) Przez jednostki organizacyjne Gminy Płoty, rozumie się jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
4) Przez decyzję, rozumie się wyrażone na piśmie oświadczenie woli uprawnionego organu do umarzania należności lub udzielania innych ulg w spłacie.
§ 2. W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności określonych niniejszą uchwałą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
§ 3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należność pieniężna przypadająca Gminie Płoty lub jej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, może zostać w całości lub części umorzona, rozłożona na raty lub odroczona.
§ 4.
1) Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:
1. na skutek rozwiązania, likwidacji lub upadłości dłużnik będący przedsiębiorcą został wykreślony z właściwego rejestru i jego majątek nie wystarcza na pokrycie ciążących na nim wierzytelności, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.
2. nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika,
3. dłużnik (osoba fizyczna) zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4. ściąganie wierzytelności zagraża ważnym interesom, a w szczególności egzystencji dłużnika, będącego osobą fizyczną,
5. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub wierzytelność okazałaby się nieściągalna albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
6. wierzytelność jest mniejsza lub równa wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7. umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym;
2) Umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdują się w posiadaniu organu uprawnionego.
3) Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
4) Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku, poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.
§ 5.
1) Na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze, a w szczególności udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, a interes Gminy Płoty nie stoi temu na przeszkodzie.
2) Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia doręczenia decyzji lub podpisania ugody, włącznie z tym dniem, do dnia upływy terminu zapłaty określonego w ugodzie lub decyzji.
3) Jeżeli dłużnik:
1. nie spłaci wierzytelności w odroczonym terminie - wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;
2. nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
4) W przypadku należności zawierających podatek VAT, warunkiem odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia należności na raty jest uprzednie uregulowanie przez dłużnika całego podatku VAT.
§ 6.
1) Do umarzania wierzytelności uprawniony jest:
1. 1)Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. 1)Burmistrz - w pozostałych okolicznościach.
2) Wniosek o umorzenie kwoty przekraczającej 200% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Budżetu i Finansów.
§ 7.
1) Udzielanie ulg w spłacie wierzytelności, o których mowa w §6 ust. 1, następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, z zastrzeżeniem ust. 3.
2) Postępowanie wyjaśniające przeprowadzają kierownicy jednostek określonych w §1 ust. 1, zobowiązanych do ustalania i dochodzenia należności.
3) Postępowania wyjaśniającego nie przeprowadza się w przypadku umarzania należności, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 6.
§ 8.
1) Umorzenie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze publiczno - prawnym następuje w drodze decyzji administracyjnej, a o charakterze cywilnopraw-nym na podstawie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.
2) Udzielenie innych ulg następuje w formie ugody.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XV/150/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Płoty z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego upoważnionych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Piotr Jasina
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama