reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/183/2009 Rady Gminy Brojce

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brojce na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 10.031.011 zł, z tego:
1. Dochody bieżące - 9.729.011 zł
2. Dochody majątkowe - 302.000 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 11.314.241 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące - 9.172.511 zł
2. Wydatki majątkowe - 2.141.730 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości - 1.283.230 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.
§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 1.283.230 zł
§ 5. W budżecie się rezerwy w wysokości - 50.000 zł
1. Ogólną w wysokości - 40.000 zł
2. Celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w wysokości 107.965 zł w ramach funduszu sołeckiego.
§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 46.150 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 44.150 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 2.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1. Inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (Załącznik Nr 6) w wysokości - 3.879.230 zł.
2. Realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 7) - 675.925 zł
§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1. Inwestycyjne w latach 2010 - 2012 ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały.
2. Realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegająceych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały.
3. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:
1. Przychody - 7.000 zł
2. Wydatki - 7.000 zł
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 200.000 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.283.230 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty - 277.000 zł.
§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w §12 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 14. Ustala się dotacje:
1. Dla jednostki sektora finansów publicznych podmiotową (Załącznik Nr 9) w wysokości - 50.000 zł
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 10) w wysokości - 115.360 zł.
§ 15. Upoważnia się Wójta do:
1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku nastęnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy Brojce w 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy Brojce w 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Przychody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4.1
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.1.xls

Dochody budżetu Gminy Brojce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik nr 4.2
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.2.xls

Wydatki budżetu Gminy Brojce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Brojce w 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Limity wydatków Gminy Brojce na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Limity wydatków Gminy Brojce na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Brojce w 2010 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Brojce w 2010 r.
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Brojce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXV/183/2009
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Brojce na lata 2010 - 2019
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama