reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/329/2009 Rady Gminy Karnice

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr 1) w wysokości - 12 186 005,00 zł z tego:
1. dochody bieżące - 9 385 505,00 zł
2. dochody majątkowe - 2 800 500,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 2) w wysokości - 14 411 469,00 zł z tego:
1. wydatki bieżące - 9 743 057,00 zł
2. wydatki majątkowe - 4 668 412,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2 225 464,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciąganych kredytów - 2 225 464,00zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1. przychody - 2 808 844,00 zł
2. rozchody - 583 380,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości - 50 000,00 zł
2. celowe w wysokości - 57 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 57 000,00 zł
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( Załącznik Nr 6) w wysokości - 168 073,54 zł
1) w ramach funduszu sołeckiego - 168 073,54 zł
§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 41 457,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 38 457,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1. inwestycyjne w latach 2010-2012 ( Załącznik Nr 7) w wysokości
2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości( Załącznik Nr 8 ).
§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1. inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.
§ 11. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych ( Załącznik Nr 9 ) w wysokości:
1. przychody - 560 000,00 zł
2. wydatki - 559 907,00 zł
§ 12. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Załącznik Nr 10) w wysokości:
1) przychody - 10 000,00 zł
2) wydatki - 10 000,00 zł
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 225 464,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów, do kwoty - 1 000 000,00 zł
§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 15. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe ( Załącznik Nr 11) w wysokości - 328 388,00 zł
b) celowe na zadania własne ( Załącznik Nr 12) w wysokości - 1 195 486,00 zł
§ 16. Upoważnia się Wójta do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na wynagrodzenia,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.rtf

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XL/329/2009
Rady Gminy Karnice
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama