reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Barwice na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1)) oraz art.86 ust.1, art.165, art.166a, art.184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 23.288.911 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 22.411.911 zł,
2) dochody majątkowe - 877.000 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 26.755.578 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 21.357.218 zł,
2) wydatki majątkowe - 5.398.360 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.466.667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów - 4.500.000 zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 4.500.000 zł,
2) rozchody - 1.033.333 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,
2) celowe w wysokości - 20.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł,
b) wydatki bieżące związane ze wspieraniem realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 15.000 zł,
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5) w wysokości - 247.736 zł, z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 247.736 zł,
§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 115.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 122.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 13.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 6) w wysokości - 20.600.337 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 7) - 15.245.000 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały.
§ 11. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:
1) przychody - 29.920 zł,
2) wydatki - 124.720 zł.
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.466.667 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.033.333 zł,
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 852.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 10) w wysokości - 142.000 zł,
b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 405.000 zł.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami):
a) na wynagrodzenia,
b) majątkowych
c) pozostałych,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Barwice.
Przewodniczący

Paweł Kaźmierczak
1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 116, poz.1568, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz.1203, z 2004r.Nr 102, poz.1055, z 2005r.Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420
2) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104,poz.708, Nr 170, poz.1217, oraz poz. 1218, Nr 187,poz.1381, Nr 249,poz.1832 , z 2007r. Nr 82,poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216,poz.1370, Nr 227, poz.1505, oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz.504
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 8
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 9
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 10
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/233/09
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 11
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama