reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/306/09 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; Nr 104,poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832/
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 26.800.289,57 zł z tego:
a) dochody bieżące 22.393.260,50 zł
b) dochody majątkowe 4.407.029,07 zł
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 24.684.989,57 zł w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 4) 87.000,00 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) 2.115.300,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 5) w wysokości 32.358.665,57 zł z tego:
a) wydatki bieżące 19.352.079,41 zł
b) wydatki majątkowe 13.006.586,16 zł
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) 30.243.365,57 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 8) 87.000,00 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) 2.115.300,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości, 5.558.376,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 5.558.376 zł
§ 4. Ustala się przychody w wysokości (Załącznik Nr 15) 6.593.048,68 zł i rozchody budżetu w wysokości (Załącznik Nr 15) 1.034.672,68 zł z tego:
1) kredyty 1.034.672,68 zł z przeznaczeniem na:
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie 355.000,00 zł
- spłatę kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie 360.000,00 zł
- spłatę kredytu w DnB NORD w Bydgoszczy 67.327,68 zł
- spłatę kredytu w GBW w Koszalinie 60.345,00 zł
- spłatę kredytu z dopłatą do procentowania z 2009r. 192.000,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 180.000,00 zł
2) celową w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3.500,00 zł
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w 2010 (Załącznik Nr 12) w wysokości 13.006.586,16 zł
§ 7. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 13) w wysokości:
1) przychody 540.000,00 zł
2) koszty 595.800,00 zł
§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 14) w wysokości: 261.837,93 zł
1) w ramach funduszu sołeckiego 261.837,93 zł
§ 9. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 16) w wysokości:
1) przychody 30.200,00 zł
2) wydatki 60.000,00 zł
§ 10. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (załącznik nr 17) 5.922.743,00 zł
§ 11. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9) 540.000,00 zł przeznaczoną na:
1) działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 420.000,00 zł w tym:
- działalność kulturalno-oświatową 321.000,00 zł
- organizacja "Dni Białego Boru" 50.000,00 zł
- organizacja "Dożynek Gminnych" 15.000,00 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej 15.000,00 zł
- organizacja wymiany młodzieży 15.000,00 zł
- organizacja "Sylwestra" 4.000,00 zł
2) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 120.000,00 zł
- Instytucje kultury przedstawią sprawozdania z wykorzystania dotacji za okres I-szego półrocza z terminie do 31 lipca 2010r. oraz sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 15 lutego 2011 roku.
§ 12. Ustala się dotacje celowe w wysokości 1.946.300,00 zł w tym ( załącznik nr 10): 946.300,00 zł
1) dla instytucji kultury MGOK 500.000,00 zł
2) na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 20.000,00 zł
3) na kulturę fizyczną i sport 235.000,00 zł
4) na ochronę zdrowia 12.000,00 zł
5) na ochronę i konserwację zabytków 3.000,00 zł
6) dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze na finansowanie remontów mieszkań komunalnych 176.300,00 zł
7) dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji 1.000.000,00 zł (załącznik nr 11)
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 350.000,00 zł,
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 12 do uchwały oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 200.000 zł
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5) udzielania zaliczek do rozliczenia,
6) przekazania uprawnień innym jednostkom do udzielania zaliczek do rozliczenia,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 R. (OGÓŁEM)
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2010 ROKU
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK (OGÓŁEM)
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2010 ROKU
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE NA 2010 ROK
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR DLA POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PODSTAWIE POROZUMIENIA NA 2010 ROK
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

LIMITY WYDATKÓW GMINY BIAŁY BÓR NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2010 DO 2012
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2010 ROKU
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2010 ROKU
Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.xls

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK
Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik16.xls

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU
Załącznik nr 17
do Uchwały Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik17.xls

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama