reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/447/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz uchwały Nr XIV/151/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 26 966 803 zł,
(1a - dochody budżetu wg źródeł) z tego:
1) dochody bieżące - 24 875 303 zł,
2) dochody majątkowe - 2 091 500 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 29 374 264 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 25 997 733 zł,
2) wydatki majątkowe - 3 376 531 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2 407 461 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek - 2 407 461 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:
1) przychody - 3 883 400 zł,
2) rozchody - 1 475 939 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
2) celowe w wysokości - 110 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10 000 zł,
b) realizację zadań oświatowych - 100 000 zł.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7)
w wysokości - 47 410 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków - 47 410 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 150 000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 135 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 15 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 8) w wysokości - 3 376 531 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 9) - 1 733 556 zł.
§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 8 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 9 do uchwały.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości:
1) dochody - 254 010 zł,
2) wydatki - 254 010 zł.
§ 12. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 11) w wysokości:
1) przychody - 188 000 zł,
2) wydatki - 188 000 zł.
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 500 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
do kwoty - 2 407 461 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 475 938 zł.
§ 14. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 15. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 1 812 714 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 13) w wysokości - 258 500 zł.
§ 16. Upoważnia się Zarząd do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na wynagrodzenia,
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500 000 zł.
§ 17. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Borne Sulinowo:
1) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
2) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 47 410 zł ujęte w budżecie Gminy Borne Sulinowo (podział środków ujęto w załączniku Nr 7) mogą być realizowane przez Przewodniczących tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 1 a
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 5
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 6
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 7
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 8
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 9
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 10
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik Nr 11
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

Załącznik Nr 12
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXIX/447/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

Załącznik Nr 13
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama