reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/236/2009 Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 166, 166a, art. 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) w związku z art.121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz.150) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 14 698 354,69 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 12 363 182,00 zł,
2) dochody majątkowe - 2 335 172,69 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 20 824 035,83 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 12 361 275,83 zł,
2) wydatki majątkowe - 8 462 760,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 6 125 681,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów - 6 525 681,14 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 0,00 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 0,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 6 525 681,14zł,
2) rozchody - 400 000,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 112 000,00 zł,
2) celowe w wysokości - 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 35 000,00 zł,
b) odprawy oraz na awanse zawodowe w oświacie - 95 000,00 zł,
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 
2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości - 36 725,00 zł, z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 0,00 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków - 36 725,00 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 70 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 65 850,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 4 150,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 8 462 760,00 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegają-cych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 6 769 760,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.
§ 11. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:
1) przychody - 1 343 744,98 zł,
2) wydatki - 1 343 744,98 zł.
§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości:
1) dochody - 25 000,00 zł,
2) wydatki - 25 000,00 zł.
§ 13. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 11) w wysokości:
1) przychody - 10 000,00 zł,
2) wydatki - 130 000,00 zł.
§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 6 525 681,14 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 400 000,00 zł,
§ 15. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 16. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 379 500,00 zł,
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 32 944,98 zł,
c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości - 335 000,00 zł,
d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w wysokości - 55 000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 16) w wysokości - 96 750,00 zł,
§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
a) na wynagrodzenia,
b) majątkowych
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/236/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 31 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

załączniki do Uchwały RM XXIX 236 2009
UZASADNIENIE
Budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2009 został opracowany zgodnie z: - Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - Ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (D.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) - Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXX/229/2006 z dnia 24.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Przy prognozowaniu budżetu na rok 2010 przyjęto, że: ? wynagrodzenie i pochodne na poziomie 104,0 % przewidywanego wykonania roku 2009, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2010, ? odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - założono 1 200,00 zł na pełnozatrudnionego pracownika, ? podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest ustawa "Karta Nauczyciela" ( w projekcie budżetu na 2010 r. art. 15 ustęp 2 ustalono kwotę bazową od 1 stycznia 2010 - 2 286,75 zł, a od 1 września 2010 r. - 2 446,82 zł), zgodnie planami organizacji szkół od 01.09.2009r., ? wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009. Przy prognozowaniu dochodów na rok 2010 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z: ? Ministerstwa Finansów - w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ? Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie . Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 36,94%, będzie więc wyższy niż w 2009 roku o 0,22 punktu procentowego. Plan w pozycji dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów. Dochody od osób prawnych skalkulowano na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2009 zaplanowano następujące zmiany: ? stawki podatku rolnego - będą niższe o 38,89% w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009r. z 55,80 zł za 1q na 34,10 zł za 1 dt, ? stawki podatku leśnego - będą niższe o 10,49 % z związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2009 r. z 152,53 zł na 136,54 zł za m3. Ponadto zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego, przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3,5% - zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r. (zaokrąglano do pełnych groszy). Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano wg prognozowanych stawek, bądź na podstawie szacowanego wykonania za rok 2009. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2010 rok. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2009 r. W budżecie na rok 2010 planuje się dochody w kwocie 14 698 354,69 zł tym: dochody własne 4 479 037,00 zł, dotacje razem: 4 732 814,69 zł, subwencja ogólna 5 486 503,00 zł w tym: - część oświatowa 3 888 427,00 - część wyrównawcza 1 529 388,00 - cześć równoważąca 68 688,00. W budżecie na rok 2010 planuje się wydatki w kwocie 20 824 035,83 zł, w tym: wydatki bieżące : 12 361 275,83 zł, wydatki majątkowe : 8 462 760,00 zł. Zakłada się deficyt budżetowy na sumę 6 125 681,14 który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Zaplanowane dotacje budżetowe na 2010 r : 1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie - 32 944,98 zł skalkulowana do 1m3 ścieków dopływających, 2.dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 100 000,00 zł, 3. dotacja dla stowarzyszeń OSP w łącznej kwocie 1 750,00 zł, 4. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie i działającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej w Człopie - 379 500,00, 5. dotacja celowa dla Domu Kultury w Człopie na remonty świetlic - 335 000,00, 6. dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w łącznej kwocie 10 000,00 zł, 7. dotacja na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami w łącznej kwocie 15 000,00 zł. 8. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 70 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na pomoc finansową: 1. na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu sygnalizacji świetlnej przy trasie K-22 - 5 000,00 zł 2. dla Powiatu Wałeckiego: inwestycja budowy chodnika w Wołowych Lasach - 20 000,00 zł 3. dla Województwa Zachodniopomorskiego: inwestycja budowy chodnika w Człopie ul. Mickiewicza - 30 000,00 zł. Na rok 2010 planuje się przychody i wydatki: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama