reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/291/09 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2010


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r, Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, z 2009 r. Nr 52 , poz.420/ Rada Miejska w Sianowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu /załącznik Nr 1/ w wysokości 37.329.881 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 29.292.880 zł
2) dochody majątkowe - 8.037.001 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu /załącznik Nr 2/ w wysokości 43.940.564 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 28.102.624 zł
2) wydatki majątkowe - 15.837.940 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 6.610.683 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu /załącznik Nr 3/ w wysokości:
1) przychody - 8.385.143 zł
2) rozchody - 1.774.460 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50.000 zł
2) celowe w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych /załącznik Nr 6/ wysokości 118.179 zł, w ramach pozostałych wydatków.
§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 215.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 210.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości 5.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 /załącznik Nr 7/ w wysokości 24.677.940 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie /EFTA/ oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.341.840 zł /załącznik Nr 8/.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie /EFTA/ oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.
§ 11. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych /załącznik Nr 9/ w wysokości:
1) przychody - 4.741.335 zł
2) wydatki - 4.654.386 zł
§ 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik Nr 10/ w wysokości:
1) przychody - 1.700.000 zł
2) wydatki - 1.700.000 zł
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 6.610.683 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.644.460 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kedytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 15. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe /załącznik Nr 11/ w wysokości - 1.063.700 zł,
b) przedmiotowe /załącznik Nr 12/ w wysokości - 753.000 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielających dotacji /załącznik Nr 13/ w wysokości 458.500 zł,
b) przedmiotowe w wysokości - -----------
§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na wynagrodzenia,
b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130.000 zł;
6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy i Miasta w Sianowie.
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/291/09
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załączniki budżet 2010
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama