| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Stoisław

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142) Rada Gminy w Będzinie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się statut jednostce pomocniczej Gminy Będzino - Sołectwu Stoisław stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Statut, o którym mowa w ust. 1 określa organizację i zakres działania Sołectwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Nożykowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/349/10
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 29 marca 2010 r.

STATUT SOŁECTWA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Stoisław jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Będzino.

2. Ogół mieszkańców Sołectwa Stoisław stanowi samorząd mieszkańców wsi.

3. Teren działania Sołectwa obejmuje miejscowości: Stoisław.

4. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Sołectwo Stoisław .

§ 2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Samorząd mieszkańców działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, późn. zm);

- ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.);

- uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr XXXV/312/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 17, poz. 333);

- postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania Sołectwa

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

a) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy Sołectwa,

b) Sołtys - organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest organem opiniodawczo - doradczym Sołtysa.

3. Zebranie Wiejskie może powoływać komisje stałe lub doraźne i określać zakres ich działania.

4. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i odpowiada kadencji Rady Gminy.

§ 5. 1. Do zadań samorządu mieszkańców należy:

1)udział w rozpatrywaniu spraw lokalno - bytowych, opieki zdrowotnej, spraw dotyczących kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2)kształtowanie zasad współżycia społecznego;

3)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4)tworzenie pomocy sąsiedzkiej;

5)sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

2. Zadania określone w ust. 1 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1)podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2)opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa;

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy lub Wójta konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;

4)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

5)współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do radnych wniosków dotyczących Sołectwa;

6)ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

3. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć, Sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań i podejmuje wspólne uchwały.

§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1)wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów Sołectwa;

2)dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

3)opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa, przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał;

4)zajmowanie stanowiska w innych istotnych sprawach dla Sołectwa;

5)kształtowanie zasad współżycia społecznego;

6)organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa;

7)organizowanie pomocy sąsiedzkiej;

8)występowanie do Rady Gminy z wnioskiem, o rozpatrzenie spraw przekraczających możliwości mieszkańców;

9)kierowanie za pośrednictwem radnych wniosków do Rady Gminy,

10)współpraca z radnymi z terenu Sołectwa.

§ 7. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem, a Radą Gminy i Wójtem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

3. Sołtys, o ile jest inkasentem, otrzymuje prowizję od zainkasowanych należności podatkowych i innych opłat lokalnych na odrębnie ustalonych zasadach.

4. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

5. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie (nie mniej jednak, niż trzech).

§ 8. 1. Do kompetencji Sołtysa należy:

1)zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

2)wykonywanie uchwał organów Gminy i Zebrania Wiejskiego,

3)reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

4)uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez organy Gminy,

5)wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej, w tym inkaso zobowiązań pieniężnych (o ile jest inkasentem),

6)dostarczanie zawiadomień i pism urzędowych mieszkańcom Sołectwa,

7)wpływanie na aktywność mieszkańców Sołectwa, w celu poprawy gospodarki i warunków życia,

8)występowanie do Rady Gminy z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa,

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

§ 9. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką.

2. Do obowiązków Rady należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

4. Na Zebraniach Wiejskich, Sołtys składa sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.

§ 10. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru spraw, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia sprawy Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 11. 1. Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy, w zakresie środków finansowych pozyskiwanych przez Sołectwo oraz w zakresie środków wyodrębnionych w budżecie Gminy, o ile zostały one wyraźnie przeznaczone do jego dyspozycji na realizację zadań przewidzianych, w ramach działalności statutowej;

2. Sołectwo może z inicjatywy Wójta przejąć mienie komunalne przekazane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do korzystania, w ramach zwykłego zarządu.

1)Przekazanie Sołectwu mienia komunalnego następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz oświadczenia Sołtysa, o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i zobowiązania do dbania o nie, rozliczanie się z niego, a w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód, z winy zarządzającego, do niezwłocznego ich naprawienia.

2)Bieżący zarząd mieniem komunalnym Sołectwa należy do Sołtysa.

3)Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu.

4)Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

- załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

- utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym, w ramach jego aktualnego przeznaczenia,

- zachowanie mienia.

5)Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

3. Środki finansowe pozyskiwane przez Sołectwo stanowią dochód Gminy, który może być przeznaczony do dyspozycji Sołectwa, z zachowaniem procedur i przepisów ustawy o finansach publicznych.

4. Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Sołectwa mogą być przeznaczone na realizację zadań przewidzianych w działalności statutowej Sołectwa, w szczególności na:

1)utrzymanie , konserwację, remonty obiektów znajdujących się w dyspozycji Sołectwa,

2)zaspokajanie wspólnych potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad młodzieżą, rozwijania pomocy społecznej,

3)upowszechnianie kultury i sportu,

4)utrzymanie porządku, spokoju i czystości na terenie Sołectwa.

Rozdział 3.
Wybór i odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie, do przeprowadzenia pierwszych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie, zwołuje Wójt Gminy i wyznacza pracownika do obsługi Zebrania.

2. W ogłoszeniu Wójt określa dzień, godzinę oraz miejsce Zebrania w uzgodnieniu z Sołtysem oraz wyznacza przewodniczącego Zebrania. Wójt może powierzyć przewodniczenie Zebraniu radnemu gminy, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

§ 13. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców na Zebraniu, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu. Zwołujący Zebranie może zarządzić odbycie Zebrania w drugim terminie, po upływie 30 minut od pierwszego terminu w tym samym dniu, które będzie się mogło odbyć bez względu na liczbę osób uczestniczących w Zebraniu.

3. Mieszkańcy uczestniczący w Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory podpisują listę obecności na Zebraniu.

4. Na Zebraniu Wiejskim należy powołać komisję skrutacyjną, składającą się, z co najmniej 3 członków, odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów. Członkiem komisji nie może być osoba odwoływana z funkcji Sołtysa, a także kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

5. Komisja skrutacyjna zobowiązana jest do przygotowania:

a) kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Sołectwa,

b) przyjęcia zgłoszenia kandydatów,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) ustalenie wyników głosowania,

e) sporządzenie protokołu z wyborów.

6. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący Zebrania.

§ 14. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, mających czynne prawo wyborcze, zgłoszonych bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.

4. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

6. W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości głosów, przewodniczący zarządza głosowanie dodatkowe.

§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim, Radą Gminy i Wójtem.

2. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa, nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

3. Pisemny wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wraz z uzasadnieniem, podpisany przez 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, składa się Wójtowi Gminy. Wójt powiadamia osobę, której wniosek dotyczy i przedstawia jej treść uzasadnienia. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu.

4. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, zebranie zwołuje Wójt w trybie określonym dla wyboru Sołtysa (§12 do § 14 ). W przypadku złożenia wniosku, w sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej, Wójt zwraca się do Sołtysa o zwołanie Zebrania Wiejskiego, na którym Zebranie odwołuje i wybiera nowego członka Rady Sołeckiej.

5. W przypadku odwołania Sołtysa wybory nowego Sołtysa mogą być przeprowadzone, bądź na Zebraniu, na którym odwołano Sołtysa, bądź na Zebraniu zwołanym w innym terminie.

6. Dopuszcza się wybór członków Rady Sołeckiej na Zebraniu zwołanym dla odwołania Sołtysa, jeśli złożyli rezygnację z pełnionych funkcji, w wyniku odwołania Sołtysa. O przeprowadzeniu takich wyborów decyduje Zebranie Wiejskie.

7. Kadencja Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających, upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 12.

§ 16. 1. Wójt Gminy może odwołać lub zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa.

2. Odwołanie Sołtysa z przyczyny określonej w ust. 1 jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu Sołtysa.

§ 17. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje również na skutek:

1)złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2)pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na postawie prawomocnego wyroku sądu;

3)śmierci.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz w § 16 ust.2, Wójt Gminy zwołuje niezwłocznie Zebranie Wiejskie i przekazuje mu informację o wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym Zebraniu, na którym przedstawiono informację o wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Dopuszcza się wybór nowego Sołtysa lub członka Rady na kolejnym Zebraniu Wiejskim, jednak nie później niż 30 dni od wygaśnięcia mandatu.

4. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. Sołtys zawiadamia o uzupełnieniu Rady Sołeckiej Urząd Gminy. Przepisy o wyborze członków Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.

5. Dla wyboru Sołtysa Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. Przepisy o wyborze Sołtysa stosuje się odpowiednio.

6. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

7. Zebraniom zwoływanym przez Wójta przewodniczy Wójt lub przedstawiciel samorządu gminnego przez niego wyznaczony.

8. Z zebrań wyborczych samorządu mieszkańców powinien być sporządzany protokół, który należy dostarczyć wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i listy obecności mieszkańców na Zebraniu, w terminie 3 dni do Urzędu Gminy.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 18. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 19. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys, z wyłączeniem trybu określonego w § 12 i § 17 ust. 2, zgodnie z zapisami niniejszego Statutu:

- z własnej inicjatywy;

- na żądanie, co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu;

- na wniosek organów Gminy.

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty, w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców Sołectwa, Rady Gminy łub Wójta Gminy winno się odbyć w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku przez Sołtysa chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

1)Zawiadomienie o wyznaczonym terminie Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

4. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys.

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, o ile mieszkańcy Sołectwa zostali o Zebraniu prawidłowo powiadomieni. Zebranie Wiejskie jest władne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i 2.

2. Zebranie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem § 17 ust. 7.

3. Porządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką. Zebranie Wiejskie może przyjąć zgłoszone na Zebraniu wnioski, o uzupełnienie porządku obrad.

4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie merytorycznego przedstawienia zagadnienia Zebraniu Wiejskiemu. Niezbędną pomoc w tym zakresie zapewni Przewodniczący Rady Gminy lub Wójt Gminy, którzy mogą w tym celu wyznaczyć odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy.

5. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może uchwalić przeprowadzenie głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

6. Protokoły z Zebrania Wiejskiego oraz uchwały podpisuje Sołtys.

Rozdział 5.
Nadzór nad działalnością organów Sołectwa

§ 22. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy , przy udziale właściwych komisji Rady Gminy.

2. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, postanowieniami niniejszego Statutu, Statutu Gminy Będzino oraz uchwałami Rady Gminy w Będzinie.

§ 23. 1. Rada Gminy może zawiesić wykonanie uchwały każdego z organów Sołectwa, jeśli dana uchwała jest sprzeczna z prawem, z postanowieniami niniejszego statutu, statutu Gminy Będzino lub uchwałami Rady Gminy.

2. Rada Gminy sprawując nadzór nad działalnością organów Sołectwa, może zlecić Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej Sołectwa.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 24. 1. Zmiany do niniejszego statutu może uchwalić Rada Gminy, na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii właściwego organu Sołectwa.

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie, zastosowanie mają przepisy statutu Gminy i ustaw ogólnie obowiązujących.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »