reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/300/2010 Rady Gminy Manowo

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Statut Sołectwa Cewlino.

2. Sołectwo Cewlino jest jednostką pomocniczą Gminy Manowo, stanowiącą wspólnotę samorządową jej mieszkańców.

3. Sołectwo Cewlino obejmuje swym zasięgiem obszar wsi: Cewlino, Kopanica i Kostrzewa.

§ 2. Sołectwo nie posiada osobowiości prawnej.

§ 3. Sołectwo działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b) uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 470),

c) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 1.
Zakres działania sołectwa

§ 4. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców tego sołectwa. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:

1)inicjowanie działań organów gminy,

2)współpracę z radnymi gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

3)współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy,

4)zgłaszanie wniosków,

5)opiniowanie (istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej) projektów rozstrzygnięć organów gminy.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie zadania publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:

1)kształtowanie zasad współżycia społecznego,

2)występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

3)współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej,

4)współpraca z organami gminy w zakresie spraw istotnych dla mieszkańców sołectwa,

5)organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnej społeczności,

6)tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

Rozdział 2.
Organy sołectwa i zakresy ich kompetencji

§ 6. 1. Organami sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

3. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej pokrywa się z kadencją Rady Gminy w Manowie.

5. Po upływie kadencji organy sołectwa działają do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1)wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów sołectwa;

2)dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

3)podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które stanowi mienie sołeckie oraz rozporządzanie dochodami pochodzącymi z w/w źródeł;

4)uchwalanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, o ile został on wyodrębniony w budżecie gminy;

5)opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawionych przez Radę Gminy projektów uchwał w sprawach dotyczących:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- przepisów prawa miejscowego,

- planu budżetu na dany rok;

6)zajmowanie stanowiska w innych istotnych sprawa dla sołectwa;

7)kształtowanie zasad współżycia społecznego;

8)organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa;

9)organizowanie pomocy sąsiedzkiej;

10)występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o rozpatrzenie spraw przekraczających możliwości mieszkańców;

11)kierowania za pośrednictwem radnych wniosków do Rady Gminy;

12)współpraca z radnymi z terenu sołectwa.

§ 8. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania, określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.

2. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

a) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

b) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c) wykonywanie uchwał organów gminy,

d) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy oraz okresowych naradach sołtysów,

f) zgłaszanie - w uzgodnieniu z Radą Sołecką- do budżetu gminy propozycji realizacji zadań na terenie sołectwa,

g) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie warunków życia w sołectwie,

h) wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

i) organizowanie wspólnych, społecznie użytecznych prac na rzecz sołectwa.

§ 9. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys stale współpracuje z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka liczy 4 członków.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Sołeckiej.

4. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

§ 10. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa, inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział 3.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 11. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, o ile nie zwołuje go Wójt Gminy zgodnie z zapisami niniejszego Statutu:

1)z własnej inicjatywy;

2)na wniosek Rady Sołeckiej;

3)na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim;

4)na pisemny wniosek organów Gminy.

2. Jeżeli Sołtys nie zwołuje Zebrania w przypadkach, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, Zebranie zwołuje Wójt Gminy.

3. Zebrania zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. Dokumenty z zebrania, łącznie z listą obecności, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty zebrania.

3. Podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. Zebranie wiejskie może uchwalić przeprowadzenie głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

Rozdział 4.
Wybór i odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej

§ 14. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w terminie do 4 miesięcy od wyboru nowych organów Gminy.

2. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zwoływane jest w każdym przypadku przez Wójta Gminy. W ogłoszeniu Wójt określa dzień, godzinę oraz miejsce zebrania w uzgodnieniu z Sołtysem oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Wójt może powierzyć przewodniczenie Zebraniu radnemu gminy, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców na zebraniu, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie zebrania w drugim terminie po upływie 15 minut od pierwszego terminu w tym samym dniu, które będzie się mogło odbyć bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

3. Mieszkańcy uczestniczący w Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory powinni podpisać listę obecności.

4. Na Zebraniu Wiejskim należy powołać komisję skrutacyjną, składającą się, z co najmniej 3 członków, odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów. Członkiem komisji nie może być osoba odwoływana z funkcji Sołtysa, a także kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

b) przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią sołectwa,

c) przeprowadzenie tajnego głosowania,

d) ustalenie wyników wyborów,

e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

6. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów mających czynne prawo wyborcze, zgłoszonych bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.

4. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

6. W przypadku otrzymania równej, największej liczby głosów przez co najmniej dwóch kandydatów, przewodniczący zarządza głosowanie dodatkowe, a gdy i ono nie przyniesie rozstrzygnięcia decyduje wynik losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego.

7. Z zebrań wyborczych organów sołectwa powinien być sporządzony protokół, który należy dostarczyć wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i listą obecności mieszkańców na zebraniu w terminie 7 dni do Urzędu Gminy.

§ 17. 1. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy oraz na wniosek Wójta lub Rady Gminy.

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

3. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa lub 1/5 uprawnionych mieszkańców.

§ 18. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1)złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2)pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

3)śmierci.

§ 19. 1. W razie odwołania sołtysa lub wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji, Wójt w terminie do 2 miesięcy od dnia odwołania lub ustąpienia, zarządza wybory Sołtysa.

2. W razie odwołania Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków w trakcie kadencji, wyboru nowej Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków dokonuje Zebranie Wiejskie.

3. Wniosek o odwołanie organów sołectwa można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wyborów. W przypadku braku akceptacji takiego wniosku przez Zebranie Wiejskie, kolejny wniosek w tej sprawie można złożyć po upływie 6 miesięcy od dnia przegłosowania poprzedniego wniosku. Nie odwołuje się organów sołectwa , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 9 miesięcy.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 20. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy w zakresie środków finansowych pozyskiwanych przez sołectwo oraz w zakresie środków wyodrębnionych w budżecie Gminy, o ile zostały one wyraźnie przeznaczone do jego dyspozycji na realizację zadań przewidzianych w ramach działalności statutowej.

2. Środki finansowe pozyskiwane przez sołectwo stanowią dochód Gminy przeznaczony do dyspozycji Sołectwa, z zachowaniem procedur i przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim.

3. Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Sołectwa mogą być przeznaczone na realizację zadań przewidzianych w działalności statutowej Sołectwa, w szczególności na:

1)utrzymanie, konserwację, remonty obiektów znajdujących się w dyspozycji Sołectwa,

2)zaspokajanie wspólnych potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad młodzieżą, rozwijania pomocy społecznej,

3)upowszechnianie kultury i sportu,

4)utrzymanie porządku, spokoju i czystości na terenie sołectwa.

§ 21. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzję o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty ustalonej w budżecie przez Radę Gminy i upoważnia Sołtysa oraz Radę Sołecką do dysponowania środkami finansowymi.

§ 22. 1. Działalność finansowa sołectwa podlega kontroli Wójta i Rady Gminy.

2. Sołtys składa corocznie Wójtowi oraz Radzie Gminy sprawozdanie z wykorzystania środków przekazanych sołectwu.

3. Obsługę finansowo- księgową sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

§ 23. Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na Zebraniu Wiejskim.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 24. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są Rada Gminy oraz Wójt.

2. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.

§ 25. Rada Gminy może stwierdzić nieważność uchwały każdego z organów sołectwa, jeśli ta uchwała jest sprzeczna z prawem, z postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami Rady Gminy.

§ 26. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa.

2. Kontrolę przeprowadza się w obecności sołtysa.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 27. 1. Zmiany do niniejszego statutu może uchwalić Rada Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy po umożliwieniu mieszkańcom Sołectwa zapoznania się z treścią tych zmian; w tym celu Wójt Gminy może zobowiązać Sołtysa do poinformowania mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości zapoznania się z treścią zmian do statutu Sołectwa oraz zgłaszania Sołtysowi wniosków oraz propozycji zmian w określonym terminie.

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy statutu Gminy oraz obowiązującego prawa.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama