reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/303/2010 Rady Gminy Manowo

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Manowo

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Statut Sołectwa Manowo.

2. Sołectwo Manowo jest jednostką pomocniczą Gminy Manowo, stanowiącą wspólnotę samorządową jej mieszkańców.

3. Sołectwo Manowo obejmuje swym zasięgiem obszar wsi: Manowo, Zacisze.

§ 2. Sołectwo nie posiada osobowiości prawnej.

§ 3. Sołectwo działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b) uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 470),

c) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 1.
Zakres działania sołectwa

§ 4. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców tego sołectwa. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:

1)inicjowanie działań organów gminy,

2)współpracę z radnymi gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

3)współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy,

4)zgłaszanie wniosków,

5)opiniowanie (istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej) projektów rozstrzygnięć organów gminy.

§ 5. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie zadania publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:

1)kształtowanie zasad współżycia społecznego,

2)występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

3)współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej,

4)współpraca z organami gminy w zakresie spraw istotnych dla mieszkańców sołectwa,

5)organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnej społeczności,

6)tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

Rozdział 2.
Organy sołectwa i zakresy ich kompetencji

§ 6. 1. Organami sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

3. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej pokrywa się z kadencją Rady Gminy w Manowie.

5. Po upływie kadencji organy sołectwa działają do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1)wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów sołectwa;

2)dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

3)podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które stanowi mienie sołeckie oraz rozporządzanie dochodami pochodzącymi z w/w źródeł;

4)uchwalanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, o ile został on wyodrębniony w budżecie gminy;

5)opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawionych przez Radę Gminy projektów uchwał w sprawach dotyczących:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- przepisów prawa miejscowego,

- planu budżetu na dany rok;

6)zajmowanie stanowiska w innych istotnych sprawa dla sołectwa;

7)kształtowanie zasad współżycia społecznego;

8)organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa;

9)organizowanie pomocy sąsiedzkiej;

10)występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o rozpatrzenie spraw przekraczających możliwości mieszkańców;

11)kierowania za pośrednictwem radnych wniosków do Rady Gminy;

12)współpraca z radnymi z terenu sołectwa.

§ 8. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania, określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.

2. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

a) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

b) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c) wykonywanie uchwał organów gminy,

d) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta,

e) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy oraz okresowych naradach sołtysów,

f) zgłaszanie - w uzgodnieniu z Radą Sołecką- do budżetu gminy propozycji realizacji zadań na terenie sołectwa,

g) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie warunków życia w sołectwie,

h) wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

i) organizowanie wspólnych, społecznie użytecznych prac na rzecz sołectwa.

§ 9. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys stale współpracuje z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka liczy 4 członków.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Sołeckiej.

4. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

§ 10. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa, inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział 3.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 11. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, o ile nie zwołuje go Wójt Gminy zgodnie z zapisami niniejszego Statutu:

1)z własnej inicjatywy;

2)na wniosek Rady Sołeckiej;

3)na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim;

4)na pisemny wniosek organów Gminy.

2. Jeżeli Sołtys nie zwołuje Zebrania w przypadkach, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, Zebranie zwołuje Wójt Gminy.

3. Zebrania zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. Dokumenty z zebrania, łącznie z listą obecności, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty zebrania.

3. Podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. Zebranie wiejskie może uchwalić przeprowadzenie głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

Rozdział 4.
Wybór i odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej

§ 14. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w terminie do 4 miesięcy od wyboru nowych organów Gminy.

2. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zwoływane jest w każdym przypadku przez Wójta Gminy. W ogłoszeniu Wójt określa dzień, godzinę oraz miejsce zebrania w uzgodnieniu z Sołtysem oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Wójt może powierzyć przewodniczenie Zebraniu radnemu gminy, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców na zebraniu, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie zebrania w drugim terminie po upływie 15 minut od pierwszego terminu w tym samym dniu, które będzie się mogło odbyć bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

3. Mieszkańcy uczestniczący w Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory powinni podpisać listę obecności.

4. Na Zebraniu Wiejskim należy powołać komisję skrutacyjną, składającą się, z co najmniej 3 członków, odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów. Członkiem komisji nie może być osoba odwoływana z funkcji Sołtysa, a także kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

b) przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią sołectwa,

c) przeprowadzenie tajnego głosowania,

d) ustalenie wyników wyborów,

e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

6. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów mających czynne prawo wyborcze, zgłoszonych bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.

4. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

6. W przypadku otrzymania równej, największej liczby głosów przez co najmniej dwóch kandydatów, przewodniczący zarządza głosowanie dodatkowe, a gdy i ono nie przyniesie rozstrzygnięcia decyduje wynik losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego.

7. Z zebrań wyborczych organów sołectwa powinien być sporządzony protokół, który należy dostarczyć wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i listą obecności mieszkańców na zebraniu w terminie 7 dni do Urzędu Gminy.

§ 17. 1. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy oraz na wniosek Wójta lub Rady Gminy.

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

3. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa lub 1/5 uprawnionych mieszkańców.

§ 18. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1)złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2)pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

3)śmierci.

§ 19. 1. W razie odwołania sołtysa lub wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji, Wójt w terminie do 2 miesięcy od dnia odwołania lub ustąpienia, zarządza wybory Sołtysa.

2. W razie odwołania Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków w trakcie kadencji, wyboru nowej Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków dokonuje Zebranie Wiejskie.

3. Wniosek o odwołanie organów sołectwa można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wyborów. W przypadku braku akceptacji takiego wniosku przez Zebranie Wiejskie, kolejny wniosek w tej sprawie można złożyć po upływie 6 miesięcy od dnia przegłosowania poprzedniego wniosku. Nie odwołuje się organów sołectwa , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 9 miesięcy.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 20. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy w zakresie środków finansowych pozyskiwanych przez sołectwo oraz w zakresie środków wyodrębnionych w budżecie Gminy, o ile zostały one wyraźnie przeznaczone do jego dyspozycji na realizację zadań przewidzianych w ramach działalności statutowej.

2. Środki finansowe pozyskiwane przez sołectwo stanowią dochód Gminy przeznaczony do dyspozycji Sołectwa, z zachowaniem procedur i przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o funduszu sołeckim.

3. Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Sołectwa mogą być przeznaczone na realizację zadań przewidzianych w działalności statutowej Sołectwa, w szczególności na:

1)utrzymanie, konserwację, remonty obiektów znajdujących się w dyspozycji Sołectwa,

2)zaspokajanie wspólnych potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad młodzieżą, rozwijania pomocy społecznej,

3)upowszechnianie kultury i sportu,

4)utrzymanie porządku, spokoju i czystości na terenie sołectwa.

§ 21. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzję o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty ustalonej w budżecie przez Radę Gminy i upoważnia Sołtysa oraz Radę Sołecką do dysponowania środkami finansowymi.

§ 22. 1. Działalność finansowa sołectwa podlega kontroli Wójta i Rady Gminy.

2. Sołtys składa corocznie Wójtowi oraz Radzie Gminy sprawozdanie z wykorzystania środków przekazanych sołectwu.

3. Obsługę finansowo- księgową sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

§ 23. Sołtys i Rada Sołecka składa co najmniej raz w roku sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa na Zebraniu Wiejskim.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 24. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są Rada Gminy oraz Wójt.

2. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.

§ 25. Rada Gminy może stwierdzić nieważność uchwały każdego z organów sołectwa, jeśli ta uchwała jest sprzeczna z prawem, z postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami Rady Gminy.

§ 26. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa.

2. Kontrolę przeprowadza się w obecności sołtysa.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 27. 1. Zmiany do niniejszego statutu może uchwalić Rada Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy po umożliwieniu mieszkańcom Sołectwa zapoznania się z treścią tych zmian; w tym celu Wójt Gminy może zobowiązać Sołtysa do poinformowania mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości zapoznania się z treścią zmian do statutu Sołectwa oraz zgłaszania Sołtysowi wniosków oraz propozycji zmian w określonym terminie.

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy statutu Gminy oraz obowiązującego prawa.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama