reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXX/569/2010 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia na lata 2009 - 2013


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 4 ust 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Świnoujście postanawia, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść uchwały Nr XLIX/401/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 15.01.2009 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Świnoujścia na lata 2009-2013, zmienionej uchwałą Nr LI/413/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 26 lutego 2009 r. oraz uchwałą Nr LXV/531/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 lutego 2010 r., w następujący sposób:
1. 1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
" § 2. Prezydent Miasta Świnoujście w terminie do 20 kwietnia składa sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni."
2. W załączniku nr 1 do uchwały:
1) W rozdziale VI SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŚWINOUJŚCIE w opisie podziału budynków w grupie I, zdania:

" Budynki tej grupy stanowią mieszkaniowy zasób gminy wyłączony ze sprzedaży lokali i obejmą 145 lokali mieszkalnych w 24 budynkach. W gminnym zasobie mieszkaniowym znajdzie się także docelowo 317 lokali socjalnych. Budynki zaplanowane do prywatyzacji w 2009 roku, a stanowiące własność gminy to: przy ul. K.K.Wyszyńskiego 8, gdzie zaplanowano sprzedaż lokalu użytkowego i przy ul. Wojska Polskiego 23-25 - razem 13 lokali mieszkalnych" zastępuje się zdaniami:

" Mieszkaniowy zasób gminy, wyłączony ze sprzedaży stanowią lokale w budynkach przy ul. Węgierskiej 3 i Holenderskiej 2a, oddanych do użytkowania po 2002 roku.
Pozostałe budynki wymienione w tabeli Nr 11 obejmującej grupę I to budynki wyremontowane oraz przeznaczone do remontu. Lokale w tych budynkach mogą być sprzedawane na rzecz najemców pod warunkiem jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku. Warunek jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku nie dotyczy budynków przy ul. Woj. Polskiego 23-25-25A i ul. Wyszyńskiego 8, dla których procedury prywatyzacyjne są w toku."
2) Tabeli Nr 11 Zestawienie budynków z lokalami mieszkalnymi stanowiących własność gminy, przeznaczonych do dalszej eksploatacji lub sprzedaży - grupa I nadaje się następujące brzmienie:
"
Lp. Budynek Liczba lokali mieszkalnych
[szt]
Powierzchnia użytkowa budynku [m2] Powierzchnia lokali mieszkalnych [m2]
1. 1-go Maja 17 3 187,9 187,9
2. Barlickiego 7 4 224,3 224,3
3. Chrobrego 26-28 10 534,7 534,7
4. Grunwaldzka 58 3 182,5 182,5
5. Grunwaldzka 62A 4 244,3 189,2
6. Grunwaldzka 62B 3 245,9 221,4
7. Grunwaldzka 64 6 346,4 346,4
8. Holenderska 2A* 17 454,3 454,3
9. Jaracza 65 8 320,9 320,9
10. Łużycka 1 9 411,3 411,3
11. Łużycka 3 4 206,4 206,4
12. Łużycka 4 6 293,4 293,4
13. Łużycka 5 4 188,5 188,5
14. Miodowa 8 3 190,0 190,0
15. Mostowa 4 2 185,2 185,2
16. Norweska 1 4 222,4 222,4
17. Paderewskiego 9 4 293,3 293,3
18. Piastowska 61 7 355,1 355,1
19. Piłsudskiego 6 2 238,3 153,5
20. Toruńska 5 6 196,4 196,4
21. Węgierska 3* 16 434,4 434,4
22. Woj. Polskiego 23-25-25A** 7 688,0 480,7
23. Wyszyńskiego 2 9 416,3 416,3
24. Wyszyńskiego 7 7 486,4 468,4
25. Wyszyńskiego 8** 6 505,7 409,9
Razem 154 8052,3 7566,8
* budynek, w którym lokale mieszkalne wyłącza się ze sprzedaży.
** budynek, w którym dopuszcza się sprzedaż pojedynczych lokali."
3) W tabeli Nr 12 Zestawienie budynków stanowiących własność gminy, proponowanych lub przeznaczonych do wykwaterowania i rozbiórki lub sprzedaży - grupa II wykreśla się:
- w poz. 2 zapisy dotyczące budynku przy ul. Armii Krajowej 4a,
- w poz. 9 zapisy dotyczące budynku przy ul. Czeskiej 6,
- w poz. 19 zapisy dotyczące budynku przy ul. Piłsudskiego 7-7A,
- w poz. 21 zapisy dotyczące budynku przy ul. Pogodnej 3,
- w poz. 26 zapisy dotyczące budynku przy ul. Steyera 39

i nadaje się tabeli następujące brzmienie:
"
Lp. Budynek Liczba Lokali Mieszkalnych [szt] Powierzchnia Użytkowa Budynku [m2] Powierzchnia Lokali Mieszkalnych [m2]
1. 1-go Maja 49 2 112,7 112,7
2. Barlickiego 6 9 568,9 416,9
3. Barlickiego 13 5 317,3 252,6
4. Boh. Września 7 4 331,4 206,5
5. Brzozowa 6 3 124,2 124,2
6. Brzozowa 10 1 84,0 84,0
7. Bunkrowa 2 3 174,2 174,2
8. Grunwaldzka 53A 1 67,3 67,3
9. Grunwaldzka 67 4 252,8 229,8
10. Konst. 3-go Maja 15A 3 275,2 135,9
11. Krzywa 4 3 156,8 156,8
12. Kujawska 9 1 89,1 89,1
13. Lutycka 16 3 138,1 138,1
14. Lutycka 17 4 142,7 142,7
15. Łąkowa 4 1 54,7 54,7
16. Odrzańska 10 1 93,7 93,7
17. Piłsudskiego 19A 2 89,1 78,1
18. Pl. Słowiański 9 5 914,4 152,2
19. Steyera 11-13-15-17 24 472,7 472,7
20. Steyera 19-21-23-25 24 476,2 476,2
21. Steyera 27-29-31-33 24 473,4 473,4
22. Trzcinowa 9 1 69,6 69,6
23. Wrzosowa 1 2 130,8 130,8
RAZEM 130 5609,3 4332,2
"
4) W tabeli Nr 13 Zestawienie zasobu lokali socjalnych wykreśla się:
- w poz. 1 zapisy dotyczące budynku przy ul. Gdyńskiej 28A,
- w poz. 8 zapisy dotyczące budynku przy ul. Wyb. Władysława IV 8 

i nadaje się tabeli następujące brzmienie:
"
lp. Adres Nr lokali Liczba lokali socjal-nych
[szt.]
Powierz-chnia lokali [m2]
1. Holenderska 2  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 30 337,8
2. Modrzejewskiej 20 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23-23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 187 2567,9
101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123-123a, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
201, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 223-223a, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
301, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 323-323a, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
401, 402, 403, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 423-423a, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
3. Steyera 11-13-15-17 Klatka 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 24 472,7
13 1, 2, 3, 4, 5, 6
15 1, 2, 3, 4, 5, 6
17 1, 2, 3, 4, 5, 6
4. Steyera 19-21-23-25 Klatka 19 1, 2, 3, 4, 5, 6 24 476,2
21 1, 2, 3, 4, 5, 6
23 1, 2, 3, 4, 5, 6
25 1, 2, 3, 4, 5, 6
5. Steyera 27-29-31-33 Klatka 27 1, 2, 3, 4, 5, 6 24 473,4
29 1, 2, 3, 4, 5, 6
31 1, 2, 3, 4, 5, 6
33 1, 2, 3, 4, 5, 6
6. Plac Słowiański 9  3 1 8,9
RAZEM 290 4336,9
"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński
UZASADNIENIE
Zmiana terminu wykonania sprawozdania z wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta podyktowana jest koniecznością skorzystania z informacji zawartych w sprawozdaniach, które opracowuje się na koniec I kwartału.
Zasób mieszkaniowy gminy obejmuje lokale m.in. w budynkach stanowiących w 100% własność gminy, które w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Świnoujścia na lata 2009-2013 podzielono na: budynki przeznaczone do dalszej eksploatacji oraz budynki przeznaczone do sprzedaży lub rozbiórki. Wśród budynków, które wytypowano do dalszej eksploatacji, są budynki nowe, budynki wyremontowane oraz budynki, w których planowano wykonać kompleksowy remont. Zmiana w uchwale umożliwia ich prywatyzację.
W zestawieniach budynków i lokali wprowadzono także:
- zmiany porządkowe wynikające z rozbiórki lub sprzedaży niektórych budynków,
- zmiany w numeracji budynków (nadano numer porządkowy z literą A oficynom przy ul.: Konstytucji 3-go Maja 15 i Woj. Polskiego 23-25),
- zmiany w powierzchniach budynków.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama