reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 22 marca 2010r.

zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Gryfinie a Wójtem Gminy Banie w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie

Na podstawie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami), Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr IV/39/2007 z dnia 25.01.2007 r. w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Banie oraz Uchwały Rady Gminy w Baniach Nr XII/141/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu oraz współfinansowania remontów i modernizacji dróg powiatowych w gminie Banie, porozumiewające się Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie powierza, a Wójt Gminy Banie przyjmuje prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości zarządu powiatu związanych z bieżącym oraz zimowym utrzymaniem dróg powiatowych leżących na terenie miejscowości Banie, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Do zakresu zadań, o których mowa w ust. 1, należy:

1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych, w tym koszenie traw i chwastów, wycinka odrostów (przy podstawie pni), podcinka gałęzi ograniczających skrajnię drogową oraz przysłaniających znaki drogowe, usuwanie wiatrołomów, utrzymanie rabatek i kwietników; zakres ten nie obejmuje usuwania drzew i krzewów, wymagających uzyskania decyzji administracyjnych, ani kompleksowych cięć pielęgnacyjnych.

2) utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej (oczyszczenie wpustów kanalizacyjnych 1 raz w roku po sezonie zimowym) oraz odcinków sieci wymagających udrożnienia, według wskazania Zarządu Powiatu w Gryfinie; zakres ten nie obejmuje prac polegających na przebudowie, rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej,

3) utrzymanie czystości w pasie drogowym poprzez mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników, w tym także zbieranie zanieczyszczeń stałych i porzuconych urządzeń RTV i AGD,

4) usuwanie skutków zimy.

3. W przypadku występowania sprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym i związanych z tym niższych od zakładanych nakładów finansowych, Wójt Gminy Banie może zamiennie realizować zadania z zakresu bieżącego utrzymania, nieobjęte niniejszym Porozumieniem, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Gryfinie.

§ 2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.

§ 3. 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie przeznacza na realizację zadań wymienionych w § 1 Porozumienia dotację w wysokości: 5.250,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

2. Środki finansowe przekazywane będą przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w trzech ratach w wysokości 1.750 zł każda, w terminie 15 dni od dnia dokonania przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 4. 1. Za wykonanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada Wójt Gminy Banie.

2. Plan wykorzystania przyznanych środków finansowych na powierzone sprawy, wymienione w §1 Porozumienia, określa Wójt Gminy Banie.

3. Przed zakończeniem każdego kwartału komisja, składająca się z przedstawicieli obu Stron Porozumienia oraz wykonawcy usług, dokona przeglądu zrealizowanych robót. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół.

4. Gotowość do przeprowadzenia czynności przeglądu Wójt Gminy Banie zgłosi Zarządowi Powiatu w Gryfinie telefonicznie lub pisemnie.

5. Pomimo obowiązku wynikającego z ust. 3, w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia, Zarząd Powiatu w Gryfinie może dokonywać dodatkowych kontroli doraźnych.

§ 5. 1. Wójt Gminy Banie w terminie do 15 stycznia 2011 r. dokona rozliczenia otrzymanej dotacji, przedkładając Zarządowi Powiatu w Gryfinie zestawienie uwierzytelnionych kopii wszystkich zrealizowanych dokumentów finansowych, umów, protokołów przeglądów, zleceń i innych dokumentów, zwracając jednocześnie niewykorzystaną część dotacji. Wzór druku rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 2 do Porozumienia.

2. W przypadku nie rozliczenia dotacji w terminie określonym w ust. 1 lub wykorzystania dotacji na inne cele, niż określone w §1, Wójt Gminy Banie zobowiązany jest zwrócić środki finansowe wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych.

§ 6. 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ma prawo wglądu do dokumentacji źródłowej powierzonych spraw.

2. Wójt Gminy Banie ponosi odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe z prowadzenia powierzonych zadań zarządcy ulic, jeżeli szkody te wynikają ze skutków niewykonania, zaniechania lub nienależytego wykonania powierzonych zadań.

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2010 r.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Wszelkie zmiany w Porozumieniu mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Porozumienie może zostać rozwiązane za zgodą Stron w terminie wspólnie ustalonym.

§ 8. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej strony Porozumienia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wojciech Konarski


Członek Zarządu

inż. Jerzy Miler

Wójt Gminy Banie

Teresa Sadowska

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 22 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 22 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Rozliczenie dotacji celowej

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama